بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز

ایراندخت فیاض؛ ژاله کیانی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 19-48

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی نوجوانان بی سرپرست پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز انجام گردیده است. تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و شیوه انجام آن زمینه‏ای است، جامعه آماری این پژوهش کل نوجوانان ساکن در پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی در شهر شیراز در سال 1389 است، نمونه با جامعه آماری برابر است. ابزار جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر