تأثیر مداخله روانشناسی مثبت بر خودکارآمدی، تاب‌آوری و امید به زندگی مادران کودکان با ناتوانی هوشی

الهام محمدی بلبان آباد؛ مهدی قدرتی میرکوهی؛ امین فرجی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1403، ، صفحه 263-291

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.73876.2575

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های روانشناسی مثبت نگری بر خودکارآمدی، تاب‌آوری و امید به زندگی مادران کودکان با ناتوانی هوشی بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع طرح پیش‍آزمون-پس‍آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه‌ای به حجم 20 نفر از مادران دارای کودک کم‍توان ذهنی به روش هدفمند انتخاب شد و این افراد در دو گروه آزمایش ...  بیشتر

آزمون مدل ساختاری سرمایه‌های روان‌شناختی با امید به زندگی در زنان دارای کودک معلول ذهنی- حرکتی: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سرزندگی

فریبا عابدی؛ ابراهیم نامنی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، ، صفحه 117-145

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70879.2509

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گرانه حمایت اجتماعی ادراک­شده و سرزندگی در رابطه سرمایه­های روان‌شناختی با امید به زندگی در زنان دارای کودک معلول ذهنی- حرکتی شهرستان نیشابور بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ی پژوهش کلیه زنان دارای کودک معلول ذهنی- حرکتی در شهر نیشابور در سال 1400 بودند که تعداد 205 نفر به‌صورت ...  بیشتر

اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر آشفتگی روان‌شناختی و امید به زندگی مادران دارای کودکان اتیسم شهر اصفهان

عاطفه حیرت؛ شهره شریف زاده

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، ، صفحه 77-97

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.60255.2311

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر آشفتگی روان‌شناختی و امید به زندگی مادران دارای فرزند اختلال طیف اوتیسم انجام شده‌است؛ روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای فرزند اوتیسم ساکن شهر اصفهان در سال 1399 بودند که از بین آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر