دوره 12 (1401)
دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)

تعداد مشاهده مقاله

745,142

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

633,617

نسبت مشاهده بر مقاله

1674.48

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1423.86

تعداد مقالات ارسال شده

1,688

تعداد مقالات رد شده

1,130

درصد عدم پذیرش

67

تعداد مقالات پذیرفته شده

286

درصد پذیرش

17

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه روانشناسی افراد استثنایی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه روان‌شناسی افراد استثنایی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث روانشناسی افراد استثنایی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش بر روی افراد استثنایی  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این حوزه را گزارش می دهند می باشد.

مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می شود و در صورت پذیرفته شدن مقاله، مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت می گردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

«نشریه روان شناسی افراد استثنایی با همکاری انجمن علمی کودکان استثنایی ایران منتشر می شود»

 «دسترسی به مقالات این سایت آزاد است» 

«این نشریه سرقت علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند»

مقاله پژوهشی
نقش میانجی‌گری ابعاد ظرفیت تأملی والدین در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و استرس والدگری در والدین دارای فرزندان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی

حانیه محمدی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سمانه اسعدی؛ طاهره صادقیه

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74893.2602

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی­گری ابعاد ظرفیت تأملی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و استرس والدگری در والدین دارای فرزند با اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل­سازی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش والدین کودک با اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی شهر یزد در سال 1401 بودند. ازاین‌بین نمونه‌ای به تعداد 295 پدر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی و نارسانویسی

مرضیه اسلامیان؛ سید رسول عمادی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75639.2611

چکیده
  اختلال­های یادگیری باعث بروز چالش­های متعددی در حوزه تحصیلی دانش­آموزان شده و بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی کودکان اثر منفی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و نوشتن دانش­آموزان با اختلال یادگیری بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی

مهدی برزگر بفرویی؛ اسما زارع؛ زهرا نقش؛ محمد شفیعی؛ یاسر حیدری

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 61-92

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.64192.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود­دلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش­آموزان مبتلا به افسردگی بود. پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر افسرده مراجعه­کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش شهر پلدختر در سال1399 -1398 تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
غنی‌سازی برنامه فلسفه برای کودکان با فناوری‌های دیجیتال و بررسی تأثیر آن بر نشخوار فکری و روابط بین فردی کودکان دختر مرکز شبانه‌روزی بهزیستی رضوانشهر

فاطمه یاوری؛ فریده سجادی پور

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 93-133

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72908.2560

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف غنی‌سازی برنامه فلسفه برای کودکان با فناوری‌های دیجیتال و بررسی تأثیر آن بر نشخوار فکری و روابط بین فردی کودکان دختر مرکز شبانه‌روزی بهزیستی رضوانشهر در سال تحصیلی 1401-1400 انجام شد.روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کودکان 9 تا 12 ساله ساکن در مرکز شبانه‌روزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2) در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود

عسگر علیمحمدی؛ کریم عبدالمحمدی؛ ابوالفضل قدمی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73990.2579

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی- هنجاریابی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش­آموزان پسر با مشکلات رفتاری برون‌نمود 7 تا 12 ساله استان تهران و استان آذربایجان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی‌های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فرخ لقا عکافی بروجنی؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76722.2632

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی­های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه کنترل بود. 45 مادر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش‌های آموزشی‌ کودکان دارای آسیب شنوایی از منظر معلمان: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

مظهر بابائی؛ پرستو صالحی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 189-218

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.75124.2603

چکیده
  ناآگاهی معلمان از چالش‌ها و نیازهای متفاوت آموزشی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی، مانعی برای دستیابی به اهداف آموزشی این گروه از دانش‌آموزان است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تجارب زیسته آموزشی معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه‌ی اول دانش‌آموزان با آسیب شنوایی از چالش‌های پیش روی معلمان این دانش‌آموزان و راهکارها بود. در این پژوهش از رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی نمایش‌درمانی بر مبنای ذهنی‌سازی بر توجه پایدار کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

خدیجه کابلی؛ محمدرضا بردیده؛ سیامک سامانی؛ لیلا خبیر

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 219-246

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76414.2626

چکیده
  هدف از این پژوهش اثربخشی نمایش­درمانی بر مبنای ذهنی­سازی بر توجه پایدار کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش­فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان سنین 9 تا 11 ساله با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شهر زنجان در سال تحصیلی 1402-1401 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی قانون آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در آمریکا و ایران و رویه اجرایی آن: با تاکید بر ناتوانی‌های یادگیری

راضیه جماعتی اردکانی؛ مرتضی منادی؛ مهناز Mahnaz

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، صفحه 247-282

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76940.2639

چکیده
  شرایط زمینه­ای در هر کشور ایجاب می­کند که تاریخچه منحصربه­فردی از آموزش­های ویژه داشته باشند و این امر منجر به سیستم­های آموزشی و خدمات متفاوت برای دانش­آموزان با نیازهای ویژه شده است. پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قانون آموزش دانش­آموزان با نیازهای ویژه در آمریکا و ایران بود که با تأکید بر حیطه ناتوانی­های یادگیری و رویه ...  بیشتر

تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکانِ کم‏توان‏ذهنی

نسترن سیداسماعیلی قمی؛ فرنگیس کاظمی؛ شهلا پزشک

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1394، ، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1465

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر میزان فشار روانی مادران کودکانِ کم‏توان‏ذهنی بود. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‏ی‏ آماری این پژوهش را کلیه‏ی مادران کودکانِ کم‏توان‏ذهنی دوره‏ی آمادگی شهر مارلیک در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می‏دادند ...  بیشتر

مقایسۀ نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی و عادی

نسترن سیداسماعیلی قمی؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، ، صفحه 113-128

چکیده
  در بین فعالیت‌های کودکان،نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیلبه مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان‌درمانگری به کار گرفته می‌شود. هدف پژوهشحاضر مقایسه نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنیو عادی بود. نوع پژوهش، توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ آماری ...  بیشتر

تأثیر ‌بازی‌های ‌آموزشی ‌رایانه‌ای بر‌انگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی

رحیم مرادی؛ حسن ملکی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1543

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های ‌آموزشی رایانه‌ای بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی با  ناتوانی یادگیری ریاضی بود. به همین منظور با اجرای یک پژوهش آزمایشی از بین تمامی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس شهر خرم آباد، 40 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی به دوگروه آزمایش وکنترل ...  بیشتر

بررسی تأثیر درمان ویبروآکوستیک موزیک بر کاهش رفتار چالش‌انگیز افراد با اختلال اتیسم

الهام شفیعی فر؛ فرنگیس کاظمی؛ شیوا دولت ابادی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، ، صفحه 187-204

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان ویبرواکوستیک موزیکبر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای، خود جرحی و پرخاشگرانه افراد با اختلال اتیسم  و بررسی تأثیر این درمان بر فعالیت سیستم اعصاب خودمختاراین افراد بود. روش این پژوهش از نوع تکموردی بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، اعضای نمونه که 3 نفر از نوجوانانافراد با اختلال اتیسم  با ...  بیشتر

تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا

اکرم هدی پور؛ پرویز شریفی درآمدی؛ فرنگیس کاظمی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 78-90

https://doi.org/10.22054/jpe.2015.1640

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا بود روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 30 دختر نوجوان نابینای افسرده که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدرسه نابینایان نرجس شهر تهران، در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برازش مدل علی مبتنی بر اختلالات رفتاری برونی‌سازی شده براساس کارکردهای اجرایی مغز با نقش میانجی مهارتهای اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی

سیف الله آقاجانی؛ علی کرمانی؛ متینه عبادی؛ علی سلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74206.2587

چکیده
  ناسازگاری‍ها و اخـتلالات رفتـاری در بزرگ‌سالی و نوجـوانی اغلب از بی‍توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی- رفتار‍ی کودک ناشی می‍شود. از این‍رو، هدف پژوهش حاضر برازش مدل علی مبتنی بر اختلالات رفتاری برونی‍سازی شده بر اساس کارکردهای اجرایی مغز با نقش میانجی مهارت‍های اجتماعی در دانش‍آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‍فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری کودکان با اختلال یادگیری خاص

شرمین اسمعیلی انور؛ رضا قربان جهرمی؛ امین رفیعی‌پور؛ مهرداد ثابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.69634.2478

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به شرح زیر می باشدچکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر مولفه‌های کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون به همراه گروه گواه بود. از میان کودکان مقطع ابتدایی از 7 تا 12 سال که در کلینیک‌های روان‌شناسی شهر تهران در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی

فرهاد غدیری؛ کریم عبدالمحمدی؛ عسگر علیمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73269.2564

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی

احمد ناصری؛ مهناز خسروجاوید؛ سید موسی کافی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70870.2510

چکیده
  اختلال اضطراب جدایی از شایع‌ترین اختلال روانی در نوجوانان است که موجب اختلالات شدید جسمانی و روانی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی انجام شد. این پژوهش از نوع ‌تجربی با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه پاسخ به مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی بر مشکلات رفتاری، ناگویی خلقی، پیوند مدرسه و تنظیم هیجانی: رویکردی سنتزپژوهانه

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ محمد ارشد طالشمکاییل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75356.2605

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نظامند و ارائه فراترکیبی از پژوهش های مرتبط با مداخله از نوع سوم یادگیری اجتماعی هیجانی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری ویژه بود. پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد فراترکیب با رویکردی سنتز پژوهانه بود. داده های مورد نیاز از طریق جستجوی واژگان کلیدی یادگیری اجتماعی هیجانی، اختلال یادگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سازه‌های روانشناسی مثبت‌محور در حوزه اختلال یادگیری ویژه: مطالعه مروری نظامند

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ نیلوفر برومندزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74052.2584

چکیده
  اختلال یادگیری ویژه شامل اختلالی عصب-تحولی است که در سال‌های اخیر از منظر روانشناسی مثبت‌محور مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نقشه مفهومی سازه‌های روانشناسی مثبت محور در حوزه اختلال یادگیری ویژه بود. طرح پژوهش از نوع مطالعه مروری نظامند بود. از طریق الگوی پریسما یافته‌های پژوهشی مرتبط با متغیرهای سازه‌های روانشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی بسته آموزشی مبتنی بر حافظه فعال عاطفی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود حل مسأله، بازداری شناختی، نگرش به ریاضی و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75950.2620

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی بسته اموزشی مبتنی بر حافظه فعال عاطفی و بررسی اثربخشی این بسته بر بهبود ابعاد شناختی- عاطفی یادگیری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی بود. پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل با پیش‌آزمون و پس-آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دارای اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مداخله روان‌شناسی مثبت‌‌ بر خودکارآمدی، تاب‌آوری و امید به زندگی مادران کودکان با ناتوانی هوشی

الهام محمدی بلبان آباد؛ مهدی قدرتی میرکوهی؛ امین فرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.73876.2575

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های روان‌شناسی مثبت نگری بر خودکارآمدی، تاب‌آوری و امید به زندگی مادران کودکان با ناتوانی هوشی بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه‌ای به حجم 20 نفر از مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی به روش هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود نقص توجه و بیش‌فعالی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

محمدرضا نوروزی همایون؛ نادر حیدری رضی آباد؛ علی رضایی شریف،؛ علی شیخ الاسلامی؛ مهدی جعفری مرادلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76827.2634

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود نقص توجه و بیش‌فعالی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اردبیل بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده‌ها آمیخته و از نظر شیوه اجرا اکتشافی بود. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران ...  بیشتر

ابر واژگان