نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.22054/jpe.2021.59225.2292

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل الگوی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس استثنایی متوسطه اول مناطق 23 گانه دولتی شهر تهران در نیمه اول سال تحصیلی 98-99 بر اساس هوش مدیریتی و هوش موفق با نقش واسطه ای هوش شخصیتی انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش از لحاظ روش در زمره پژوهش‌های آمیخته (کمی –کیفی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی از پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بود. 15 نفر برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در فرآیند مصاحبه با استفاده از روش دلفی شرکت کردند، روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به‌صورت هدفمند بود. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران مدارس استثنایی بودند نمونه به‌دست آمده از این جامعه براساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر بود که در این پژوهش 100 نفر در نظر گرفته شد. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری نظری بود. مراحل کدگذاری مورداستفاده در این تحقیق شامل کدگذاری باز، محتوایی و محوری بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش موفق، هوش تجاری، هوش شخصیتی و هوش مدیریتی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هوش موفق، ویژگی‌های شخصیتی، منافع دیگران، اصول بنیادین، اگاهی و دانش، تفکر انتقادی، ویژگی‌های تجاری، اصول بنیادین زندگی، زیرساخت شایستگی و ساختار فیزیکی مدارس به ترتیب بالاترین بار عاملی و وزن عاملی را بر روی عامل مرتبه دوم مدل نه عاملی الگوی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس دارند

کلیدواژه‌ها