نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و شخصیت ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل الگوی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس استثنایی متوسطه اول مناطق 23 گانه دولتی شهر تهران در نیمه اول سال تحصیلی 98-99 بر اساس هوش مدیریتی و هوش موفق با نقش واسطه ای هوش شخصیتی انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش از لحاظ روش در زمره پژوهش‌های آمیخته (کمی –کیفی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی از پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بود. 15 نفر برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند و در فرآیند مصاحبه با استفاده از روش دلفی شرکت کردند، روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به‌صورت هدفمند بود. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران مدارس استثنایی بودند نمونه به‌دست آمده از این جامعه براساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر بود که در این پژوهش 100 نفر در نظر گرفته شد. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری نظری بود. مراحل کدگذاری مورداستفاده در این تحقیق شامل کدگذاری باز، محتوایی و محوری بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش موفق، هوش تجاری، هوش شخصیتی و هوش مدیریتی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هوش موفق، ویژگی‌های شخصیتی، منافع دیگران، اصول بنیادین، اگاهی و دانش، تفکر انتقادی، ویژگی‌های تجاری، اصول بنیادین زندگی، زیرساخت شایستگی و ساختار فیزیکی مدارس به ترتیب بالاترین بار عاملی و وزن عاملی را بر روی عامل مرتبه دوم مدل نه عاملی الگوی شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس دارند

کلیدواژه‌ها

فرحبخش، سعید، جعفری سرابی، مهرداد، سیاه کمری، الهام، غلامی، محمد و مرادی، سمیه. (1396). تدوین صلاحیت‌های علمی- حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان. مدیریت مدرسه، 5(1)، 113-127.
میرکمالی، سید محمد، نارنجی ثانی، فاطمه، اسدی، سمیه. (1398). ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی. مدیریت مدرسه، 7(3)، 86-69.
زاهدی، شمس السادات و شیخ، ابراهیم. (1389). الگوی شایستگی‌های راهبردی مدیران میانی دولتی در بخش صنعت و اقتصاد کشور. مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 95-139.
سعادتی شامیر، ابوطالب؛ زحمتکش، یاسمین، رستمی، فریبا (1398) کاربرد آزمون‌ها روانی. انتشارات آذرین مهر، تهران. ایران
شجاعی، امیرعباس، مشبکی اصفهانی، اصغر، صفدری رنجبر، مصطفی و مهدیلو ترکمانی، پیمان. (1394). شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی مدیران واحدهای تحقیق، توسعه فناوری و مالیه. ماهنامه حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران، 174، 27-18.
قربانی اورنجی، حسن. (1393). بررسی نقش شایستگی مدیران بازار سرمایه: مطالعه مقایسه‌ای بین شرکت‌های دولتی و خصوصی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت تهران، 8(1)، 45-31.
قهرمانی، محمد، عاشقی، حسن و قورچیان، نادر قلی. (1396). شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه شایستگی مدیران در صنعت بانکداری کشور. فصلنامه مدیریت و بانکداری بانک مرکزی، 4(14)، 57-76.
محمدی، مهدی و عسگری، محمدرضا. (1398). نقش هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در بهبود تصمیمات مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران.
عسکری متین، سجاد و کیانی، غلامرضا. (1397). الگوی معیار صلاحیت حرفه‌ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۴ (۲)، ۹-۳۰.
Abbasi anabad, A; Seadatee Shamir, A (2016). The effect of meta cognitive strategies instruction on secondary school male students working memory capacity and verbal short term memory. Science and Education, N.12, p.452-456
Agarwal, S., & Suraksha, P. (2017). A Comparative study of multiple intelligence among male and female students of class. International Journal of Advanced Research in Education & Technology, 4(1), 82-85.
Akkaya, R., & Sezgin-Memnun, D. (2015). Examining of mathematics pre-service teachers‟ multiple intelligences. Dumlupinar University Journal of Social Sciences, 43(January), 39-46.
Bafadal, I. I., Bafadal, I., Sobri, A. Y., Nurabadi, A., & Gunawan, I. (2019). Standards of Competency of Head of School Beginners as Leaders in Learning Innovation. In 5th International Conference on Education and Technology (ICET 2019). Atlantis Press.
Fedorchuk, Y. (2019). Professional Standard of a School Principal: Russian and International Experience. In International Conference on the Development of Education in Eurasia (ICDEE 2019) (pp. 102-106). Atlantis Press.
Gardner, H. (2004). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (20th ed.). New York: Basic Books.
Gardner, H., & Moran, S. (2006) The science of multiple intelligences theory: A response to Lynn Waterhouse. Educational Psychologist, 41(4), 227-232. doi: 10.1207/ s15326985ep4104_2
Komalasari, K., Arafat, Y., & Mulyadi, M. (2020). Principal’s Management Competencies in Improving the Quality of Education. Journal of Social Work and Science Education, 1(2), 181-193.
lotfi, N; Seadatee Shamir A. (2016).The relationship between personality characteristics and attachment styles and emotional breakdown. Research in clinical psychology and counseling.6((1) 98- 112
 Marzi S, Seadatee Shamir A. (2019). The Role of Self-efficacy and Happiness in Predicting Self-criticism/reassurance among Teachers. frooyesh.; 8 (5):153-162
McLeod, B. D., Sutherland, K. S., Martinez, R. G., Conroy, M. A., Snyder, P. A., & Southam-Gerow, M. A. (2017). Identifying common practice elements to improve social, emotional, and behavioral outcomes of young children in early childhood classrooms. Prevention Science, 18(2), 204-213.
Meyers, C. V., & Hambrick Hitt, D. (2017). School turnaround principals: What does initial research literature suggest they are doing to be successful? Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 22(1), 38-56.
Morowatisharifabad MA, Khankolabi M, Gerami MH, Fallahzade H, Mozaffari-khosravi H, Seadatee-Shamir A. (2016) Psychometric Properties of the Persian Version of Parenting Style and Dimensions Questionnaire: Implication for Children`s Health-related Behaviors. Int J Pediatr; 4(9): 3373-80. DOI: 10.22038/ijp.2016.7318
Seadatee Shamir A, Mazboohi, S., MARZI, S. (2019). A confirmatory factor analysis and validation of the forms of self-criticism/reassurance scale among teachers. Quarterly journal of Educational Measurement, 9(34), 133-147. doi: 10.22054/jem.2019.20805.1520
Seadatee Shamir A, Sanee’I Hamzanlouyi R. (2017). Relationship between Intelligence Beliefs and Achievement Motivation with Self-Regulated Learning in Students with Veteran Parents Injured More than 40%. Iranian Journal of War & Public Health.; 9(4):205-210.
Seadatee Shamir A, Saniee M, Zare E (2019). Effectiveness of Couple Therapy by Gottman Method on Family Function and Marital Adjustment in Divorce Applicant Couples. IJRN. 5 (2):10-17
Seadatee Shamir, A, Kiāmanesh, A., Kadivar, P., Ali Hamidi, M. (2010). Working memory, reading performance and academic achievement in male monolingual and bilingual students. Educational Innovations, 9(3), 89-124.
Seadatee Shamir, A. Mazbohi, S (2018) Predicting the Responsibility of Secondary School Girl Students Based on self-efficacy and spiritual intelligence. Educational Psychology, V. 14, N. 48, p-127-145
Taheri, F., dortaj, F., delavar, A., Seadatee Shamir, A. (2019). The Effectiveness of Mindfulness Program on Academic Engagement: The Mediating roles of Academic Stress and Academic Burnout. Journal of Psychological Studies, 14(4), 157-174. doi: 10.22051/psy.2019.22600.1749
Tanhaye Reshvanloo F, keramati, R; Seadatee Shamir A. (2016). Optimism and self-esteem in adolescent girls: The role of identity styles Journal of Applied Psychology, Vol. 6, No. 2(22), summer 2012, 73-90
Tanhaye Reshvanloo F, Saadati Shamir A. (2016). Construct validity and reliability of Symptom Checklist-25 (SCL-25). Journal of Fundamentals of Mental Health; 18(1): p. 48-56.
Wulandari, N. (2019). Competencies Principal of the Islamic School. In International Conference of Moslem Society (Vol. 3, pp. 259-269).
Zahmatkesh, Z; Hosseini Nassab, S, D; Seadatee Shamir, A. (2016) Examining the Relationship between Working Memory and Intelligence with Female Students` Academic Achievement in Monolingual and Bilingual High School of Tehran. Journal of Instruction and Evaluation. 8, (32), 111-134.DOI: JINEV289