نام خانوادگی

نام

سازمان

سمت

1.

ابراهیم پور 

مجید

دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیأت علمی

2.

امین ابادی

زهرا

دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

3.

برقی

اسماعیل

سازمان آموزش وپرورش استثنائی

سایر

4.

پورسید

سید رضا

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

5.

توکلی

الهام

دانشگاه علامه طباطبائی

سایر

6.

عالی

آمنه

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

7.

علیمحمدی 

عسگر

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

8.   

حسین‌خانزاده

عباسعلی

دانشگاه گیلان

عضو هیأت علمی

9.   

حکیمی راد

الهام

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی

10.   

خادمی

حمیده سادات

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

11.

خانجانی

مهدی

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

12.   

دستجردی کاظمی

مهدی

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

13.   

رضایی

سعید

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

14.   

زارعی زوارکی

اسماعیل

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

15.   

سعدی پور

اسماعیل

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

16.   

سلطانی کوهبنانی

سکینه

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیأت علمی

17.   

شیخ الاسلامی

علی

دانشگاه محقق اردبیلی

عضو هیأت علمی

18.   

عزیزیان

مرضیه

مدرس دانشگاه فرهنگیان

سایر

19.   

عسگری

محمد

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

20.   

علیزاده

حمید

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

21.

غلامی توران پشتی

مرضیه

دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیأت علمی

22.

فرامرزی

سالار

دانشگاه اصفهان

عضو هیأت علمی

23.   

فرخی

نور علی

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

24.   

قاسم زاده

سوگند

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

25.   

کاشانی وحید

لیلا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیأت علمی

26.

محمودپور

عبدالباسط

دانشگاه علامه طباطبائی

دانش آموخته دوره دکتری 

27.

مقدس

علیرضا

دانشگاه آزاد

عضو هیأت علمی

28.   

نقش

زهرا

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

29.   

نیک خو

فاطمه

دانشگاه علامه طباطبائی

عضو هیأت علمی

30.   

وکیلی

سمیرا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

عضو هیأت علمی

login