مدیر مسئول


دکتر حسین اسکندری استاد دانشگاه علامه طباطبایی

روان‌شناسی

 • skndatu.ac.ir
 • 02144737622

سردبیر


دکتر حمید علیزاده استاد دانشگاه علامه طباطبایی

علوم روان‌شناسی

 • alizadehatu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر فاطمه نیک خو استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 • f_nikkhooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید علیزداه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

علوم روان‌شناسی

 • alizadehatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر داریوش فرهود استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

ژنتیک

 • farhood.daryoshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد به پژوه استاد دانشگاه تهران

روان‌شناسی

 • ahmad.behpazhooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علی‌پور استاد دانشگاه پیام نور

روان‌شناسی

 • ahmad.alipooryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبایی

روان‌شناسی تربیتی

 • dortajatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس ابوالقاسمی استاد دانشگاه گیلان

روان‌شناسی

 • abolghasemi1344uma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر قربان همتی علمدارلو دانشیار دانشگاه شیراز

روان‌شناسی کودکان استثنایی

 • gh.hematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی حسین خانزاده دانشیار دانشگاه گیلان

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 • khanzadehabbasguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسمعیل زارعی زوارکی استاد گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • zavarakiatu.ac.ir

کارشناس نشریه


نسترن مهرزاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

 • mehrzad1389gmail.com