مدیر مسئول


حسین اسکندری استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی بالینی

  • sknd40gmail.com

سردبیر


حمید علیزاده استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

  • alizadehatu.ac.ir

دبیر تخصصی


فاطمه نیک خو استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

  • fnikkhooatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس ابوالقاسمی استاد دانشگاه گیلان

اعضای هیات تحریریه


احمد به پژوهش استاد دانشگاه تهران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی حسین خان زاده فیروز جاه استاد دانشگاه گیلان

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

اعضای هیات تحریریه


سعید حسن زاده دانشیار دانشگاه تهران

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

  • shasanzatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی دستجردی کاظمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

Linguistics

  • dastjerdikazemiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسمعیل زارعی زوارکی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم تربیتی - گرایش فن آوری آموزشی

  • ezaraiiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمد علی پور استاد دانشگاه پیام نور

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


حمید علی زاده استاد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

روانشناسی

  • hamidalizadeh1yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


داریوش فرهود استاد دانشگاه تهران

ژنتیک

اعضای هیات تحریریه


قربان همتی علمدارلو دانشیار دانشگاه شیراز

روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی