مدیر مسئول


حسین اسکندری استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

سردبیر


حمید علیزاده استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی

دبیر تخصصی


فاطمه نیک خو استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

اعضای هیات تحریریه


عباس ابوالقاسمی استاد دانشگاه گیلان

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


احمد به پژوهش استاد دانشگاه تهران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی حسین خان زاده فیروز جاه استاد دانشگاه گیلان

روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

اعضای هیات تحریریه


سعید حسن زاده دانشیار دانشگاه تهران

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

اعضای هیات تحریریه


فریبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی دستجردی کاظمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

  • dastjerdikazemiatu.ac.ir
  • 0000-0002-2101-3172
  • h-index: https://scimet.atu.ac.ir/Mahdi_Dastjerdikazemi

اعضای هیات تحریریه


اسمعیل زارعی زوارکی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم تربیتی - گرایش فن آوری آموزشی

اعضای هیات تحریریه


احمد علی پور استاد دانشگاه پیام نور

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


حمید علی زاده استاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


داریوش فرهود استاد دانشگاه تهران

ژنتیک

  • farhudtums.ac.ir
  • 0000- 0002-9433- 638
  • h-index: https://scholar.google.com/citations?user=8fWN4-oAAAAJ&hl=en

اعضای هیات تحریریه


قربان همتی علمدارلو دانشیار دانشگاه شیراز

روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

  • ghematishirazu.ac.ir
  • 0000- 0002-3088- 644
  • h-index: https://scholar.google.com/citations?user=X5WM4KIAAAAJ&hl=en