اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین اسکندری

روان‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

skndatu.ac.ir
02144737622

سردبیر

دکتر حمید علیزاده

علوم روان‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

alizadehatu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فاطمه نیک خو

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

f_nikkhooyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید علیزداه

علوم روان‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

alizadehatu.ac.ir

دکتر داریوش فرهود

ژنتیک استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

farhood.daryoshyahoo.com

دکتر احمد به پژوه

روان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

ahmad.behpazhooyahoo.com

دکتر احمد علی‌پور

روان‌شناسی استاد دانشگاه پیام نور

ahmad.alipooryahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

روان‌شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

dortajatu.ac.ir

دکتر عباس ابوالقاسمی

روان‌شناسی استاد دانشگاه گیلان

abolghasemi1344uma.ac.ir

دکتر قربان همتی علمدارلو

روان‌شناسی کودکان استثنایی دانشیار دانشگاه شیراز

gh.hematiyahoo.com

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشیار دانشگاه گیلان

khanzadehabbasguilan.ac.ir

دکتر اسمعیل زارعی زوارکی

دانشیار گروه |آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

zavarakiatu.ac.ir

کارشناس نشریه

نسترن مهرزاد

روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

mehrzad1389gmail.com