نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران.

2 استادیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران.

3 دانشیارگروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان شرقی، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش حسی اسنوزلن بر نشانگان کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بودند که از بین آنها نمونه‌ایی با حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند. و به طوری که هر گروه 15 نفر بوده و از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمده و گروه آزمایش روش اسنوزلن را در 40 جلسه دریافت نموده در حالی که به گروه کنترل این مداخله ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقایس درجه بندی درخود ماندگی گیلیام (گارز) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک متغیره و کوواریانس چند متغییره نشان داد که میانگین نمرات نشانگان اتیسم و خرده مقایس های آن (تعامل اجتماعی و ارتباط) به طور معناداری افزایش یافته است و رفتار کلیشه‌ای کاهش یافت (05/0>) P. یافته‌ها بیانگر یعنی روش اسنوزلن سبب بهبود نشانگان اتیسم در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای برنامه اسنوزلن جهت بهبود نشانگان اتیسم اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها

احمدی، جعفر؛ صفری، طیبه؛ همتیان، منصوره؛ و خلیلی، زهرا. (1390). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی آزمون تشخیصی با اختلال اُتیسم (گارز). مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، دوره 1، شماره 1، ص 87-104.
جی کوتانگو، آ.(1393). مداخلات گروهی در درمان و آموزش کودکان اُتیسم. ترجمه سالار فرامرزی، اقبال شفیعی، فهیمه رنجبر. (1393)، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، اصفهان.
همتی علمدار لو، قربان؛ نوشاد، محسن. (1393). اتاق اسنوزلن برای افراد با نیازهای ویژه. تعلیم وتربیت استثنایی، 2، شماره 5، ص 60-66.
Brentani, Helena., Paula, Cristiane Silvestre de Paula., Bordini, Daniela., Rolim, Deborah., Sato, Fabio., Portolese, Joana., ... & McCracken, James T. (2013). Autism spectrum disorders: an overview on diagnosis and treatment. Brazilian Journal of Psychiatry, 35, S62-S72.‏
Kaplan, Ronna S.., & Steele, Anita Lousi. (2005). An analysis of music therapy program goals and outcomes for clients with diagnoses on the autism spectrum. Journal of music therapy, 42(1), 2-19.
‏ Lopes, Ana Sofia Pinto., Araújo, Vanessa Martins Araújo., Ferreira, Marco Paulo Vieira., & Ribeiro, Jaime Emanuel Moreira. (2015). The effectiveness of Snoezelen in reducing stereotyping in adults with intellectual disabilities: a case study of Occupational Therapy intervention in multisensory stimulation rooms. Revista de Terapia Ocupacional, 26(2), 234-243.
‏ Martins, Amélia. (2011). Snoezelen com idosos. Estimulação sensorial para melhor qualidade de vida.‏
Belardinelli, Cecilia., Raza, Mahreen., & Taneli, T Comorbid. (2016). Comorbid Behavioral Problems and Psychiatric Disorders in Autism Spectrum Disorders. Journal of Childhood & Developmental DisordersVol. 2 No. 2: 11.
Belkadi, Aïcha. (2006). Language impairments in autism: evidence against mind-blindness. SOAS Work. Papers Ling, 14, 3-13.‏
Capps, Lisa., Yirmiya, Nurit. & Sigman, Marian. (1992). Understanding of simple and complex emotions in nonretarded children with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 1169 – 1182.
Donohue, Sarah E., Darling, Elise F., & Mitroff, Stephen R. (2012). Links between multisensory processing and autism. Experimental brain research, 222(4), 377-387.
Fagny, M. (2000). Impact of Snoezelen technique on the calming behaviors of autistic adults. Revue Francophone de la Déficience Intellectuelle, 11(2), 105-116.
Fava, Leonardo., & Strauss, Kristin. (2010). Multi-sensory rooms: Comparing effects of the Snoezelen and the Stimulus Preference environment on the behavior of adults with profound mental retardation. Research in developmental disabilities, 31(1), 160-171.
Guttmann-Steinmetz, Sarit., Gadow, Carla J., DeVincen., & Crowell, Judy. (2010). Anxiety symptoms in boys with autism spectrum disorder, attention-deficit hyperactivity disorder, or chronic multiple tic disorder and community controls. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(8), 1006–1016.
Hyman, Susan.L., Levy, Susan. E., & Myers, Scott. M. (2020). Identification, evaluation, and management of children with autism spectrum disorder. Pediatrics, 145(1).‏
Kaplan, Elsevier H., Clopton, M., Kaplan, Knott., Messbauer, Estepan., & McPherson, K. (2006). Snoezelen multi-sensory environments: Task engagement and generalization. Research in Developmental Disabilities, 27(4), 443-455.‏
MacNeil, Bonnie.M., Lopes, Vicki A., & Minnes, Patricia M. (2009). Anxiety in children and adolescents with autism spectrum disorder. Research on Autism Spectrum Disorders, 3(1), 1–21.
Matson, Johnny. L., & Cervantes Paige E. (2014). Assessing aggression in persons with autism spectrum disorders: An overview. Research in developmental disabilities, 35(12), 3269-3275.
McCormack, Guy., & Holsinger, Lisa. (2016). The Significance of Comforting Touch to Children with Autism: Sensory Processing Implications for Occupational Therapy. The Open Journal of Occupational Therapy, 4(2), 4-18.
McKee, Shari A., Harris, Grant T., Rice, Marnie E., & Silk, Larry. (2007). Effects of a Snoezelen room on the behavior of three autistic clients. Research in developmental disabilities, 28(3), 304-316.‏
Novakovic, Neda., Milovancevic, Milica Pejovic.,Dejanovic, Slavica Djukic., & Aleksic, Branko. (2019). Effects of Snoezelen—Multisensory environment on CARS scale in adolescents and adults with autism spectrum disorder. Research in developmental disabilities, 89, 51-58.
Nuner, Joyce. E., & Griffith, Amy C . (2011). Early Signs of Autism How to Support Families and Navigate Referral Procedures. Dimensions of Early Childhood, 39(1).
Pagliano, Paul. (2012). The Multisensory Handbook: A guide for children and adults with sensory learning disabilities. Routledge, New York, USA
Pratt, Cathy, Hopf, Michael., & Larriba-Quest, James. (2017). Characteristics of individuals with an autism spectrum disorder (ASD). The Reporter, 21(17),25-32.
Saes, Joana. (2019). Colour applied to TEACCH and Snoezelen rooms and therapies. Journal of the International Colour Association, 23, 15-24.
Singh, Nirbhay N., Lancioni, Giulio E., Winton, Alan S., MolinaEnrique J, Sage, Monica., Brown, Stephen., & Groeneweg, Jop. (2004). Effects of Snoezelen room, Activities of Daily Living skills training, and Vocational skills training on aggression and self-injury by adults with mental retardation and mental illness. Research in developmental disabilities, 25(3), 285-293.‏
Stadele, Niki D., & Malaney, Lisa A. (2001). The effects of a multisensory environment on negative behavior and functional performance on individuals with autism. UW-La Crosse Journal of Undergraduate Research, 4, 211-218.
Teodoro, Rute., Maria Leonor, Marinheiro., Rodrigues, , Armindo., & Picado, Luis. (2018). The contributions of snoezelen therapy in autism spectrum disorder. World Journal of Advance Healthcare Research, 2(2), 62-64.‏
Thompson, Carla J. (2011). Multi-Sensory Intervention Observational Research. International Journal of Special Education, 26(1), 202-214.
Viklund, Charlotta., & Svensson, Pamela. (2014, May). Developing interactive interfaces for people with developmental disabilities to be used in Snoezelen environments. Three Days of Creativity and Diversity: Proceedings of the International Conference on Universal Design, Sweden, June 16-18.
Volkan-Yazici, Michael.., Yazici,Gany., & Varol, Fang. (2017). The observational results of a combination of snoezelen therapy and sensory integration therapy in two subjects with autism. Journal of the Neurological Sciences, 381, 838.