نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روان‌شناسی، واحد شهربابک، دانشگاه آزاد اسلامی، شهربابک، ایران.

2 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی پرسشنامه اختلال یادگیری (ارزیابی والد از کودک) در دانش­آموزان پیش‌دبستانی انجام شد. پرسشنامه اختلال یادگیری از دو بخش ادراک (دیداری و شنیداری) تشکیل‌شده و روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید روان‌شناسی تأیید گردید و سپس بر روی یک نمونه 294 نفری از دانش­آموزان پیش‌دبستانی اجرا گردید. سؤالات با روش آماری مناسب تحلیل و میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین گردید. بر اساس محاسبات انجام‌شده پایایی با استفاده از روش همسانی درونی در عامل ادراک شنیداری 83/0 و دیداری 86/0 می‌باشد روش دو نیمه کردن نیز نشان داد که آزمون محقق ساخته از پایایی مناسبی برخوردار است. برای بررسی روایی افتراقی از تی تست مستقل استفاده شد نتایج نشان داد بین نمرات دانش­آموزان دارای اختلال و عادی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی روایی هم‌زمان، از آزمون نارسایی یادگیری غلامی، دلاور و پاشا شریفی (1398) استفاده کردیم. نتایج نشان داد بین دو متغیر پرسشنامه اختلال یادگیری (ارزیابی والد از کودک پیش‌دبستانی) و آزمون نارسایی یادگیری ویژه کودکان رابطه معنی‌دار وجود دارد. روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی به شیوه وریماکس انجام شد که مهم‌ترین عامل در بخش شنیداری، درک مطلب و در بخش دیداری، عامل نوشتاری بود. با توجه به میزان پایایی و روایی به‌دست‌آمده، این آزمون می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سنجش و تشخیص زودهنگام اختلال یادگیری کودکان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها