نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش باهدف تدوین و روایی‌یابی بسته توانمندسازی مهارت‌های پیش‌کلامی (ارتباطی) برای کودکان با اختلال اُتیسم انجام شده است. روش پژوهش از نوع پژوهش کیفی و کمی به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش پژوهش کیفی، از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی استفاده شده است. برای تحلیل محتوای کیفی از جستجوی نظام‌مند مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌ها مرتبط با حوزه مهارت‌های پیش‌کلامی کودکان با اختلال طیف اُتیسم استفاده شده است. همچنین از روش روایی صوری و محتوایی برای بررسی روایی‌یابی بسته تدوین‌شده استفاده شد. درنهایت، نتیجه­ی تمامی تحلیل محتواهای انجام‌شده بر روی منابع و مؤلفه­های به‌دست‌آمده از آن‌ها، در قالب بسته توانمندسازی مهارت‌های پیش‌کلامی ارائه گردید. نتایج روایی محتوایی براساس نظر 12 متخصص در این حوزه نشان داد که بسته طراحی‌شده از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است (83/0)؛ بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد بسته توانمندسازی مهارت‌های پیش‌کلامی (ارتباطی) طراحی‌شده از روایی صوری و محتوایی لازم برخوردار است و می‌توان در زمینه‌های آموزشی و بالینی از آن بهره جست.

کلیدواژه‌ها