نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه اصفهان، اصفهان.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش درک روابط فضایی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضیانجام شد. روش پژوهش، آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری ریاضی شهر اصفهان در سال تحصیلی91-1390 بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس هوش کودکان وکسلر4، آزمون تشخیص حساب نارسایی،و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی بود. از میان دانش‌آموزان پسری که بر اساس این ابزارها دارای ناتوانی یادگیری ریاضی تشخیص داده شدند، 30 نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده‌های به دست آمده با تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که که بین گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0>P). بدین ترتیب متغیر مستقل تفاوت معناداری در گروه آزمایش ایجاد کرده، و توانسته به بهبود عملکرد تحصیلی ریاضی کودکان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی در دوره دبستان در مرحله پس‌آزمون بینجامد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که از آموزش درک روابط فضایی در آموختن ریاضی به دانش‌آموزان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

احدی، ح؛ کاکاوند، ع. (1389). اختلال‌های یادگیری از نظریه تا عمل. تهران؛ انتشارات ارسباران.
انجمن روان شناسی آمریکا. (1994). متن تجدید نظر شده راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی. ترجمه ی نیکخو، م. آوادیس یانس، ه.(1373). تهران: انتشارات سخن.
پور محسنی کلوری، ف. ( 1383). بررسی تأثیر بازی‌های رایانه ای بر مهارت شناختی نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
حاجی حسین نژاد، غ.( 1381). نظریه ی هوش‌های چند گانه ی گاردنر و کاربرد آن در آموزش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم.
رئیسی، م. (1384). بررسی و مقایسه ی تجسم فضایی دانش‌آموزان با و بدون نارسائی ویژه در یادگیری ریاضیات پایه ی دوم ابتدائی شهر اصفهان در سال تحصیلی 85- 1384. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشکده­ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
رمضانی، م. (1380). بررسی میزان شیوع حساب نارسایی در دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم مدارس تهران. پژوهشکده کودکان استثنایی.
سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ا. (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران. انتشارات آگاه.
سیف نراقی، م. نادری، ع. (1379). نارسائی‌های  ویژه در یادگیری.تهران : انتشارات مکیال.
عابدی، م؛ صادقی، ا؛ و ربیعی، م. (1387). انطباق و هنجاریابی آزمون هوش کودکان وکسلر ویرایش چهارم. اصفهان انتشارات نوشته.
فراهانی، ح. (1386). ساخت و رواسازی آزمون تشخیص حساب نارسایی برای دانش‌آموزان پایهاول تا پنجم دبستان شهر اصفهان. پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
فریار، ا، رخشان، ف. (1379). ناتوانی‌های یادگیری. تبریز: انتشارات نیا.
کارگر شورکی، ق؛ ملک پور، م؛ و احمدی، غ. (1389). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حرکتی ظریف بر یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی پایه سوم تا پنجم دبستان در شهرستان میبد. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلا‌می ‌واحد گرمسار، 4(3)؛ 126-105
ماش، ا؛ و بارکلی، ر. (2003). آسیب شناسی روانی کودک. ترجمه ی توزنده جانی، ح. توکلی زاده، ج. کمال پور، ن.(1382). تهران؛ انتشارات مراندیز.
ورنر، ر. (1997). رشد و تقویت مهارت‌های‌ ادراکی- حرکتی در کودکان. ترجمه ی سازمند ع. طباطبایی نیا، م. (1376). تهران: نشر دانژه.
Bender, W.N. & Shores, C.(2007). Response to intervention : A practical guide for every teacher. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Bley, NS. Thornton, CA. (2001). Anchoring adolescents understanding of math concepts in rich    problem- solving environments. Rime Specific Educational, 5, 299-314.
Dowker, A. (2005). Early identification and intervention for students with mathematics difficulties. Journal Learning Disabilities, 38, 328-331.
Fuchs, LS. Fuchs, D. (2005). Mathematical problem- solving profiles of students with mathematics disabilities with and without comorbidity reading disabilities. Journal Learning Disabilities,35, 563-574.
Geary, D. C. (2004). /Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning disabilities, 37(1), 4-15.
Geary, DC. (2006). Role of cognitive theory in The study of learning disability in mathematics. Journal Learning Disabilities, 38, 305-307.
Gersten, R. Jordan, N.C. and Flojo, J.R. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal Learning Disability, 38, 4, 293-305.
Hanly, T.V. (2005). Commentary on early identification and intervention for students with mathematical difficulties: Make sense-Do the  Math. Journal Learning Disability, 4, 355-64.
Helland, T. Asb Jernsen, A. (2003).Visual-Sequential and Visio-Spatial Skills in Dyslexia: Variations According to Language Comprehension and Mathematics Skills. Child Neuropsychology, Neuropsychology, Development and Cognition, 3, 208-220.
Kaliski, L. (1967) Arithmetic and the brain-injured children Edward Frierson and Walter Barbe (Eds.). Educating children with learning disabilities, Selected Readings. New York: Appelton-century Crofts, 458-466.
Karande, S. Mahajan V. Kulkarni, M. (2009). Recollections of learning disabled adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian Journal of Medical Sciences,9, 382-391.
Korkman, M. Hakkinen-Rihu, P. (1994). A new classification of deeming clinic-referred children. Journal Abnormity Children Psychology, 18, 29-45
Korkman, M. Pesonen, AE. (1994). A comparison of neuropsychological test profiles of children with attention deficit- hyperactivity disorder and/or learning disorder. Journal Learning Disabilities, 60, 383-392.
Kroesbergen EH, Vanluit JE, Mass CJ. (2004). Effectiveness of explicit and constructivist mathematics instruction for low- achieving students in the Netherlands. Elementary School Journal, 3, 233-252.
Lacombe, J. (1996). Le développement de l'enfant. De Boeck, Brux.
Rousselle, L. Noel, MP. (2007). Basic numerical skills in children with mathematics learning disabilities: A comparison of symbols non – symbolic number magnitude processing. Cognitive, 102, 361-65.
Semrud–clikeman, M. (2005). Neuropsychological Aspects for Evaluating Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38, 563-568
Sternberg, R. J. (2008). The answer depends on the question: A reply to Eric Jensen. Phi Delta Kappan, 6, 418-420.
Strauss, A. A. and Lehtinen, L. (1947).Psychopathology and Education of the brain-injured child. New York: Grune & Stratton.
Swanson, H. L & Jerman, O. (2006). Math Disabilities: A selective meta-Analysis of the literature. Review Educational Research, 76, 249-251.