نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 هیئت علمی دانشگاه تبریز

10.22054/jpe.2023.74052.2584

چکیده

اختلال یادگیری ویژه شامل اختلالی عصب-تحولی است که در سال‌های اخیر از منظر روانشناسی مثبت‌محور مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نقشه مفهومی سازه‌های روانشناسی مثبت محور در حوزه اختلال یادگیری ویژه بود. طرح پژوهش از نوع مطالعه مروری نظامند بود. از طریق الگوی پریسما یافته‌های پژوهشی مرتبط با متغیرهای سازه‌های روانشناسی مثبت محور در حوزه اختلال یادگیری ویژه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی سازه‌های روانشناسی مثبت و اختلال یادگیری ویژه(شامل اختلال خواندن، اختلال نوشتن، اختلال ریاضی)، به جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی از جملهPubmed, Eric, Scopus , Sid, Irandoc ,Noormags Ebsco ,Science Direct ,ProQuest , Springer پرداخته شد و مقالات و اطلاعات مرتبط با عنوان پژوهش حاضر، مورد واکاوی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که سازه‌های روانشناسی مثبت شامل متغیرهای بهزیستی روانی، تاب آوری، خوش بینی، سلامت روان، کیفیت زندگی، شادکامی، امید، رضایت از زندگی، سپاسگزاری و معنویت تأثیرگذارترین کلمات کلیدی در شبکه هم‌رخدادی هستند و پژوهش‌های روانشناسی مثبت محور بر سازه‌های ذکر شده تأکید دارند. شواهد پژوهشی بیانگر این است که تقویت و بهبود سازه‌های روانشناسی مثبت می‌تواند برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه بسیار مفید واقع شود. این مطالعه‌ نشان‌دهنده‌ی اهمیت سازه‌های روانشناسی مثبت در حوزه‌ی اختلالات یادگیری ویژه بود، لذا برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه اختلال یادگیری ویژه ادغام فعالیت‌های شواهدمحور و پژوهشی با فعالیت‌های بالینی و مداخله‌ای پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

positive psychology constructs in specific learning disability: A systematic review study

نویسندگان [English]

  • shahrooz nemati 1
  • rahim badri 2
  • shahram ,vahedi 3
  • Niloufar Broumandzadeh 2

1 Associate professor

2 university of Tabriz

3 professor

چکیده [English]

Specific learning disability is a neurodevelopmental disorder that was considered from a positive psychology approach in recent years. The aim of the current research was to draw a concept map of positive psychology constructs in specific learning disability. The research design was a systematic review study. Through the PRISMA model, research findings related to the variables of positive psychology constructs in specific learning disability will be examined. In the same vein a systematic review study method with the use of positive psychology keywords and specific learning disability, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, positive thinking, optimistic, resilience, hope, Gratitude, well-being, positive relationships, strengths, satisfaction, hardiness, mindfulness, positive emotion from the web the Data (Pubmed, Eric, Scopus, Sid, Irandoc, Noormags, Ebsco, Science Direct, Pro Quest, Springer), was conducted in accordance with research objectives to executed current study. The findings of this study showed that positive psychology constructs including psychological well-being, resilience, optimism, mental health, quality of life, Happiness, hope, life satisfaction, gratitude, and spirituality are the most effective keywords in the co-occurrence network and positive psychology projects have emphasized on mentioned constructs. Research evidence expresses that reinforcement and recovery of positive psychology constructs can be useful for students with a specific learning disability. This study was indicating the importance of positive psychology constructs in specific learning disorders, thus recommending achieving better results in specific learning disorders merge evidence-based and research activities with clinical and treatment activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Psychology Constructs
  • Specific Learning Disability
  • Systematic Review Study