نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی دانشگاه تبریز

10.22054/jpe.2023.75950.2620

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی بسته اموزشی مبتنی بر حافظه فعال عاطفی و بررسی اثربخشی این بسته بر بهبود ابعاد شناختی- عاطفی یادگیری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی بود. پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل با پیش‌آزمون و پس-آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دارای اختلال یادگیری ریاضی دوره ابتدایی مراکز اختلالات یادگیری شهر اصفهان بود که در سال تحصیلی 1400-1401 به این مراکز مراجعه نموده‌اند. در این راستا 30 نفر از دانش‌آموزان به روش هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 14 جلسه به مدت 60 دقیقه مداخله‌ی توانبخشی عاطفی مبتنی بر حافظه کاری را دریافت کردند. آزمودنی‌های قبل و بعد از آموزش، به پرسشنامه‌های حل‌مسأله محقق ساخته، آزمون استروپ عددی جان رایدلی (1935)، نگرش به ریاضی آیکن (1971) و اضطراب ریاضی چیو و هنری (1990) پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که آموزش مبتنی بر حافظه فعال عاطفی بر افزایش مهارت حل‌مسأله، کاهش بازداری شناختی، افزایش نگرش به ریاضی و کاهش اضطراب ریاضی (در سطح 01/0) اثربخش و معنادار بود. بر اساس اثربخش بودن آموزش مبتنی بر حافظه فعال عاطفی بر متغیرهای شناختی- عاطفی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی، این مداخله می‌تواند به بهبود مهارت‌های شناختی و عاطفی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری کمک نموده و زمینه‌ساز شرایط بهتری در یادگیری درس ریاضی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Affective working memory-based education package and investigating its effectiveness in improving the problem-solving, cognitive inhibition, mathematics attitude and mathematics anxiety of students with the math learning disabilites

نویسندگان [English]

  • zakiehe najarian 1
  • shahram ,vahedi 2
  • touraj hashemi 1
  • rahim badri 1

1 tabriz university

2 professor

چکیده [English]

The purpose of the present study was to develop a Affective working memory-based education package and to investigate the effectiveness of this package in improving the cognitive-emotional dimensions of learning for students with the specific learning disability of mathematical disorder. The present study was a semi-experimental pre-test and post-test design on experimental and control groups. The statistical population of the research included all the male and female students with the specific learning disability with mathematical disorder who visited the elementary schools of learning disabilities in Isfahan in the academic year 2021-2022. Within this context, 30 students were selected purposefully and divided randomly into two experimental and control groups. The experimental group received 14 sessions for 60 minutes of Affective rehabilitation intervention based on working memory. Before and after the training, the subjects responded to the problem-solving researcher-made questionnaire, Numerical Stroop Test of John Ridley (1935), Mathematics Attitude Scale of Aiken (1971), and Mathematics Anxiety Scale of Chiu and Henry (1990). The results of covariance analysis demonstrated that training based on affective working memory was effective and significant in problem-solving skills and reducing cognitive inhibition ,the attitude towards mathematics and reducing mathematics anxiety (at the 0.01 level).Considering the effectiveness of affective working memory-based training on the cognitive-emotional variables of students with mathematical disorder, this intervention can aid in improving the cognitive and emotional skills of students with learning disabilities and lay the groundwork for better mathematics learning conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Working Memory
  • Problem-Solving
  • Cognitive Inhibition
  • Mathematics Attitude
  • Mathematics Anxiety