نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22054/jpe.2024.77905.2671

چکیده

یکی از بارزترین ویژگی‌های کودکان با نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی، مشکل در پردازش شنیداری است و عدم ارائه مداخله به‌ موقع برای این کودکان عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه دارد. هدف از این پژوهش تدوین برنامه توان‌بخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر پردازش شنیداری کودکان با نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش-آموزان دوره ابتدایی 7 تا 9 ساله شهر تهران با تشخیص نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی که در سال نیمسال دوم تحصیلی 1401 مشغول به تحصیل بودند که 30 نفر داوطب واجد شرایط به شیوه تصادفی در دوگروه آزمایش(15 نفر) و گواه(15 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه‌ای برنامه توان‌بخشی شناختی یافتن سریع کلمه را دریافت کرد. ابزارهای پژوهش شامل نسخه چهارم آزمون هوش وکسلر، آزمون نارساخوانی مرادی و همکاران(1395)، پرسشنامه کانرز-فرم والدین(1998) و سیاهه مشکلات شنیداری فیشر(1976) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که برنامه توان‌بخشی شناختی یافتن سریع کلمه موثر بوده و موجب بهبود پردازش شنیداری کودکان با نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی در گروه آزمایش شده است. با توجه به این یافته‌ها برنامه توان‌بخشی شناختی یافتن سریع کلمه به عنوان یک مداخله موثر به متخصصان پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a cognitive rehabilitation program fast for word and its effectiveness on the auditory processing of children with neurodevelopmental disorders: a case study of children with dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder

نویسنده [English]

  • Hoda Faramarzi

Psychology of Exceptional Children, Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the most obvious characteristics of children with dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder is difficulty in auditory processing, and failure to provide timely intervention for these children has irreparable consequences. The purpose of this research was to develop a cognitive rehabilitation program fast for word and its effectiveness on the auditory processing of children with dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder. The statistical population includes all 7-9-year-old elementary school students in Tehran with dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder who were studying in the second semester of 1401 academic year, and 30 eligible volunteers were randomly divided into two experimental groups. 15 people) and witnesses (15 people) were appointed. The experimental group received the fast for word cognitive rehabilitation program in 10 sessions of 45 minutes. The research tools included the fourth version of the Wechsler IQ test, Moradi et al.'s reading and dyslexia test (2015), Connors-Parent Form questionnaire (1998) and Fisher's list of listening problems (1976). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The findings showed that the fast for word cognitive rehabilitation program was effective and improved the auditory processing of children with dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder in the experimental group. According to these findings, the fast for word cognitive rehabilitation program is suggested to experts as an effective intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention deficit/hyperactivity disorder
  • cognitive rehabilitation
  • dyslexia
  • fast for word