نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی «مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه­دیده و بزه­ندیده 15 تا 18 ساله در سال 90-1389 است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع علی- مقایسه‏ای می­باشد. نمونه­های تحقیق را 31 نفر از دختران بزه­دیده اقامتگاه شبانه­روزی نواب سازمان بهزیستی شهرتهران و 31 نفر از دختران بزه­ندیده­ای که با آزمودنی‏های دختر بزه­دیده به عنوان ملاقات‏کننده در شهر مزبور تعامل داشتند، تشکیل دادندکه پس از همگن شدن با تأکید بر سن، جنسیت و سطح تحصیلات با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه­های مرتبط یعنی «عزت نفس کوپر اسمیت»، «افسردگی بک» و «بینش هیجانی کوپر» گردآوری شد. نتایج حاصل با استفاده از روش t گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دختران بزه­دیده در مقایسه با دختران بزه­ندیده از افسردگی بالاتر و عزت نفس و بینش هیجانی پایین­تری برخوردارند. هرچند نمرۀ آزمودنی­ها در شاخص­های مقیاس بینش هیجانی به صورت آسیب شناختانه پایین نبود اما به طور کلی نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین دختران بزه­دیده و بزه­ندیده در بینش هیجانی، عزت نفس و افسردگی تفاوت معنی­دار وجود دارد. بنابر یافتۀ اساسی تحقیق حاضر پیشنهاد می­شود که والدین قابلیت­های بینش هیجانی را فراگیرند و آن‌ها را در برخورد با دختران خود که ممکن است در معرض آسیب­های اجتماعی باشند قبل از وقوع بزه­دیدگی به کار بندند.

کلیدواژه‌ها

احمدی عبادالله و بقولی حسین (1382)، بزه­دیدگان، مجموعه مقالات اولین همایش تعیین علمی بزه­دیدگان و راه‏کارهای پیشگیرانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
اشراقی- محمود (1382)، بررسی علل و عوامل بزه­دیدگی در خانواده، (پایان نامه چاپ نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.
بهرامی، فاطمه، عابدی، محمدرضا (1382)، اثربخشی شیوه‏های خودیادگیری بر بینش هیجانی دانش‏آموزان دوره راهنمایی تحصیلی، فصلنامۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شمارۀ 18.
ساروخانی، باقر، (1370) دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، چاپ اول، انتشارات کیهان.
سلیمی، سید حسین (1376)، بررسی عزت نفس در نوجوانان دارای مشکل رفتاری، مجله روان‏شناسی، سال اول، شماره 2.
شامبیانی، هوشنگ (1370)، بزه­کاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات پاژنگ.
شریفی درآمدی، پرویز، آقایار، سیروس (1384)، هوش هیجانی، کاربرد هوش در قلمرو هیجان، انتشارات سپاهان، چاپ اول.
شریفی درآمدی، پرویز، (1384)، تأثیر اصلاح شناختی حرمت خود بر کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه­دیده 12 تا 15، فصلنامۀ نوین تربیتی، شمارۀ 2.
عبدالله نژاد، م (1378)، بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس در بین دانشجویان هنر و معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز (پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد روان‏شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان).
قمرانی و جعفری (1383)، بینش هیجانی و نابینایی، مجلۀ تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 31.
کریمی، یوسف، (1374)، روانشناسی شخصیت، چاپ اول، انتشارات ویرایش، تهران.
صاحبی، علی (1380) رابطۀ سبک حل مسالۀ و نگرانی در افراد عادی و افسرده، فصلنامۀ علوم روان‏شناختی شمارۀ 3.
محمدی، نوراله (1383)، بررسی ویژگی‏های روان­سنجی، سیاهۀ عزت نفس کوپر اسمیت 87، بخش روان‏شناسی بالینی دانشگاه شیراز، انتشار نیافته.
نادری، عزت­الله سیف نراقی، مریم (1385). «فهم هیجانی، نه هوش هیجانی»، روزنامۀ کیهان، شمارۀ 18723.
Ciarrochi, J. V. &Forgas, J. P. (2003). The pleasure of possessions: Affect and consumer Judgments. European Journal of social Psychology, 30, 631-649.
Boyatxzis, E. (2002). Developing Emotional Intelligence. To be published in San Francisco: Josse- Bass.
Coopersmith, S. T, &Cohler, B, J. (1985). Connection and the mind New Haven, CT: Yale University.
Diagnostic and statistical manual of mental Disorders (1994) 4th edition (DSM- IV) USA.
Hurlock, E. B (2002) Personality Development. Tata McGraw- Hill publishing company limited, NEW DELHII.
Hunt, N. & Marshal, K. (2002). Exceptional children and youth. (3 ED). Houghton Mifflin Company.
Kashchub, Michele, (2002). Defining Emotional Intelligence Music Education. Arts Education policy Review, Vol. 103. N; 5, pp: 9-15.
Liau, K. &Teoh, S. (2003). The case for Emotional Literacy Journal of Moral Education. Vol. 32, N; 1, pp: 51-66.
Papalia, D. E, olds, S. W., Feldman, R. D. (2002). A childs world: infancy Through adolescence (9thed). New York McGraw- Hill, New York.
Philpot, V., Holliman, W., R Madonna, S (1995). Self- statement, Locus of control, and depression in prediction self- esteem. Psychological Report, 76, 1007- 1010.
Plato. (2003). Effective Education and the Role of Emotional Intelligence.
Pwtrides, K. V., Federicksin, N., &Furnham, A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences, Vol. 136, pp: 227- 293.
Quebbeman, J. &Rozell, Elizabeth. (2002). Emotional Intelligence and dispositional affectivity Human Resource management Review. Vol. 12, Issue, 1 pp: 125- 143.
Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracey J. L, Potter, J. S & Goslings, S. D. (2002). Age differences in self- esteem from age 9 to 90. Psychology and Aging, 17, 2123- 424.
Saklofski, H. Austin, J. &Minski, paul. (2003). Factor structure and validity of a trait emotional Intelligence Measure. Personality and Individual Differences. Vol. 34, Issue. 4, pp: 707- 721.
Santrock, J. W. (2003). Psychology (7thed).
Schimmack, U., &Dienner, (2003). Predictive validity of explicit and implicit self- esteem for subjective well being. Journal of Research in personality, 37, 100- 106.
Silverstone, P. H., &Salsali, M. (2003). Low self- esteem and psychiatric patients: part I- The relationship between low self- esteem and psychiatric diagnosis. Annals of General psychiatry. 2, 1-16.
Sjoberg, lennart. (2001). Emotional intelligence and life adjustment. Center of Economic psychology Wong, chi- sum, & Law, S. (2002). The effect of leader and follower.
Trafarodi, R. W. &Sawnn, W. B. (2001). Twodimensional self- esteem: Theory and measurement. Personality and Individual Differences. 31, 653- 673.
Wong, chi- sum, & Law, S. (2002). The effect of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude. The leadership Quarterly. Vol. 13, Issue 3, pp: 243- 274.