نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین های روانی- حرکتی بر بهبود دستخط دانش‌آموزان ابتدائی بود. بعضی از دانش آموزان ابتدائی در دستخط دچار اشکال هستند که مشکلات آن ها می تواند ناشی از عواملی مانند قلم نامناسب، سطح نامناسب برای نوشتن یا وضعیت بدنی نامناسب در حین نوشتن، هماهنگی بینایی- حرکتی ضعیف، مشکل در برنامه ریزی حرکتی و کنترل حرکات ظریف باشد. دراین پژوهش که ازطرح تک آزمودنی نوعAB استفاده شد، جامعه مورد پژوهش شامل دانش‌آموزان ابتدائی در استان تهران در سال تحصیلی 96-1395بود که به وسیله سیاهه محقق ساخته از نظر مشکلات دستخط بررسی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند 4 نفراز دانش آموزان با مشکلات دست خط برای آموزش انتخاب شدند و به مدت 10 جلسه آموزش دیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از داده های سه مرحله استفاده شد که شامل خط پایه، حین آموزش و مراحل پیگیری بود. نمره هر دانش آموز در آزمون خط پایه، حین آموزش و پیگیری به صورت نمودار و جدول نمایش داده شده است. براساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که تمرین های شناختی- حرکتی می تواند در بهبود دستخط دانش‌آموزان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

حیدری، م و صدقیانی، ت. (1388). « بررسی ارتباط میان الگوهای گرفتن مداد در دست و خوانایی دستخط در دانش آموزان عادی مقطع اول ابتدایی»، دانشگاه علوم پزشکی تهران،3، 3، 4.
خسرو­جاوید، م و قوامی­لاهیج، س. (1391).  «بررسی عوامل موثر بر مهارت های خوانا نویسی دانش­آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان»، مجله ناتوانی های یادگیری، 1، 3، 45 – 29.
سلیمی، م. (1387) . «اختلال در نوشتن»، مجله تعلیم و تربیت استثنائی،6، 8، 33-22.
 
 
غباری­بناب، ب، نصرتی، ف و شریفی، س. (1995). «تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانش­آموزان با اختلال یادگیری خاص»، مجله ناتوانی های یادگیری. 6 ، 1، 120-100.
 
- Amundson, S. J. (1995). Evaluation tool of children’s handwriting. Homer, AK: O.T.KIDS, Inc.
- Barkley, R.A. (2005). ADHD and the nature of self-control. New York: Guilford Press.
- Bauminger, N., Edelsztein, H. S., & Morash. J. (2005). Social information processing and
emotional understanding in children with LD. Learning Disabilities, 38,45-61.
- Brown T, Rodger S. (2008). Validity of the Developmental Test of Visual-Motor Integration Supplemental Developmental Test of Visual Perception. Percept Mot Skills, 106 (3):659-78.
- Blackman, E. J. (2000). Social–affective characteristics in early adolescents identified as learning disabled and nondisabled. Learning Disability Quarterly, 17(4), 268-279.
- Donadon, G. (2013). Visual-motor perception of students with attention deficit hyperactivity disorder. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Marília (SP), Brazil, 25(4):337-41.
- Engel- Yeger, B., Nagauker- Yanuv, L., & Rosenblum, S. (2009). Handwriting performance, self- reports, and perceived self- efficacy among children with dysgraphia. American Journal of Occupational Therapy, 63, 182- 192.
- Florence Bara, Edouwrd Gentaz. (2011). Haptics in teaching handwriting: The role of perceptual and visuo-motor skills. Human Movement Science, 30, 745- 759.
- Feder K, Majnemer A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 312- 317.
- Hulbert–Williams, L., & Hastings, R. p. (2008). Life events as a risk factor for psychological problems individuals with intellectual disabilities: a criticalreview. J .of Intellectual Disabilities Research, 52, 883 -895.
- Lee, T. l., Howe, T. H., Chen, H. L., & Wang, T. N. (2016). Predicting Handwriting Legibility in Taiwanese Elementary School Children. American Journal of Occupational Therap, 70(6), 7006220020p1-7006220020p9.
- Lachter L. (2006). Development of handwriting skills in 3rd8th grade children. [Thesis]. Haifa, Israel: University of Haif.
 
- Marquardt, C. Dize Meyer, M. Schneider, M. Hilgeman, R. (2016). Learninig Handwriting at school- A teachers’ survey on actual problems and future options. Journal of Trends in Neuroscience and Education, 5. 82- 89.
- Marr, D., & Dimeo, S. B. (2006). Outcomes associated with a summer handwriting course for elementary students. American Journal of Occupational Therapy, 60, 10- 15.
- McCloskey, G., Perkins, L., & Van Divner, B. (2008). Assessment and intervention for executive function difficulties.Philadelphia: Routledge Taylor and Francis group. pp. 17–19.
- Rosenblum S, Aloni T, Josman N. (2010). Relationships between handwriting performance and organizational abilities among children with and without dysgraphia: a preliminary study. Res Dev Disabil. 31(2):502-9.
- Rosenblum, S. (2015). Relationships between Handwriting Features and Executive Control among Children with Developmental Dysgraphia.  American Journal of Occupational Therapy, - ajot.aota.org
- Rosenblum S. (2018). Inter-relationships between objective handwriting features a executive control among children with developmental dysgraphia. PLoS ONE ,13(4): e0196098.
- Schwellnus. H, Carnahan. H, Kushki. A, Polatajko. H, Missiuna. C, Chau. T. (2012). Effect of pencil Grasp on Speed and Legibility of Handwriting in Children. American Journal of Occupational Therapy, 66, 718- 726.
- Smith. J. C, Holland. T, Lane. A, White. S. (2012). Effect of Coteaching Handwriting Program for First Graders: One- Group Posttest Design. American Journal of Occupational Therapy, 66, 396- 405.
- Sutie S. T. Lam, Ricky K.C. Au, Howard W.H. Leung, Cecilia W.P. Li-Tsang. (2011). Chinese handwriting performance of primary school children with dyslexia. Research in Developmental Disabilities, (32)1745-1756.
- Sausser, S.H., & Waller, R.J. (2006). A model for music therapy with students with emotional and behavioral disorder. The Art in Psychotherapy, 33(1), 1-10.
- Thomassen AJ, Teulings H. (1985). Time, size and shape in handwriting: Exploring spatio-temporal relationships at different levels. In: Time, mind, and behavior. Cham, Switzerland; Springer, p. 253-63.
- Vinter, A., & Chartrel, E. (2008). Visual and proprioceptive recording of cursive letters in young children. Acta Psychologica, 129, 147- 156.