آسیب بینایی در فرزندان: مقایسۀ رضایت زناشویی، اتحاد والدینی و فرسودگی والدینی در پدران و مادران ایرانی

سیده فاطمه موسوی؛ مریم پرستان‌پور؛ مریم اصغری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1400، ، صفحه 141-167

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.62538.2359

چکیده
  مطالعۀ حاضر باهدف مقایسۀ رضایت زناشویی، اتحاد بین والدین و فرسودگی والدینی در پدران و مادران بدون و دارای فرزند (ان) با آسیب بینایی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس­رویدادی بود. جامعۀ آماری پژوهش را چهار گروه از والدین دارای فرزند بدون آسیب بینایی و با آسیب بینایی (در سه گروه دارای یک فرزند، دو فرزند و بیش از دو فرزند) ساکن ...  بیشتر