بررسی مبانی نظری رویکرد جداسازی در آموزش و پرورش استثنایی ایران

مجید قدمی

دوره 2، شماره 8 ، بهمن 1391، ، صفحه 77-98

چکیده
  این مقاله مبانی نظری رویکرد جداسازی در آموزش و پرورش را می‌کاود و با تبیین مبانی فلسفی این رویکرد، اصول تربیتی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و با ژرف‌نگری در این مبانی و اصول، مکتب فلسفی را که در بروز رویکرد جداسازی نقش اساسی داشته معرفی می‌کند. در این پژوهش توصیفی و تحلیلی از منابع مختلف حاوی نظریات و مستندات فلسفی و تاریخی صاحب‌نظران ...  بیشتر