اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر میزان توجه دیداری و شنیداری دانش‏آموزان پسر پیش دبستانی با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر اصفهان 1389-1388

احمد عابدی؛ فرشته کاظمی؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 133-152

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر بهبود توجه دیداری و شنیداری کودکان پسر با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کودکان 6ساله پیش از دبستان شهر اصفهان بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. به منظور انجام این پژوهش، 30 نفر کودک  بااختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از ...  بیشتر