اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون

سعیده برزگر؛ شهربانو عالی؛ حمید رضا آقامحمدیان شعرباف

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1399، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.45582.2040

چکیده
  چکیده مادران کودکان مبتلا به سندرم داون، تجارب فرزندپروری دشواری دارند و در معرض سطوح بالای استرس و پیامدهای روانی و جسمانی آن قرار می‌گیرند. برنامه های آموزشی ویژه این مادران می‌تواند به آنها در مواجهه بهتر با دشواریها کمک نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی ...  بیشتر