الگوی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی (مطالعه موردی: مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران)•

حسن جعفری؛ محمود ابولقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 75-95

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.22681.1581

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف" طراحی الگوی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی" انجام شد. روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران ...  بیشتر