اثربخشی آموزش بخشودگی بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی مادران دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری شهر طبس

مریم صف آرا؛ محمد بخشی زاده

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 187-208

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.24899.1627

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش بخشودگی بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی مادران دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری شهر طبس انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی است. جامعه ی آماری کلیه مادران دارای کودکان مبتلابه اختلال خاص یادگیری در سال تحصیلی 1396-1395 در شهر طبس بودند. به‌منظور ...  بیشتر