مقایسۀ فرآیند رشد استدلال اخلاقی نوجوانان نابینا و بینای 11 تا 18سال شهر تهران

حمدالله خواجه حسینی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 233-248

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.29667.1730

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ فرآیند رشد استدلال اخلاقی دانش‌آموزان نابینا و بینای 11 تا 18ساله شهر تهران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشآموزان بینا و نابینای 11 تا 18 سال شهر تهران بود که در مدارس عادی و مدارس نابینایان در سال تحصیلی 95-96 مشغول بهتحصیل بودند. از بین آنها، نمونه‌ای به حجم 120 ...  بیشتر