اثربخشی بسته‌های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل‌مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری

زهرا ترازی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ مهناز اخوان تفتی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1397، ، صفحه 73-111

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.9274

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل‌مسئله شناختی- اجتماعی در افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ابتدایی شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و دوره پیگیری بود. 40 دانش‌آموز با ناتوانی یادگیری 8 تا 12 ساله به روش تصادفی ساده ...  بیشتر