آسیب بینایی در فرزندان: مقایسۀ رضایت زناشویی، اتحاد والدینی و فرسودگی والدینی در پدران و مادران ایرانی

سیده فاطمه موسوی؛ مریم پرستان‌پور؛ مریم اصغری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1400، ، صفحه 141-167

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.62538.2359

چکیده
  مطالعۀ حاضر باهدف مقایسۀ رضایت زناشویی، اتحاد بین والدین و فرسودگی والدینی در پدران و مادران بدون و دارای فرزند (ان) با آسیب بینایی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس­رویدادی بود. جامعۀ آماری پژوهش را چهار گروه از والدین دارای فرزند بدون آسیب بینایی و با آسیب بینایی (در سه گروه دارای یک فرزند، دو فرزند و بیش از دو فرزند) ساکن ...  بیشتر

نقش استرس والدینی و ادراک مثبت در پیش بینی رضایت زناشوییِ مادران دارای ‏کودکان با نیازهای ویژه و عادی

سیده فاطمه موسوی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 153-179

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.38179.1905

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ادراک مثبت و استرس والدینی در پیش‌بینی رضایت زناشوییِ مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه ‏و عادی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش دو گروه از مادران ‏با فرزند عادی و دارای ‏کودکان با نیازهای ویژه بودند که تعداد 161 مادر با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و از نوع ...  بیشتر