مقایسه تأثیر توانبخشی رایانه‌یار و داروی روان محرک در بازداری پاسخ و توجه پایدار کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

سعید اعظمی؛ علیرضا مقدس؛ فرامرز سهرابی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1392

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه­ی اثربخشی توان‌بخشیشناختی رایانه­یار با داروی روان محرک در بهبود کارکرد بازداری پاسخ و توجه پایدارکودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی و باطرحپیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با دو گروه آزمایشی است. 23 کودک با اختلالنارسایی توجه- بیش‌فعالی به شیوه نمونه­گیری ...  بیشتر