تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعال

اعظم قزی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی قهرمانی مقدم

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.51249.2144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تمرینات شناختی و حرکتی Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان کم‌توجه/بیش‌فعال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر 8 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعال شهر مشهد بود. از جامعه مذکور، نمونه‌ای به حجم 27 نفر از بین مراجعه‌کنندگان به مرکز رشد آوند که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،انتخاب و ...  بیشتر