اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر توانمندی خانواده‌های دارای عضو مبتلا به بیماری مالتیپل اسکرولوزیس

زهرا زاهدی؛ آرمان عزیزی؛ پیمان خورشیدی؛ سیده سمیره حسینی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1399، ، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.46546.2053

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر توانمندی خانواده‌های دارای عضو مبتلا به بیماری مالتیپل اسکرولوزیس (MS) بود. روش: در این پژوهش روش مداخله‌ای نیمه آزمایشی با استفاده از گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 40 نفر از والدین دارای فرزند مبتلا به بیماری مراجعه کننده به مراکز مشاوره و بیمارستان های ...  بیشتر