اثربخشی هنردرمانی (هنرهای بصری) در بهبود علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده هنر ومعماری (تهران مرکز)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

هنردرمانی به عنوان یکی از شیوه‌های روان‌درمانگری می‌تواند در تشخیص و درمان بسیاری از اختلالات راهگشا باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشیِ هنردرمانی (هنرهای بصری)، بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز اعصاب و روان احبا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا بود که از این جامعه، 14 بیمار مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. درمانجویان به مدت 10 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای، در جلسات هنردرمانی شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از آزمون ترسیمیِ شخصی در حال کندن سیب از درخت PPAT) ) و مقیاس عناصر صوری در هنردرمانی (FEATS) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هنردرمانی در کاهش علایم منفی (مانند اضطراب، بی‌توجهی، کمبود اعتماد به نفس و افسردگی) در این بیماران مؤثر است (05/0>p). این تحقیق نشان می‌دهد که از هنردرمانی می‌‌توان به عنوان راهکار درمانی موثر برای علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی سود جست.

کلیدواژه‌ها


دوباتن، آ؛ آرمسترانگ، ج. (1395). هنر همچون درمان. ترجمه مهرناز مصباح، تهران: نشر چشمه.
جبل عاملی، ا. (1379). آشنایی با هنردرمانی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی، 17و 18، 82 – 89.
 خامسان، ا؛ رجب‌پور عزیزی، ز؛ و رادمهر، پ. (1394). هنردرمانی(مقیاس عناصر صوری). تهران: نشر دانژه.
لاند گارتن، هلن. (1387). هنردرمانی بالینی. ترجمه کیانوش هاشمیان و الهام ابوحمزه، تهران: نشر دانژه.
واندنبوس، گری آر(ویراستار). (1391). فرهنگ توصیفی انجمن روان‌شناسی آمریکا. جلد دوم،تهران: نشر ارس.
هالجین، ر ؛ کراس ویتبورن، س. (1395). آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی، جلد 1، چاپ هجدهم، تهران: نشر روان.
Albert, N. Bertelsen, M. Thorup, A. Petersen, L. Jeppesen, P. Le Quack, P & Nordentoft, M. (2011). Predictors of recovery from psychosis: analyses of clinical and social factors associated with recovery among patients with first-episode psychosis after 5 years. Schizophrenia research, 125(2), 257-266.
Betts, Donna. j. (2005). A systematic analysis of art therapy assessment and rating instrument literature, Florida: UMI Dissertation Services.
Brüne M (2005) “Theory of mind” in schizophrenia: a review of the literature. Schizophr Bull 31: 21–42.
Conrad, Selby M. (2010). Utility of Drawings as a Screen for Emotional and Behavioral Concerns in Adolescents: An Exploration of Formal Elements in Drawings and the BASC-2, doctoral dissertation, University of Kansas.
Edwards, David. (2004). Art Therapy, London: sage publication.
Gantt, Linda M. Mills, Bruceton. (2009).The Formal Elements Art Therapy Scale: A Measurement System for Global Variables in Art. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association. 26(3), 124-129.
Goldberg, T. E. Goldman, R. S. Burdick, K. E. Malhotra, A. K. Lencz, T. Patel, R. C., . & Robinson, D. G. (2007). Cognitive improvement after treatment with second-generation antipsychotic medications in first-episode schizophrenia: is it a practice effect?. Archives of general psychiatry, 64(10), 1115-1122.
Gühne, U. Weinmann, S. Arnold, K. Ay, E. S. Becker, T. & Riedel-Heller, S. (2012). Arts therapies in severe mental illness: are they effective? .Der Nervenarzt, 83(7), 855-860.
Gussak, David. (2004). A pilot research study on the efficacy of art therapy with prison inmates. Arts in Psychotherapy, 31(4), 245-259.
Gussak, David. (2007). The Effectiveness of Art Therapy in Reducing Depression in Prison Populations, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51 (4), 444-460.
Hattori, H. Hattori, C. Hokao, C. Mizushima, K. & Mase, T. (2011). Controlled study on the cognitive and psychological effect of coloring and drawing in mild Alzheimer's disease patients. Geriatrics & gerontology international, 11(4), 431-437.
Killick, K. (Ed.). (2017). Art Therapy for Psychosis: Theory and Practice. Taylor & Francis.
Kim, S. K. (2013). A randomized, controlled study of the effects of art therapy on older Korean-Americans’ healthy aging. The Arts in Psychotherapy, 40(1), 158-164.
Korver-Nieberg N, Berry K, Meijer CJ, de Haan L. (2013) Adult attachment and psychotic phenomenology in clinical and non-clinical samples: A systematic review. Psychol Psychother.
Malchiodi, Cathy.A (ed.) (2003). Handbook of art therapy. New York: The Guildford Press.
Mangalore R. & Knapp M (2007). Cost of schizophrenia in England. Journal of Mental Health Policy and Economics 10, 23 .17.
Monti, D. A., Kash, K. M., Kunkel, E. J., Brainard, G., Wintering, N., Moss, A. S., & Newberg, A. B. (2012). Changes in Cerebral Blood Flow and Anxiety Associated with an 8week Mindfulness Programme in Women with Breast Cancer. Stress and Health, 28(5), 397-407.
Moon, B. L. (2016). Introduction to art therapy: Faith in the product. Charles C Thomas Publisher.
Moritz, S., & Woodward, T. S. (2007). Metacognitive training in schizophrenia: from basic research to knowledge translation and interventionCurrent opinion in psychiatry20(6), 619-625.
Nan, Joshua Kin-man; Hinz, Lisa D (2012). Applying the Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS) to Adults in an Asian Population. Journal of the American Art TherapyAssociation, 29(3), 127-132.
Rabinowitz, J., Levine, S. Z., Garibaldi, G., Bugarski-Kirola, D., Berardo, C. G., & Kapur, S. (2012). Negative symptoms have greater impact on functioning than positive symptoms in schizophrenia: analysis of CATIE data. Schizophrenia research, 137(1), 147-150.
Ruddy,R. & Milnes, D. (2008) Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses. Published by JohnWiley & Sons.
Rubin, Judith.(2011). The art of art therapy. New York: Routledge.
Shore, A. (2014). Art therapy, attachment, and the divided brainArt Therapy31(2), 91-94.