نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان­های عمومی در دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف 14- 8 سال بود. روش انجام این پژوهش روش تک آزمودنی از نوع طرح AB بود و نمونه پژوهش 6 دانش‌آموز دختر کم‌توان‌ذهنی خفیف و آموزش‌پذیر با دامنه سنی 14-8 بودند. به‌منظور اجرای پژوهش حاضر از 6 داستان محقق ساخته بر مبنای داستان­های ACE که روایی آن‌ها به تأیید متخصصان رسیده بود برای آموزش 6 مفهوم از 3 مکان عمومی پارک، فروشگاه و رستوران استفاده‌شده است. در مرحله خط پایه اطلاعات از سه منبع معلم، والد و پژوهشگر جمع‌آوری گردید؛ سپس هر داستان به مدت 5 جلسه و هر جلسه به مدت حداکثر 30 دقیقه برای آنان خوانده شد. برای پیگیری اطلاعات به‌دست‌آمده دربارۀ یادگیری مفاهیم توسط دانش‌آموزان مذکور یک هفته پس از اتمام جلسات آموزشی نیز یادگیری مفاهیم مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده بر اساس جداول و نمودارهای ترسیم‌شده حاکی از آن است که داستان‌های ACE بر آموزش مفاهیم مکان­های عمومی به کودکان کم‌توان‌ذهنی اثربخش بوده‌اند به‌طوری‌که 2 نفر از آزمودنی‌ها، 5 مفهوم از 6 مفهوم موردنظر آموزش و 4 نفر دیگر تمامی 6 مفهوم را آموختند. پیشنهاد می­شود از داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) برای آموزش مفاهیم به دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف آموزش‌پذیر در دیگر زمینه‌ها نیز استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها