مقاله پژوهشی
1. تأثیر آموزش مادران با رویکرد آدلر-درایکورس بر نشانه‌های مثبت و منفی کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی

محسن امیری

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 1-26

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مادران با رویکرد آدلر-درایکورس بر کاهش علائم مثبت و منفی اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی و افزایش عملکرد رفتاری، فرزندان‌شان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ازاین‌رو تعداد 24 نفر از مادرانی که فرزندان‌شان با استفاده از معرفی معلمان، پرسش‌نامه کانرز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مقایسه سلامت روان مادران دارای نوجوان با نیازهای ویژه و مادران دارای نوجوان عادی

حسین تقی زاده

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 27-50

چکیده
  مادران کودک با نیازهای ویژه در مقایسه با مادرانی که فرزندشان هیچ مشکلی ندارند، تحت‌فشار بیشتری هستند و هنگامی‌که این کودکان به سنین نوجوانی می‌رسند، احساس ناتوانی بیشتری در قبال آن‌ها می‌کنند و درنتیجه سلامت روانی آن‌ها به خطر می‌افتد. هدف این پژوهش، مقایسه سلامت روان مادران نوجوان با نیازهای ویژه و سلامت روان مادران نوجوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی به دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف

فریبا ایمانی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 51-66

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان­های عمومی در دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف 14- 8 سال بود. روش انجام این پژوهش روش تک آزمودنی از نوع طرح AB بود و نمونه پژوهش 6 دانش‌آموز دختر کم‌توان‌ذهنی خفیف و آموزش‌پذیر با دامنه سنی 14-8 بودند. به‌منظور اجرای پژوهش حاضر از 6 داستان محقق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی در کودکان با اختلال‌های طیف درخودماندگی

پرویز شریفی درآمدی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 67-82

چکیده
  کودکان با اختلال­های طیف درخودماندگی دشواری­های جدی در شناسایی، توصیف و تنظیم احساسات خود و دیگران را تجربه می­کنند. پژوهش در زمینۀ شناسایی مؤثرترین راهبردها برای حل این مشکل قابل‌تأمل است. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر مداخله مهارت­های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی پسران با اختلال­های طیف درخودماندگی 10 تا 12 سال انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی نقش میانجی‌گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان

مهدی عبداله زاده رافی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 83-106

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر جاجرم در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل می‌دادند که به دلیل محدود بودن جامعه تمامی آن‌ها (604 نفر) موردبررسی قرار گرفتند. پرسش‌نامه‌های خودگزارش‌دهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش‌آموزان پایه سوم دبستان

بهروز کریمی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 107-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش­آموزان پایه سوم دبستان است. از بین تمام دانش­­آموزان پایه سوم دبستان دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 30 نفر از دانش­آموزان عادی و 30 نفر از دانش‌آموزان پایه سوم که دارای اختلال املا بودند (این دانش‌آموزان به علت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارت‌های زندگی مستقل

سالار فرامرزی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 127-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم‌توان‌ذهنی به لحاظ میزان توجه به مهارت­های زندگی مستقل بود.روش پژوهش تحلیل محتوا بوده، جامعه و نمونه آماری پژوهش را کلیه­ی کتاب­های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم‌توان‌ذهنی (30 جلد، تألیف سال 1388، در 10 ماده درسی) تشکیل داده، که به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. اثر فراگیرسازی دانش‌آموزان کم شنوا در مدارس عادی بر سازگاری اجتماعی آنان

قدرت اله جهانی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 143-164

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس تلفیقی و استثنایی ازنظر معلمان و والدین این دانش‌آموزان در شهرستان شهرکرد صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع علی– مقایسه‌ای بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده گردید. بدین منظور از تعداد 150 نفر دانش‌آموز ناشنوا در استان چهارمحال و بختیاری 49 نفر در شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر مداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

احمد یارمحمدیان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 165-182

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی انجام گرفت. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. ‌‌بدین منظور والدین 36 دانش‌آموز کم‌توان‌ذهنی به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مقایسه میزان کنترل توجه و حواس‌پرتی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

سجاد بشرپور

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، صفحه 183-202

چکیده
  یکی از هسته­های اصلی ناتوانی­های یادگیری، نارسایی در توجه می­باشد. جهت بررسی این امر، هدف پژوهش حاضر مقایسه کنترل توجه و حواس­پرتی در دانش­آموزان با و بدون ناتوانی­های یادگیری بود. بدین منظورتعداد 3 گروه دانش­آموز با ناتوانی یادگیری (15 نفر با نارساخوانی/ نارسانویسی، 15 نفر با نارسایی در حساب و 15 نفر با نارسایی مختلط از هر ...  بیشتر