نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور (این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان «ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه سوم دبستان» به تصویب رسیده است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش­آموزان پایه سوم دبستان است. از بین تمام دانش­­آموزان پایه سوم دبستان دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 30 نفر از دانش­آموزان عادی و 30 نفر از دانش‌آموزان پایه سوم که دارای اختلال املا بودند (این دانش‌آموزان به علت اختلال املا به مرکز توان‌بخشی اختلال یادگیری دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور ارجاع داده‌شده بودند) به شیوه طبقه‌ای تصادفی ساده با نسبت مساوی انتخاب شدند. برای ساخت آزمون بر اساس کتاب بخوانیم آزمون اولیه املا که شامل 115 واژه بود، طراحی شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که، میزان پایایی کل آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 98/0 است که پایایی بسیار مطلوبی است. به‌منظور تعیین روایی آزمون از روش تمایز گروهی و تعیین نقطه برش و قدرت تمایزگذاری بین افراد عادی و با اختلال یادگیری با بهره‌گیری از منحنی راک استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گروه عادی در آزمون تهیه‌شده 18/18 و میانگین گروه با اختلال یادگیری، 96/4 از 20 نمره می‌باشد که تفاوت در سطح 05/0 p< معنی‌دار بود. با توجه به نتایج حاصله روایی آزمون به روش تمایز گروهی مورد تأیید قرار گرفت. نمره برش حاصله بر اساس منحنی راک نمره 40/13 به دست آمد؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که آزمون موردنظر دارای پایایی و روایی قابل قبولی است و برای تشخیص مشکلات املای دانش­آموزان دبستانی پایه سوم مناسب است.

کلیدواژه‌ها