نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور (این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان «ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه سوم دبستان» به تصویب رسیده است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش­آموزان پایه سوم دبستان است. از بین تمام دانش­­آموزان پایه سوم دبستان دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 30 نفر از دانش­آموزان عادی و 30 نفر از دانش‌آموزان پایه سوم که دارای اختلال املا بودند (این دانش‌آموزان به علت اختلال املا به مرکز توان‌بخشی اختلال یادگیری دو شهرستان کرمانشاه و کنگاور ارجاع داده‌شده بودند) به شیوه طبقه‌ای تصادفی ساده با نسبت مساوی انتخاب شدند. برای ساخت آزمون بر اساس کتاب بخوانیم آزمون اولیه املا که شامل 115 واژه بود، طراحی شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که، میزان پایایی کل آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 98/0 است که پایایی بسیار مطلوبی است. به‌منظور تعیین روایی آزمون از روش تمایز گروهی و تعیین نقطه برش و قدرت تمایزگذاری بین افراد عادی و با اختلال یادگیری با بهره‌گیری از منحنی راک استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گروه عادی در آزمون تهیه‌شده 18/18 و میانگین گروه با اختلال یادگیری، 96/4 از 20 نمره می‌باشد که تفاوت در سطح 05/0 p< معنی‌دار بود. با توجه به نتایج حاصله روایی آزمون به روش تمایز گروهی مورد تأیید قرار گرفت. نمره برش حاصله بر اساس منحنی راک نمره 40/13 به دست آمد؛ بنابراین می‌توان بیان کرد که آزمون موردنظر دارای پایایی و روایی قابل قبولی است و برای تشخیص مشکلات املای دانش­آموزان دبستانی پایه سوم مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructing and Evaluating Reliability and Validity of a Diagnostic Spelling Test for Third Grade Elementary School Students

نویسنده [English]

  • Behrooz Karimi

چکیده [English]

The purpose of this study was to construct a diagnostic spelling test for third grade elementary school students and to evaluate its reliability and validity. The population included all third grade students of elementary school in Kermanshah and Kangavar region in the 2012-2013 school year. The sample consisted of 30 normal students and 30 student with spelling disorder (who had been referred to the region’s center for rehabilitation of learning disorders), who were chosen through random sampling. The test was constructed based on the third grades main spelling textbook and it included 115 words. The test’s reliability was determined using Cronbach's alpha, which yielded the satisfactory result of 0.98. The validity was evaluated using group differentiation, cut point determination and interpreting the ROC curve between the two groups. The average test score for normal students was 18.18 (out of 20) and for students with LD it was 4.96, which showed a significant difference (p < 0.05) and thus established the validity of the test. The cut point score from the ROC curve was 13.40. The study successfully established reliability and validity of the constructed test, and suggests it as a tool for diagnosing spelling problems in third grade elementary students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diagnostic spelling test
  • reliability
  • validity
  • students