نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر جاجرم در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل می‌دادند که به دلیل محدود بودن جامعه تمامی آن‌ها (604 نفر) موردبررسی قرار گرفتند. پرسش‌نامه‌های خودگزارش‌دهی آخنباخ، مذهبی‌بودن و آزاردیدگی هیجانی، ابزار استفاده‌شده پژوهش هستند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بررسی آشکار ساخت که بین آزاردیدگی هیجانی با اختلال‌های عاطفی (05/0p<) و اضطرابی (05/0p<) رابطه مثبت وجود دارد و مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نقش میانجی دارد. بر این اساس، مذهب می‌تواند اثرات منفی آزاردیدگی هیجانی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها