نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص‏، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی انجام گرفت. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. ‌‌بدین منظور والدین 36 دانش‌آموز کم‌توان‌ذهنی به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس رفتار سازشی وایلند استفاده شد. داده‌ها با روش آماری کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در دو گروه آزمایش و کنترل در رفتارهای سازشی نشان داد (001/0p<). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کهمداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها