تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارت‌های زندگی مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم‌توان‌ذهنی به لحاظ میزان توجه به مهارت­های زندگی مستقل بود.روش پژوهش تحلیل محتوا بوده، جامعه و نمونه آماری پژوهش را کلیه­ی کتاب­های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم‌توان‌ذهنی (30 جلد، تألیف سال 1388، در 10 ماده درسی) تشکیل داده، که به‌صورت نمونه­ی تمام شمار انجام گرفت. ابزار جمع­آوری داده­ها فهرست وارسی بود و داده­ها با روش­های آمار توصیفی و استنباطی و به‌وسیلۀ نرم‌افزار آماری spss تجزیه‌وتحلیل شدند.یافته­ها نشان داد که میزان توجه کتاب­های درسی در ماده­های درسی به آموزش مهارت­های زندگی متفاوت است، 54/8 درصد کتاب­ها به آموزش این مهارت پرداخته­اند که به‌صورت جداگانه بیشترین سهم، مربوط به مهارت­های اجتماعی (6/26 درصد) و مهارت‌های شغل­یابی (4/23 درصد) و کمترین میزان مربوط به مهارت­های پرورش و مراقبت از کودک (9/0 درصد) و مهارت­های حقوقی (8/0 درصد) است. تحلیل یافته­ها نشان می­دهد که کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم­توان­ذهنی به‌گونه‌ای متفاوت به آموزش مهارت‌های زندگی توجه دارند، به بعضی از مهارت­ها توجه بیشتر و به بعضی کمترین توجه صورت گرفته است. بنابراین با توجه به این­که هدف آموزش دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم­توان­ذهنی آماده ساختن دانش‌آموزان برای زندگی مستقل در جامعه است، ضرورت دارد که کتاب‌های درسی موردبازنگری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها