نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روان شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از هسته­های اصلی ناتوانی­های یادگیری، نارسایی در توجه می­باشد. جهت بررسی این امر، هدف پژوهش حاضر مقایسه کنترل توجه و حواس­پرتی در دانش­آموزان با و بدون ناتوانی­های یادگیری بود. بدین منظورتعداد 3 گروه دانش­آموز با ناتوانی یادگیری (15 نفر با نارساخوانی/ نارسانویسی، 15 نفر با نارسایی در حساب و 15 نفر با نارسایی مختلط از هر سه ناتوانی) که از بین دانش­آموزان مراکز ناتوانی­های یادگیری اداره آموزش‌وپرورش شهر ارومیه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند و یک گروه تصادفی 15 نفری از دانش­آموزان عادی در این مطالعه علّی- مقایسه­ای شرکت کردند. بعد از انجام مصاحبه بالینی ساختار­یافته برای ناتوانی­های یادگیری جهت تأیید یا رد نوع تشخیص، از این دانش­آموزان خواسته شد با کمک پژوهش­گر به مقیاس کنترل توجه و حواس­پرتی پاسخ دهند. داده­های به‌دست‌آمده نیز با استفاده از آزمون­های تحلیل واریانس یک‌راهه، تحلیل واریانس چند­متغیره و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنی­دار (LSD) تحلیل شد.نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی­داری بین میانگین نمرات گروه­ها در میزان تمرکز توجه، نمره کلی کنترل توجه و میزان حواس­پرتی وجود دارد. نتیجه آزمون تعقیبی نیز آشکار کرد که این تفاوت بین گروه عادی با گروه­های با ناتوانی یادگیری می­باشد؛ یعنی تفاوت معنی‌داری بین سه گروه با ناتوانی یادگیری ازنظر این متغیرها به دست نیامد. این نتایج آشکار می­کنند که کودکان با ناتوانی یادگیری کنترل توجهی پایین و حواس­پرتی بالایی نسبت به گروه عادی دارند. همچنین سه گروه با ناتوانی یادگیری ازنظر کنترل توجه و حواس­پرتی همگن می­باشند.

کلیدواژه‌ها