شناسنامه علمی شماره
آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر دانش‌آموزان با آسیب بینایی

احمد به‌پژوه؛ رضا کرمی‌نژاد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی‌یکتا

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 1-20

چکیده
  امروزه، هیجان‌ها تأثیر مهمی بر رفتارهای ما دارد. از این رو، در بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در حوزۀ هوش هیجانی، پژوهشگران تلاش کرده‌اند رابطۀ هوش هیجانی با متغیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار دهند، اما مطالعات اندکی با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی انجام شده است. این مطالعه با هدف آموزش هوش هیجانی و بررسی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌یابی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در محیط کار

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ علیرضا محمدی آریا

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 21-44

چکیده
  رفتارهای اجتماعی مناسب و دیگر مهارت‌های سازشی پایه‌های سازش‌یافتگی شخصی و اجتماعی را در زندگی تشکیل  می‌دهند.پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در محیط کار صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی دوره راهنمایی ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
مقایسۀ سبک اسناد و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان آسیب‌دیده و عادی

محمد نریمانی؛ مسعود طالبی جویباری؛ عباس ابولقاسمی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 41-64

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه سبک اسنادی و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان آسیب‌دیده و دانش‌آموزان عادی بود. روش پژوهش حاضر علی ـ مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان آسیب‌دیده و عادی در دامنه سنی 15 تا 19 ساله شهر ساری و قائم‌شهر بود. 120 دانش‌آموز (60 دانش‌آموز آسیب‌دیده و 60 دانش‌آموز عادی) از مدارس ساری و قائم ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
افزایش سازگاری دانش‌آموزان نابینا از راه مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری

فرزانه ناهیدپور؛ منصور علی حمیدی؛ خدیجه زمانلو؛ مجید قلخانی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 61-74

چکیده
  یکی از مهمترین مشکلات افراد نابیناعدم سازگاری آن‌ها با ناتوانی‌شان است. اگر فرد نابینا نتواند با شرایط خود و محیطش سازگار شود، احساس عدم امنیت و ناکامی خواهد کرد که همین امر می‌تواند باعث بروز رفتارهای ناسازگارانه در او شود. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری بر افزایش سازگاری دانش ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
اثربخشی آموزش کسب معنا بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ ضرغام ضرغامیان

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 75-92

چکیده
  هدف این پژوهش بررسیاثر بخشی آموزش کسب معنا بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهایویژه شهر برازجان در سال تحصیلی 90-1389 بود. روش پژوهش شبه آزمایشی بود که با طرحپیش‌آزمون – پس‌آزمونو پیگیری با گروه کنترل انجام شد. نمونه اولیه این پژوهش شامل 222 نفر بودند که پساز اعلام آمادگی جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه کیفیتزندگی سازمان ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
مقایسۀ ابعاد همدلی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

زینب عابدی داریونی؛ لعیا بشاش

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 93-112

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ابعاد همدلی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان با و بدون کم‌توان‌ذهنی دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 90-89 بود. نمونه پژوهش شامل 733 نفر از دانش‌آموزان 11- 7 ساله (383 پسر و 350 دختر) دوره‌ی ابتدایی شیراز بود که 339 نفر از آنها دارای کم‌توانی‌ذهنی و به صورت ...  بیشتر

شناسنامه علمی شماره
مقایسۀ نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی و عادی

نسترن سیداسماعیلی قمی؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 113-128

چکیده
  در بین فعالیت‌های کودکان،نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیلبه مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان‌درمانگری به کار گرفته می‌شود. هدف پژوهشحاضر مقایسه نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنیو عادی بود. نوع پژوهش، توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ آماری ...  بیشتر

تأثیر بازی‌های گروهی بر رشد مهارت‌های روانی حرکتی پسران پیش‌دبستانی کم‌توان‌ذهنی

آرزو شاه میوه اصفهانی؛ طاهره حیدری؛ احمد عابدی؛ مرضیه توکل نیا

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 129-144

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌هایگروهی در یادگیری مهارت‌های روانی- حرکتی کودکان پیش دبستانی کم‌توان‌ذهنی (سنین 5 تا 7 سال) بود. اینپژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن شبه‌آزمایشی بود. برای این هدف، 20پسرپیش‌دبستانی کم‌توان‌ذهنی مدارس ویژه دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر اصفهان بهشیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب، و به ...  بیشتر

عوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودک با نیازهای ویژه

مریم علیخانی؛ علیرضا منظری توکلی؛ حمدالله منظری

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، صفحه 145-163

چکیده
  این پژوهش با هدف کلی مطالعۀعوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در شهر جیرفت در سال1390 انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی مادراندارای کودک با آسیب‌های بینایی، شنوایی و ذهنی بود که کودک آن‌ها در مدارس ویژه‌یآموزش کودکان با نیازهای ویژه در شهر جیرفت در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل اشتغالداشتند. ...  بیشتر