شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در بین فعالیت‌های کودکان،
نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل
به مقیاس وسیع در تشخیص روانی و روان‌درمانگری به کار گرفته می‌شود. هدف پژوهش
حاضر مقایسه نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی
و عادی بود. نوع پژوهش، توصیفی از نوع علّی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ آماری این پژوهش
عبارت بود از کلیه‌ دانش‌آموزان 11 ساله‌ کم‌توان ذهنی و عادی شهر شهریار در سال
تحصیلی 91-1390 که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 33 دانش‌آموز
کم‌توان ذهنی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 33 دانش‌آموز عادی به
عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از آزمون ترسیم آدمک استفاده شد. داده‌ها
از طریق آزمون آماری
u مان‌ویتنی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین میزان اضطراب و افسردگی
در نقاشی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (0.05
p<)؛ به این معنا که دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی نشانه‌های اضطراب و
افسردگی بیشتری را نسبت به دانش‌آموزان عادی در آزمون ترسیم آدمک نشان داده بودند.
در نتیجه، می‌توان با بررسی نقاشی‌های کودکان به حالات عاطفی آنها از قبیل اضطراب
و افسردگی پی برد و از آزمون ترسیم آدمک به عنوان یک ابزار تشخیصی یا کمک تشخیصی
هم در کودکان کم‌توان ذهنی و هم کودکان عادی استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Signs of Anxiety and Depression in Draw a Person Test in Educable Mentally Retarded and Normal Students

نویسندگان [English]

  • Nastaran Seyed Esmaili Qomi 1
  • Ali Sheykholeslami 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to compare
signs of anxiety and depression in draw a person test in mentally retarded and
normal students. In this descriptive research, the statistical population consists
of all 11 year-old educable mentally retarded and normal students of Shahriyar
city in the academic year of 2011-2012. 33 educable mentally retarded students are
selected through convenient sampling and 33 normal students were selected
using cluster random sampling. Draw a person test (DAP) is used to collect
information. The data re analyzed using Mann-Whitney test.The results show that there is significant
difference in the rate of anxiety and depression between educable mentally
retarded and normal students reflected in their drawings. This means that
educable mentally retarded students had shown greater measures of anxiety and
depression in their drawings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • draws a person test
بهرامی، ه. (1391). آزمون‌های روانی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
پوراحمدی، ا. (1386). مقایسه عناصر آزمون ترسیم آدمک رنگی (DAP) در کودکان 10-7 ساله مبتلا به اختلال تضاد ورزی مبارزه طلبانه (OPP) و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی.
خدایاری‌فرد، م. (1385). روانشناسی مرضی کودک و نوجوان. تهران: دانشگاه تهران.
دادستان، پریدخت. (1390). ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون‌های ترسیمی. تهران: رشد.
رابینسون، ن.ا.، رابینسون، ه.ب.، اومن، گ.ا.، و کامپیون، ج.س. (1976). کودک عقب‌مانده‌ی ذهنی. ترجمۀ ماهر، ف. (1385)، مشهد: آستان قدس رضوی.
شرودر، ک.ا.، و گوردون، ب.ا. (2002). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی. ترجمۀ فیروزبخت، م. (1385)، تهران: دانژه.
شریفی، ح.پ. (1387). روانشناسی هوش و سنجش آن. تهران: دانشگاه پیام نور.
کاظمی، آ.، و بلوچ‌کیوان، ا. (1388). مقایسه پرخاشگری و اضطراب در نقاشی دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان ADHD پایه اول تا سوم ابتدایی شهر تهران. مجموعه مقالات همایش مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.
کاظمی، آ.، و صادقی‌نائینی، ش. (1388). مقایسه‌ی شاخص‌های عاطفی (پرخاشگری، افسردگی و اضطراب) در نقاشی آدمک گودیناف بین کودکان بی‌سرپرست و کودکان عادی 6 ساله شهر تهران. مجموعه مقالات همایش مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان.
کامبوزیان، ل. (1375). بررسی و مقایسه ویژگی‌های نقاشی آدمک، مدرسه و خواب و رؤیای دختران عادی 9-7 سال با ویژگی‌های نقاشی دختران عقب‌مانده‌ی ذهنی با سن عقلی 9-7 سال و ویژگی‌های نقاشی دختران عقب‌مانده‌ی ذهنی با سن تقویمی 9-7 سال در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
کرمن، ل. (1964). نقاشی کودکان. ترجمۀ دادستان، پ.، و منصور، م. (1389)، تهران: رشد.
گراث‌مارنات، گ. (2003). راهنمای سنجش روانی. ترجمۀ شریفی، ح.پ.، و نیکخو، م.ر. (1390)، تهران: سخن.
لوکاناد، ه، و ساجاتا، م. (2004). عقب‌ماندگی ذهنی. ترجمۀ شریفی‌درآمدی، پ.، و مرادی، ح. (1390)، تهران: جیحون.
مرادی، ک. (1385). مقایسه ویژگی‌های نقاشی ترسیم خانواده و ترسیم آدمک در کودکان بیش‌فعال/کمبود توجه (ADHD) و کودکان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
Daglioglu, E.H., Deniz, U., & Kan, A. (2010). A study on the emotional indicators in 5-8 year-old girls and boys human figure drawings. Procedia Social and Behavioral sciences, 2, 1503-1510 . Available online at www.science direct.com.
Dyknes, E., Schewenk, K., Maxwell, M.D., & Mayatt, B. (2007). The sentence completion and tree wishes tasks: Windows into the inner lives of people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 1, 588-597.
Gunzberg, H.C. (1995). Scope and limitations of the good enough test method in clinical work with mental defectives. Journal of Clinical Psychology, 11, 8-15.
Kietzman, K.M. (1983). The human figure drawing of moderately mentally retarded adolescents as compared with those of seven-year-old children of normal intelligence in a drawing test modeled on the Goodenough-Harris drawing test. Northern Illinois University (0162) Degree End, pp 170 Date.
Willcock, E., Kana, I., & Harlene, H. (2011). Childrens human figure drawings do not measure intellectual ability. Journal of Experimental Child Psychology, 110, 444-452.
Wolfson, V.M. (2008). Children’s projective drawings from a neuropsychological perspective. Doctotal Dissertation, The City University of New York. Available online at www.proquest.com.