تاثیر تمرین سوپربرین یوگا بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان سندرم داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سندرم داون یکی از متداول ترین بیماری‌های ژنتیکی با کم‌توان‌ذهنی خفیف تا متوسط است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین سوپربرین یوگا بر افزایش هوش، ادراک بینایی- فضایی و پیشرفت تحصیلی و تعادل ایستا کودکان سندرم داون پسر بود. این پژوهش نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مبتلا به سندرم داون مقطع دبستان شهر تهران بودند. شرکت کنندگان پژوهش 20 پسر سندرم داون آموزش پذیر مدرسه استثنایی شهید بهشتی با میانگین سنی (89/0 ± 2/8) سال بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش 12 هفته تمرینات سوپربرین یوگا را انجام دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون هوش وکسلر برای کودکان ویرایش پنجم و آزمون تعادل ایستای لک لک بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از آزمون شاپیروویلک، لوین و t مستقل نمرات اکتسابی استفاده شد. تمرینات سوپربرین یوگا تاثیر معنادار بر افزایش هوش سیال (t =1. 06, P=0/30)، ادراک بینایی فضایی (t =1/29, P=0/21) و تعادل ایستا (t = /45, P=0/65) نداشت، ولی بر پیشرفت تحصیلی کودکان تاثیر معنادار داشت (t = 2. 46, P=0/02). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهتر است در کنار سایر آموزش‌های متداول تحصیلی از تمرینات سوپربرین یوگا در پیشرفت تحصیلی کودکان سندرم داون استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


تقیان، ح.، قاسمی، غ.، و صادقی، م. (1396). تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (قدرتی و تعادلی) بر تعادل (ایستا و پویا) و پرخاشگری کودکان پسر 7 تا 14 ساله ‌کم‌توان ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی، 6 (3)، 174-181.
حداد کاشانی، م.، نادری، ع. ا.، سیف نراقی، م.، و دورودیان، ز. (1391). بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون 24-14 سال و مقایسۀ آن با سایر گروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر. روا‌‌‌‌ن‌شناسی افراد استثنایی، 2(7)، 27-42.
رویت‌وند غیاثوند، ن.، و امیری مجد، م. (1397). اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری. توانمندسازی کودکان استثنایی، 9(3)، 5-15.
سبزی، ا.، دامن پاک، س.، و ططری حسن گاویار، م. (1398). اثر دوازده جلسه تمرینات تحریک دهلیزی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی. فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی، 8 (3)، 1-8.
سیف نراقی، م.، و نادری، ع. (1393). روانشناسیوآموزش کودکاناستثنایی. تهران: انتشارات ارسباران.
صادقی، ا.، ربیعی، م.، و عابدی، م. (1394). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 7 (28)، 377-386.
طیب لی، م.، پزشک، ش.، هاشمی آذر، ژ.، و جلالی، ی. (1395). مقایسه عملکرد عصب‌روان‌شناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر. روان‌شناسی افراد استثنایی، 6 (22)، 41-55.
کرمی، ا. (1396). مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم (WISC-V). تهران. انتشارات روان سنجی.
میرزائی، خ. (1388). پژوهش، پژوهشگری وپژوهش نامه نویسی. تهران: جامعه شناسان
Abdelkarim, O. , Ammar, A. , Chtourou, H. , Wagner, M. , Knisel, E. , Hökelmann, A. , & Bös, K. (2017). Relationship between motor and cognitive learning abilities among primary school-aged children. Alexandria Journal of Medicine, 53(4), 325-331.
Au, J. , Sheehan, E. , Tsai, N. , Duncan, G. J. , Buschkuehl, M. , & Jaeggi, S. M. (2015). Improving fluid intelligence with training on working memory: a meta-analysis. Psychon Bull Rev, 22(2), 366-377.
Canivez, G. L., Watkins, M. W., & Dombrowski, S. C. (2017). Structural validity of the Wechsler Intelligence Scale for Children–Fifth Edition: Confirmatory factor analyses with the 16 primary and secondary subtests. Psychological Assessment, 29(4), 458.
Carr, J. (2005). Stability and change in cognitive ability over the life span: a comparison of populations with and without Down's syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 49(12), 915-928.
Chandrasekeran, A. , Rajesh, S. K. , & Srinivasan, T. (2014). Effect of repetitive yogic squats with specific hand position (Thoppukaranam) on selective attention and psychological states. International journal of yoga, 7(1), 76.
Dandashi, A. , Karkar, A. G. , Saad, S. , Barhoumi, Z. , Al-Jaam, J. , & El Saddik, A. (2015). Enhancing the cognitive and learning skills of children with intellectual disability through physical activity and edutainment games. International Journal of Distributed Sensor Networks, 11(6), 165165.
Daugherty, A. M. , Zwilling, C. , Paul, E. J. , Sherepa, N. , Allen, C. , Kramer, A. F. , Barbey, A. K. (2018). Multi-modal fitness and cognitive training to enhance fluid intelligence. Intelligence, 66, 32-43.
Donnelly, J. E. , Hillman, C. H. , Castelli, D. , Etnier, J. L. , Lee, S. , Tomporowski, P. , Szabo-Reed, A. N. (2016). Physical activity, fitness, cognitive function, and academic achievement in children: a systematic review. Medicine and science in sports and exercise, 48(6), 1197.
Duarte, C. P. , Covre, P. , Braga, A. C. , & de Macedo, E. C. (2011). Visuospatial support for verbal short-term memory in individuals with Down syndrome. Res Dev Disabil, 32((5)), 1918-1923.
Flanagan, D. P. , & Alfonso, V. C. (2017). Essentials of WISC-V assessment: John Wiley & Sons.
Genovese, J. E. C. , & Little, K. D. (2015). Two studies of Superbrain Yoga’s potential effect on academic performance based on the Number Facility Test. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, 2((4)), 452-460.
Ghaeeni, S., Bahari, Z., & Khazaei AA. (2015). Effect of core stability training on static balance of the children with Down syndrome. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal. 5(1):49-54.
Haber, F., & Volz, K. (2008). Therapeutic Practice. University of Medical Sciences & Medical Services Iran, Tehran.
Johnson, B., & Nelson, J. (1979). Practical measurements for evaluation in physical education. 4th Edit. Minneapolis: Burgess.
Jois, S. , & D’souza, L. (2018). The effectiveness of superbrain yoga on concentration, memory and confidence in school students. Indian Journal of Traditional Knowledge.17(4): 741-744.
Jois, S. , D’souza, L. & Moulya, R. (2018). Effectiveness of Superbrain Yoga on Short-term Memory, Visuospatial Ability and Academic Performance of Students. Indian Journal of Public Health Research & Development. 9(3):183-187.
Kempermann, G. (2008). The neurogenic reserve hypothesis: what is adult hippocampal neurogenesis good for? Trends in neurosciences, 31(4), 163-169.
Kim, S. C. , Heo, J. Y. , Shin, H. K. , & Kim, B. I. (2018). The Effects of Computerized Gaming Program on Cognition in Children with Mental Retardation: A Case Study. The Journal of Korean Physical Therapy, 30(5), 193-198..
Lewis, B. (2017). WISC-V. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, 1-6.
Marnat, G. G. , & Wright, A. J. (2016). Handbook of Psychological Assessment 6th Edition. Wiley, 161-173.
Redford, G., & Kinosian, I. (2008). Your brain on exercise: How breaking a sweat can make you smarter. AARP: The Magazine, 51, 26.
Reed, J. A. , Einstein, G. , Hahn, E. , Hooker, S. P. , Gross, V. P. , & Kravitz, J. (2010). Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school setting: a preliminary investigation. Journal of Physical Activity and Health, 7(3), 343-351.
Sarika, I. H. w. (Writer). (2018). Best Video on super brain yoga. https://www. youtube. com/watch?v=ZEt0kqRitrs.
school, G. (Writer). (2017). Best video on Super Brain Yoga- How to do super brain yoga-Part1. https://www. youtube. com/watch?v=OUMpRBz8L-k.
Siar, K. (2005). Superbrain Yoga–Improving Academic and Behavioral Performances in Adolescents. bentonlearning.org.
Smith, A. M. , Spiegler, K. M. , Sauce, B. , Wass, C. D. , Sturzoiu, T. , & Matzel, L. D. (2013). Voluntary aerobic exercise increases the cognitive enhancing effects of working memory training. Behavioural Brain Research, 256, 626-63.
Sui, M. C. K. (2005). Super Brain Yoga. (pp. 29-32). Manila, Philippines: Institute for Inner Studies. Retrieved from https://www. amazon. com/SuperBrain-Yoga-Master-Choa-Kok/dp/9710376063.
wikiHow Staff, W. H. (2019). How to Do Superbrain Yoga. Retrieved from https://www. wikihow. life/Do-Superbrain-Yoga.
Wu, J. , Ulrich, D. A. , Looper, J. , Tiernan, C. W. , & Angulo-Barroso, R. M. )2008). Strategy adoption and locomotor adjustment in obstacle clearance of newly walking toddlers with Down syndrome after different treadmill interventions. Experimental Brain Research, 186 (2), 261-272.