نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رفتار حرکتی، گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول).

3 دکترای فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

4 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

اختلال طیف اوتیسم،یک اختلال عصبی‌تحولی است که در سال‌های اولیه کودکی نمایان می‌شود. مطالعات پیشین نشان داده‌اندکه اجرای فعالیت بدنی می‌تواند جهت بهبود مشکلات رفتاری و جسمانی کودکان با اختلال طیف اوتیسم به‌کار رود، اما در زمینه تأثیر روش آموزش هنرهای رزمی بر بهبود تعادل دراختلال اوتیسم مطالعات اندکی انجام شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرین تکنیک‌های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه‌ای درکودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با انتخاب گروه گواه بود. به این منظور،20 کودک با میانگین سنی91/2±90/10 سال دارای اوتیسم به صورت دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایشی به مدت 10 هفته، هفته‌ای 2 جلسه 60 دقیقه‌ای به تمرینات کاتا در کاراته پرداختند. قبل از شروع و پس از پایان 10 هفته مداخله، پرسشنامه رفتارهای کلیشه‌ای و آزمون تعادل ایستا و پویا تکمیل و اجرا شد. از آزمون شاپیروویلکز جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها، و از آزمون تحلیل‌کوواریانس جهت مقایسه میانگین دو گروه‌ قبل و بعد از مداخله استفاده شد. نتایج نشان داد که ده هفته تمرین تکنیک‌های کاراته تأثیر معنی‌داری بر رفتارهای کلیشه‌ای دارد (001/0> p)، اما نتوانست موجب بهبود معنی‌دار شاخص‌های تعادل ایستا و پویا در این کودکان شود. تمرین تکنبک‌های کاتا در کاراته به دلیل شباهت به کلیشه‌ها در اوتیسم و عدم نیاز شناختی می‌تواند مداخله‌ای ارزشمند اضافه شده به برنامه‌های کودکان طیف اوتیسم جهت کاهش رفتارهای کلیشه‌ای باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Karate Techniques Training on Balance and Stereotyped Behaviors of Children with Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Adibsaber 1
  • abbasali hossein khanzadeh 2
  • Soleyman Ansari Kolachahi 3
  • Masoumeh Shojaei 4
  • Afkham Daneshfar 4

1 Department of Physical Education, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Associate Professor and Faculty Member of Guilan University

3 Department of Physical Education, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

4 Department of motor behavior, Faculty of Physical Education and sport sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder that manifests in early childhood. Previous studies have shown that physical activity can be used to improve the behavioral and physical problems of children with autism spectrum disorder, but few studies have been done on the effect of martial arts training on improving balance in autism spectrum disorders. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of karate techniques exercises on balance and stereotypic behaviors in children with autism spectrum disorder. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. For this purpose, 20 autistic children with mean age of 10.90 ± 2.91 years were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group practiced kata techniques training for 10 weeks, 2 sessions of 60 minutes per week. Before and after the 10-week intervention, stereotypical behaviors questionnaire and static and dynamic balance test were completed and administered. Shapiro–Wilks test was used to determine the normality of the data, and covariance analysis was used to compare the mean of the two groups before and after the intervention. The results showed that ten weeks of karate technique training had a significant effect on stereotyped behaviors (p <0.001), but it did not significantly improve static and dynamic balance indices in these children. Due to the similarity of stereotypes in autism and no need cognition, kata techniques exercise can be a valuable intervention added to autism spectrum children's programs to reduce stereotyped behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Static Balance
  • Dynamic Balance
  • Restricted Behaviors
  • Autistic Children
  • Karate
احمدی، س.ج؛ صفری، ط؛ همتیان، م؛ خلیلی، ز. (1390). بررسی شاخص­های روان‌سنجی آزمون تشخیصی اوتیسم (GARS) (مرکز آموزش و ‌توان‌بخشی کودکان اوتیسم اصفهان). پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، 1 (1)، 104-87.
ادیب­صابر، ف؛ شجاعی، م؛ دانشفر، ا؛ حسین­خانزاده، ع­. ع. (1398). اثر تمرین در آب بر رفتارهای کلیشه‌ای و عادت‌های خواب کودکان دارای اختلال طیف اتیسم. مطالعات ناتوانی، 9، 110-110.
انصاری، س؛ حجتی، ز؛ علمیه، ع؛ بیدآبادی، ا. (1398). مقایسه تأثیر دو روش تمرین در آب و مکمل­یاری ویتامین D بر رفتارهای کلیشه­ای و شاخص توده بدن در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم. فصلنامه سلامت روان کودک، 6(4)، 10-1.
بهرامی، ف؛ موحدی، ا.ر؛ مرندی، س.م؛ عابدی، ا. (1391). تأثیر تمرین دو تکنیک کاراته بر کاهش رفتارهای قالبی سه پسر در خود فرورفته نهایی، پژوهش مورد منفرد. رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 10، 122-97.
داوری­نیا، ع؛ یارمحمدیان، ا؛ قمرانی، ا. (1394). بررسی مقایسه‌ای مهارت‌های حرکتی درشت، ظریف و تعادل بدنی در کودکان کم‌توان ذهنی. اوتیسم و اختلال یادگیری با کودکان عادی. ‌توان‌بخشی، 16 (1)، 74-66.
 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Ed.). Washington, D.C. American Psychiatric Association.
Baccouch, R., Rebai, H., & Sahli, S. (2015). Kung-fu versus swimming training and the effects on balance abilities in young adolescents. Physical therapy in sport, 16(4), 349-354.
Bahrami, F., Movahedi, A., Marandi, S. M., & Abedi, A. (2012). Kata techniques training consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder. Research in developmental disabilities, 33(4), 1183-1193.
Bahrami, F., Movahedi, A., Marandi, S. M., & Sorensen, C. (2016). The effect of karate techniques training on communication deficit of children with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 46(3), 978-986.
Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D. L., Maenner, M. J., Daniels, J., Warren, Z.,... White, T. (2018). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2014. MMWR Surveillance Summaries, 67(6), 1.
Barber, A. B., Wetherby, A. M., & Chambers, N. W. (2012). Brief report: Repetitive behaviors in young children with autism spectrum disorder and developmentally similar peers: A follow up to Watt et al. (2008). Journal of autism and developmental disorders, 42(9), 2006-2012.
Barrow, W. J., Jaworski, M., & Accardo, P. J. (2011). Persistent toe walking in autism. Journal of Child Neurology, 26(5), 619-621.
Chan, A. S., Sze, S. L., Siu, N. Y., Lau, E. M., & Cheung, M.-c. (2013). A Chinese mind-body exercise improves self-control of children with autism: a randomized controlled trial. PLoS One, 8(7).
Elliott, R. O., Dobbin, A. R., Rose, G. D., & Soper, H. V. (1994). Vigorous, aerobic exercise versus general motor training activities: Effects on maladaptive and stereotypic behaviors of adults with both autism and mental retardation. Journal of autism and developmental disorders, 24(5), 565-576.
Fedak, A. T. (2012). The Effects of Physical Activity on the Stereotypic Behaviors of Children with Autism Spectrum Disorder.
Funakoshi, G. (1996). Karate-Do Kyo-han; The Master Text. Kodansha America LLC.Gilliam, J. E. (2006). Gilliam Autism Rating Scale: GARS 2: Pro-ed.
Golsefidi, N., Younesi, A., & Golsefidi, A. (2013). Effects of 8-week core stabilization exercises on the balance of students with high-functioning autism. International Journal of Sport Studies, 3(12), 1369-1374.
Hsu, H. C., Chou, S. W., Chen, C. P. C., Wong, A. M. K., Chen, C. K., & Hong, J. P. (2010). Effects of swimming on eye hand coordination and balance in the elderly. The journal of nutrition, health & aging, 14(8), 692-695.
Jones, R., Wint, D., & Ellis, N. (1990). The social effects of stereotyped behaviour. Journal of Intellectual Disability Research, 34(3), 261-268.
Kanupka, J., Oriel, K., George, C., Hanna, A., Lloyd, S., & Snyders, O. (2016). The impact of participation in an aquatic exercise program on behavior in children with autism spectrum disorder: a preliminary study. Austin J Autism Relat Disabl, 2(2), 1-6.
Katić, R., Blažević, S., Krstulović, S., & Mulić, R. (2005). Morphological structures of elite karateka and their impact on technical and fighting efficiency. Collegium antropologicum, 29(1), 79-84.
Kennedy, C. H. (2002). Evolution of stereotypy into self-injury.
Kim, S. H., & Lord, C. (2010). Restricted and repetitive behaviors in toddlers and preschoolers with autism spectrum disorders based on the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Autism Research, 3(4), 162-173.
Lang, R., Koegel, L. K., Ashbaugh, K., Regester, A., Ence, W., & Smith, W. (2010). Physical exercise and individuals with autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(4), 565-576.
Lahtinen, U., Rintala, P., & Malin, A. (2007). Physical performance of individuals with intellectual disability: A 30-year follow-up. Adapted Physical Activity Quarterly, 24(2), 125-143.
Lee, C.-Y., Su, C.-T., Chiang, F.-M., Chen, Y.-L., Hsieh, C.-L., & Fu, C.-P. (2016). Developing a short form of the Psychoeducational Profile-for children with autism spectrum disorder. Research in autism spectrum disorders, 21, 37-50.
Lee, S., Odom, S. L., & Loftin, R. (2007). Social engagement with peers and stereotypic behavior of children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 9(2), 67-79.
Liu, T., Fedak, A. T., & Hamilton, M. (2016). Effect of physical activity on the stereotypic behaviors of children with autism spectrum disorder. 17-22.
Mohammadi, M. R., Ahmadi, N., Khaleghi, A., Zarafshan, H., Mostafavi, S.-A., Kamali, K.,... Alavi, S. S. (2019). Prevalence of Autism and its Comorbidities and the Relationship with Maternal Psychopathology: A National Population-Based Study. Arch Iran Med, 22(10), 546-553.
Movahedi, A., Bahrami, F., Marandi, S. M., & Abedi, A. (2013). Improvement in social dysfunction of children with autism spectrum disorder following long term Kata techniques training. Research in autism spectrum disorders, 7(9), 1054-1061.
Nakayama, M. (1979). Best Karate: Heian, Tekki (Vol. 5): Kodansha USA Incorporated.
Pan, C. Y. (2014). Motor proficiency and physical fitness in adolescent males with and without autism spectrum disorders. Autism, 18(2), 156-165.
Paul, J. (2011). Teaching Aikido to Children with Autism Spectrum Disorders. Journal of asian martial arts, 20(4), 176–180.
Reid, G., O Connor, J., & Lloyd, M. (2003). The Autism Spectrum Disorders Physical Activity Instruction-Part Iii. Palaestra-Macomb Illinois-, 19(2), 20-26.
Sam, K.-L., Smith, A. W., & Kai, L. S. (2017). Visual Cognition and Dynamic Balance in Persons with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Social Science and Humanity, 7(5), 274-277.
Schreck, K. A., Mulick, J. A., & Smith, A. F. (2004). Sleep problems as possible predictors of intensified symptoms of autism. Research in developmental disabilities, 25(1), 57-66.
Scott, S., Kozub, M., & Goto, K. (2005). Tae Kwon Do for children with autism spectrum disorder. Palaestra, 21(1), 40-43.
Whyatt, C. P., & Craig, C. M. (2012). Motor skills in children aged 7–10 years, diagnosed with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders, 42(9), 1799-1809.
Yamaguchi, G. (1999). Goju Ryu: Karate Do Kyohan: Masters Publication.
Yilmaz, I., Yanardağ, M., Birkan, B., & Bumin, G. (2004). Effects of swimming training on physical fitness and water orientation in autism. Pediatrics International, 46(5), 624-626.
Žarko, K., Branimir, M., Vesela, K., Marko, Z., & Nedeljko, S. (2013). The Influence of Some Motor Abilities on the Specific Karate Precision with Hand and Leg. Sport Scientific and Practical Aspects, 10 (1), 67-72.