مقاله پژوهشی
اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر بهزیستی روانی کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمد مهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.56257.2237

چکیده
  کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که سلامت روان کودک مبتلا به دیابت را تهدید می‌کند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بهزیستی روانی کودکان دیابتی بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اختلالات عصب- تحولی همبود با ناشنوایی در کودکان: مروری نظام‌دار بر مطالعات گذشته

فاطمه نیک خو؛ عسگر چوبداری

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 19-54

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.55757.2226

چکیده
  همبودی اختلالات عصب-تحولی ناشنوایی در پژوهش‌های متعددی تایید شده که این موضوع لزوم توجه بیشتر به رویکردهای تشخیصی و توانبخشی در این حوزه را برجسته می‌سازد. هدف مطالعه حاضر مروری نظامدار بر اختلالات عصب-تحولی همبود با ناشنوایی در کودکان می‌باشد. مطالعه مروری حاضر با جستجوی جامع و با استفاده از کلیدواژه‌های Deafness‌، Comorbid Disorder‌، Neurodevelopmental ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تمرین تکنیک های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فهیمه ادیب صابر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سلیمان انصاری کلاچاهی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.50729.2127

چکیده
  اختلال طیف اوتیسم،یک اختلال عصبی‌تحولی است که در سال‌های اولیه کودکی نمایان می‌شود. مطالعات پیشین نشان داده‌اندکه اجرای فعالیت بدنی می‌تواند جهت بهبود مشکلات رفتاری و جسمانی کودکان با اختلال طیف اوتیسم به‌کار رود، اما در زمینه تأثیر روش آموزش هنرهای رزمی بر بهبود تعادل دراختلال اوتیسم مطالعات اندکی انجام شده است. بنابراین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویرسازی حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا

سعید آهار؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام؛ مهران کریمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.52135.2164

چکیده
  تصویرسازی حرکتی، زمینه ویژه‌ای برای تکرار حرکات فراهم می‌کند. این قابلیت در کودکان با رشد بهنجار در تحقیقات متعددی بررسی شده است؛ اما در زمینه تصویرسازی حرکتی کودکان با اختلال طیف اتیسم، اطلاعات کمی وجود دارد.، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این مولفه در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم 8 تا 12 سال با عملکرد بالا در مقایسه با همتایان دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی فرزندپروری مبتنی برمهارت‌های سازماندهی و فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر روابط والد-کودک و علائم کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی

عبدالحسین شمسی؛ امیر قمرانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 99-132

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.54659.2201

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی فرزندپروری مبتنی برمهارت‌های سازماندهی و فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر روابط والد-کودک و علائم کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی بود. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه‌آماری شامل کلیه کودکان 8-10 سال با اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی هستند‌که در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجربه زیسته مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسی

مهرزاد رمضانلو؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری؛ سمیه رباط میلی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 133-174

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.56808.2252

چکیده
  اختلال طیف اوتیسم یک شرایط رشدی پیچیده است که با چالش‌های مداومی در تعامل اجتماعی، گفتار و ارتباطات غیر کلامی کودک همراه است و تعامل مادر- کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته مادران در تعامل با فرزندان دارای اختلال اتیسم است. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بود. جامعه شامل مادران کودکان دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی روش دُر و روش ترکیبی(آموزش مستقیم وآگاهی واج‌شناختی)بر علائم نارساخوانی دانش‌آموزان

فرشاد بهمرد؛ مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.54140.2191

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش دُروروش ترکیبی(آموزش مستقیم و آگاهی واج‌شناختی) بر علائم نارسا خوانی بود.روش‌شناسی:روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان نارسا خوان که به مراکز اختلالات یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-98 مراجعه و تعداد45نفر به صورت هدفمند در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیرآموزش شفقت به‌خود بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری

اعظم صالح آبادی؛ علی محمد ناعمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.47203.2058

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیرآموزش شفقت به‌خود بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری سبزوار انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون باگروه گواه بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی مادران کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به‌ناتوانی یادگیری سبزوار در سال تحصیلی 98-1397 بود. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب و افسردگی بیماران ام اس

ملیحه نامور؛ محمد خرمی؛ عاطفه نورالهی؛ مینا پورنعمت

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.45321.2037

چکیده
  چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس در شهر بجنورد انجام شد. روش کار: نمونه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده (به تعداد 22 نفر) و سپس به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (11 نفر در گروه ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس) و یک گروه کنترل (11 نفر) تقسیم ...  بیشتر