دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 1-220 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی الگوی آموزشی تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر بهزیستی روانی کودکان مبتلا به دیابت نو ع 2

صفحه 1-18

10.22054/jpe.2021.56257.2237

ابراهیم ابوالقاسمی؛ علی دلاور؛ محمد مهدی فرقانی؛ عطاالله ابطحی؛ فاطمه قائمی


3. اثربخشی تمرین تکنیک های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

صفحه 55-78

10.22054/jpe.2021.50729.2127

فهیمه ادیب صابر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سلیمان انصاری کلاچاهی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر


6. تجربه زیسته مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 133-174

10.22054/jpe.2021.56808.2252

مهرزاد رمضانلو؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری؛ سمیه رباط میلی