مقاله پژوهشی
1. غنی‌سازی تجارب زبانی کودکان پیش دبستانی با تبار اقتصادی-اجتماعی پایین از طریق داستان‌خوانی مشارکتی

نیره زمانی؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.51014.2134

چکیده
  مداخله اولیه برای کاستن از مشکلات پایدار در زبان و ابعاد مرتبط با آن در کودکان در معرض خطر برای آسیب زبان از اهمیت برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی برنامه داستان‌خوانی مشارکتی بر رشد مهارت‌های زبانی کودکان پیش‌دبستانی با تبار اقتصادی و اجتماعی پایین انجام گرفت. این مطالعه به شیوه شبه آزمایشی با طرح دو گروهی با پیش‌آزمون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تدوین برنامۀ فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری خاص (SLD) و ارزیابی اثربخشی آن بر استرس فرزندپروری و هیجانات تحصیلی کودکان

منصوره مقتدایی؛ سالار فرامرزی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.44418.2026

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین برنامۀ فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری خاص (SLD) و ارزیابی اثربخشی آن بر استرس فرزندپروری و هیجانات تحصیلی کودکان بود. در مرحلۀ اول «برنامۀ فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری خاص (SLD)» تدوین شد. بخش دوم پژوهش، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تحلیل نیمرخ عملکردی حافظه و توجه در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، کودکان با اختلال یادگیری و کودکان با شرایط همبود

علی شریفی؛ حمید علیزاده؛ باقر غباری بناب؛ نور علی فرخی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 55-96

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.44270.2022

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ عملکردی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، کودکان با اختلا‌‌ل یادگیری و کودکان با شرایط همبود اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی و اختلال یادگیری در انواع حافظه و توجه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس-رویدادی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 30 دانش‌آموز عادی، 30 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. رابطه ابرازگری هیجان با سازگاری و دلزدگی زناشویی و مقایسه آن میان زوج های نابینا و بینا

ایوب ناعمی؛ علیرضا محمدی آریا

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.49358.2099

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه ابرازگری هیجان (مثبت و منفی) با سازگاری و دلزدگی زناشویی و مقایسه آنها در زوج‌های نابینا و زوج‌های بینا در شهر تهران انجام شد. روش پژوهش همبستگی و علّی مقایسه‌ای بود. نمونه‌ای متشکل از 180 زوج (90زوج نابینا و 90 زوج بینا)به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شد. داده‌های گردآمده، با استفاده از مقیاس دلزدگی پاینز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان

محمد عاشوری؛ سوگند قاسم زاده؛ فرزانه صفرپور

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 117-142

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.50962.2133

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در نوجوانان و بزرگسالان برای اولین بار در ایران انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصان و نوجوانان و بزرگسالان در سال 1398 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 9 متخصص و 461 شرکت‌کننده می‌شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تاثیر برنامه خانواده‌محور مبتنی بر بازی‌های شناختی بر حافظه کاری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی

لیلا کاشانی وحید؛ سمیرا وکیلی؛ حوریه بخشی تکانلو

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 143-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.50454.2119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه خانواده محور مبتنی بر بازی‌های شناختی برحافظه کاری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دبستانی با اختلال ریاضی انجام شد. در قالب یک طرح شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه گواه، از بین دانش‌آموزان پسر پایه چهارم تا ششم مدارس ابتدایی منطقه شش تهران بر اساس نمره هوشبهر متوسط و کسب نمره حداقل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی جامعه‌شناختی وضعیت طرد اجتماعی کم توانان جسمی

ندا خداکرمیان؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 169-188

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.49587.2103

چکیده
  در دهه‌های اخیر طرد اجتماعی افراد کم‌توان تبدیل به مبحثی به‌روز برای تحلیل مسائل و مشکلات در سطوح و ابعاد مختلف شده است. در واقع، بارزترین مشخصه وضعیت اجتماعی افراد کم‌توان مسئله طرد اجتماعی آنان می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان طرد اجتماعی افراد کم‌توان و میزان تفاوت آن بر مبنای نوع کم‌توانی ، شدت و علت کم توانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مقایسۀ وضعیت خستگی از دلسوزی در آموزگاران مدارس آموزش ویژه شهر همدان براساس سن، جنسیت و تحصیلات

خسرو رشید؛ لیلا علی بلندی؛ احمد بیات

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.50785.2129

چکیده
  آموزش در مدارس ویژه دشواری‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد. از این رو، هدف این پژوهش مقایسۀ وضعیت خستگی از دلسوزی در آموزگاران مدارس آموزش ویژه شهر همدان (شامل ناتوانی هوشی، اختلال یادگیری ویژه، نابینا، ناشنوا، و اوتیسم) براساس سن، جنسیت و تحصیلات بود. روش پژوهش همبستگی بود. 100 نفر از آموزگاران مدارس ویژه شهر همدان به روش نمونه-گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رابطه والد-فرزندی، استرس والدگری و سخت‌رویی مادران دارای فرزند با اختلال کم توجهی/بیش‌فعالی

زهره ولیئی؛ احمد امانی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1399، صفحه 207-230

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.51200.2141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر رابطه والد-فرزندی، استرس والدگری، و سخت‌رویی در مادران دارای فرزند با اختلال کم توجهی-بیش فعالی بود. روش پژوهش نیمه تجربی با شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل تمام مادران دارای فرزند با اختلال کم توجهی/بیش‌فعالی بود که کودکان‌شان ...  بیشتر