نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه آموزش پیش‌دبستانی، دانشگاه علوم بهزیستی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه ابرازگری هیجان (مثبت و منفی) با سازگاری و دلزدگی زناشویی و مقایسه آنها در زوج‌های نابینا و زوج‌های بینا در شهر تهران انجام شد. روش پژوهش همبستگی و علّی مقایسه‌ای بود. نمونه‌ای متشکل از 180 زوج (90زوج نابینا و 90 زوج بینا)به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شد. داده‌های گردآمده، با استفاده از مقیاس دلزدگی پاینز، سازگاری زناشویی لاک و والاس و ابرازگری هیجان کینگ و اموز، به روش رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندراهه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ابرازگری مثبت هیجان با سازگاری زناشویی، و ابرازگری منفی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنی دار دارند(01/0p <). میانگین ابرازگری هیجان سازگاری و دلزدگی زناشویی در زوج‌های نابینا و زوج‌های بینا به طور معناداری متفاوت است و زوج‌های نابینا از ابرازگری مثبت و سازگاری کمتر و ابرازگری منفی و دلزدگی زناشویی بالاتری نسبت به زوج‌های بینا برخوردارند. . با توجه به پیچیدگی روابط زناشویی امروزی و توقعات رو به افزایش افراد از یک رابطه دوجانبه در جامعه مدرن، این مسائل در زندگی زناشویی، زوج‌های نابینا را نیز دگیر کرده است، از این رو باید درگام نخست زمینه مهارتمندی نابینایان جهت کسب استقلال و همسرگزینی آگاهانه و درگام بعدی در بهبود روند زندگی مشترک این گروه در جامعه تدابیر لازم اندیشیده شود

کلیدواژه‌ها

پورسید، س.ر؛ حبیب‌الهی، س؛ و فرامرزی، س. (1389). اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری دانشجویان نابینا و کم‌بینا. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۳، (۱): ۳-۴
جاذبی زاده، م؛ میرزایی، خ. (1394). وضعیت وفاداری همسران نابینا و کم‌بینا در شهر تهران. (منتشرنشده) پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
حق‌بین طبس، غ. ح؛ تیموری،‌س؛ و پاکدامن، م. (1394). اثربخشی مهارت ارتباط مؤثر بر سازگاری بین فردی نابینایان. منتشرشده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری: 3-88.
روستا، س؛ ملازاده، ج؛ گودرزی، م.ع؛ و افلاک، ع. (1398). پیش‌بینی سازگاری زناشویی بر اساس راهبرد شناختی تنظیم هیجان در زوجین نابارور. مجله پرستاری و مامایی. 17، (9): 716-723.
روشن‌نژاد، ن؛ بیان فر، ف؛ و طالع پسند، س. (1398). پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوج‌های جوان برمبنای ویژگی‌های شخصیتی تمایزیافتگی خود و سرسختی. روان‌شناسی بالینی. 11، (1): 93-107.
شریفی درآمدی، پ. (1390). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر سازگاری دانش‌آموزان نابینا. فصلنامه افراد استثنایی، 1، (1): 66-45.
شفیعی، ر؛ صالح زاده، م؛ دهقانی، ف؛ مرتضوی زاده، م.ر (1398). نقش ابرازگری هیجان و ترس از صمیمیت بر کیفیت روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان. پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 13، (2): 31-52.
فتوحی، س؛ میکاعیلی، ن؛ عطادخت، ا؛ و حاج لو، ن. (1396). زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوج‌های با همسران دارای تعارض. فصل‌نامه فرهنگی، تربیتی زنان و خانواده. 12، (39).
-موید، ف؛ حاج علی اکبری مهریزی، س؛ و باغ، م. (1397). نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق زن و مطالعات خانواده. 11، (42): 125-140.
نامنی، م. ر؛ حیات روشنایی، ا؛ ترابی میلانی، ف.(١۳۹۵). تحول روانی، آموزش و توان‌بخشی نابینایان. تهران: نشر سمت، چاپ چهارم.
هادیان، ص؛ و امینی، د. (1398). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس هوش عاطفی، مهارت‌های ارتباطی و تعارضات زناشویی زوجین متأهل دانشگاه آزاد همدان. پژوهش‌نامه مطالعات فرهنگی زنان و علوم انسانی. 9، 10، (27): 211-179.
هاردمن، م؛ کلیفورد، ج؛ و وینستون، ا. (2012). روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی (جامعه، مدرسه و خانه). ترجمه علیزاده، ح؛ گنجی، ک؛ یوسفی، م؛ و یادگاری، ف. (1397). تهران: نشر دانژه، چاپ پنجم.
Bagherpour, m. Afrooz,gh. Sh, Ahmadi. Compare the psychological bases of satisfaction in blind couples, sighted couples and blind man or woman couples. International Journal of Fundamenta: l IJFPSS Issn: 2231-9484.4, (3):49-54.
Kirk, S., Gallagher, G. & Coleman, M.R. (2015).Educating exceptional children (14th Ed). Cengage Learning Printed in the United States of America.
Labrecque, T., and Whisman, M. (2019). Extramaritalsex and marital dissolution: Does identity oftheextramarital partner matter? Journal of FamilyProcess, 9, 271-287.
McDonnall, M. C. (2019). Professional’s implicit attitudes about the competence of people who are blind. Journal of visual and blindness. 114(1): 6-17.
Paez, D. (2013). Affect regulation strategies and perceived emotional express and marital adjustment for negative and positive affect.The Journal of Positive Psychology. 8, (3).
Panday, R., Srivastava, P., Fatima, N., Kiran. M. & Kumar, P. (2015). Depression, anxiety and stress among adolescent girls with congenital Visual impairment. Journal of Disability Management and Rehabilitation1 (1), 21-24.
Rani, M. (2016). A study of adjustment of visually impaired and normal students in relation to their parental behavior. Learning community, 7 (3), 231-239.
Shapiro, A. F., Gottman, J., & Fink, B. C. (2015).Short – term change in couples’ conflict followingatransition to parenthood intervention. Coupleand Family Psychology Research and Practice, 4,239-251.
Welch, S., Lachmar, E., & Wittenborn, K. (2019).Establishing safety in emotionally focused coupletherapy: A singlecase process study. Journal of Marital and Family Therapy, 45: 402-415.
Wittenborn, K., Ridenour, A., MitchellRyan, A., &Seedall, B. (2018) Randomized controlled trial ofemotionally focused couple therapy compared totreatment as usual for depression: Outcomes andmechanisms of change. Journal of Marital andFamily Therapy. 45, 395-409.
Yelsma, P., and Marrow, Sh. (2019). An examination of couples’ difficulties with emotional expressiveness and their marital satisfaction. Journal of familycommunication.3(1): 41-62.
Zhaoyang, R., and Martire, L. M., and Stanford, A. M. (2018). Disclosure and holding back: Communication, psychological adjustment and marital satisfaction among couples copping with osteoarthritis. Journal of Family psychology. 32(3): 412-418.