نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

5 دانشیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

کودکان مبتلا به بیماری دیابت، شرایط ناتوان کننده‌ای را تجربه می‌کنند، این شرایط به گونه‌ای است که سلامت روان کودک مبتلا به دیابت را تهدید می‌کند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانههای نوین بر بهزیستی روانی کودکان دیابتی بود. این پژوهش از نظر روش‌شناسی نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز درمانی گابریک و کلینیک‌های دیابت شهر تهران در سال 1399-1398 بود که از این جامعه نمونه‌ای به حجم 44 نفر (24 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. الگو آموزشی پس از اجرای پیش آزمون برای کودکان گروه آزمایش به مدت 6 جلسه اجرا گردید. گروه کنترل آموزش روان‌شناختی خاصی دریافت نکرد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌ آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین بر بهزیستی روانی کودکان دیابتی تاثیر معنادار دارد (05/0p <). براساس نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت الگوی آموزش تعاملی مبتنی بر رسانه‌های نوین می‌توان به عنوان روش مداخله‌ای کودکان مبتلا به دیابت در کنار درمان دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of an interactive educational model based on new media on the psychological well-being of children with diabetes mellitus

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abolghasemi 1
  • ali delavar 2
  • mehdi forghani 3
  • ataollah abtahi 4
  • fatemeh ghaemi 5

1 Ph.D. Candidate, Department of management & economic,

2 Department of assessment and measurement, Allame Tabataba'i University

3 allameh university

4 Islamic Azad University Science and Research Branch

5 Associate Professor of Endocrinology &amp; Metabolism Vice Chancellery for Treatment Iran Ministry of Health and Medical Education

چکیده [English]

Children with diabetes experience debilitating conditions that threaten the mental health of a child with diabetes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of interactive education based on new media on the psychological well-being of diabetic children. This study was a quasi-experimental method of pretest-posttest with a control group. The statistical population of this study included all children with diabetes referred to Gabrik Medical Center and Diabetes Clinics in Tehran in 2009-2010. A sample of this population consisted of 44 people (24 in the experimental group and 19 in the control group) with Using the sampling method, they were selected voluntarily and placed in the experimental and control groups. The educational model was performed for the children of the experimental group for 6 sessions after the pre-test. The control group did not receive any special psychological training. The collected data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that the model of interactive education based on new media has a significant effect on the psychological well-being of diabetic children (p <0.05). Based on the obtained results, it can be concluded that the interactive education model based on new media can be used as an intervention method for children with diabetes along with drug therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive educational model based on new media
  • Mental well-being
  • Children with new diabetes 2
منابع
احمدی، غلامرضا. شاهسونی، سودابه. (1378). بررسی تأثیر نوارهای ویدئویی درس ریاضی (کتاب فیلم) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. مجله دانش و پژوهش. 2، 63-72.
جانی، حمید، خزایی طیبه، یعقوبی غلامحسین، شریف زاده غلامرضا، اکبری ایوب (1398). تأثیر آموزش به شیوه چندرسانه‌ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند. مجله تحقیقات سلامت در جامعه. ۵ (۴): ۵۷-۶۷
سفیدی، فاطمه؛ فرزاد، ولی اله. (1391). رواسازی آزمون بهزیستی روان‌شناختی ریف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 16 (1)، 71-66.
سلوکی، هما؛ سید عبدالحمید احمدی؛ رضا شجیع و حبیب هنری، (۱۳۹۶). مقایسه میزان مصرف رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی 4 (16)، 4-14.
علوی، سید سلمان؛ اسلامی، مهدی؛ مرآثی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتی فرد، فرشته و رضاپور، حسین (1389). ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ. مجله علوم رفتاری، 4 (3): 183-189.
کونگ، لوسی (2008). مدیریت راهبردی در رسانه. با ترجمه علی اکبر فرهنگی، علیرضا قراگوزلو و مریم خطیب زاده (1389). تهران: نشر دانژه.
Anderson, M. C., Banker, R., Huang, R., & Janakiraman, S. (2007). Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1): 1- 28.
Barlow, J. H., & Ellard, D. R. (2006). The psychosocial wellbeing of children with chronic disease, their parents and siblings: an overview of the research evidence base. Child: care, health and development, 32(1), 19-31.
Cameron, F. J., Northam, E. A., Ambler, G. R., & Daneman, D. (2007). Routine psychological screening in youth with type 1 diabetes and their parents: a notion whose time has come? Diabetes care, 30(10), 2716-2724.
Cemeroglu, A., Can, A., Davis, A., Cemeroglu, O., Kleis, L., Daniel, M., ... & Koehler, T. (2015). Fear of needles in children with type 1 diabetes mellitus on multiple daily injections and continuous subcutaneous insulin infusion. Endocrine Practice, 21(1), 46-53.
Elsabrout, K. (2018). Increasing diabetic patient engagement and self-reported medication adherence using a web-based multimedia program. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 30(5), 293-298.
Hadjiconstantinou, M., Byrne, J., Bodicoat, D. H., Robertson, N., Eborall, H., Khunti, K., & Davies, M. J. (2016). Do web-based interventions improve well-being in type 2 diabetes? A systematic review and meta-analysis. Journal of medical Internet research, 18(10), e270.
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational psychologist, 38(1), 43-52.
Meng, D., Meng, C., & Macleod, M. (2020). Multimedia web-based intervention and implementation of motivational factors in incentive strategies on learning motivation. Multimedia Tools and Applications, 79(15), 10915-10933.
Rovet, J., Ehrlich, R., & Hoppe, M. (1987). Behaviour problems in children with diabetes as a function of sex and age of onset of disease. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 28(3), 477-491.
Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 15-22.
Ryff. C.D., (1995). Psychological Well-being in Adult Life, Current Directions in Psychological Science (4), 100-104.
Shirey, K., Manyara, S. M., Atwoli, L., Tomlin, R., Gakinya, B., Cheng, S., ... & Pastakia, S. (2015). Symptoms of depression among patients attending a diabetes care clinic in rural western Kenya. Journal of clinical & translational endocrinology, 2(2), 51-54.
Sohn, M., Kim, E., Lee, J. E., & Kim, K. (2015). Exploring positive psychology of children with type 1 diabetes focusing on subjective happiness and satisfaction with life. Child Health Nursing Research, 21(2), 83-90.