نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر هدف، توصیف و فهم ادراک‌ دانشجویان نابینا و کم بینا از محدودیت‌ها تحصیلی آنان در سطح آموزش عالی بود. مطالعه حاضر در سال تحصیلی 99-1398 با رویکرد کیفی، از نوع تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شد. از میان جامعة دانشجویان نابینا و کم بینا، تعداد 12 نفر از دانشجویان این طیف، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب، و در مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته مشارکت کردند. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه‌ها با استفاده از الگوی تحلیل ارتباطی، و به صورت دستی انجام شد. راهبردهای اعتباربخشی به داده‌ها با استفاده از روش‌های بازنگری ناظرین، بازنگری مشارکت کنندگان، تخصیص زمان کافی برای جمع آوری داده‌ها و درگیری مداوم و مثلث سازی محقق انجام شد.نتایج در طبقات اصلی"چالش‌های کنکور"، " نامناسب بودن فضای فیزیکی دانشگاه" ، "چالش‌های ارتباطی"، "چالش‌های آموزشی" و"اهمال کاری سازمانی" و چندین طبقة فرعی استخراج شد. نتایج نشان داد، علی‌رغم تصویب و اجرای مقطعی قوانین حمایت‌کنندة داخلی و بین المللی از حقوق معلولان، نیازهای تحصیلی این قشر از دانشجویان کمتر مد نظر قرار می‌گیرد؛ و در عمل به الزامات تحصیلی آنان توجهی نمی-شود. پیشنهاد می‌شود متصدیان امر با مورد توجه قرار دادن دستاوردهای کاربردی پژوهش، اقدامات لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Academic Limitations of Blind and visually impaired students: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Yousef Adib 1
  • ahad azimi Aqbolagh 2

1 Faculty of Education & Psychology, University of Tabriz

2 Faculty of Education & Psychology, University of Tabriz

چکیده [English]

In the present study, the aim was to describe and understand the perception of blind and visually impaired students about their Academic limitations at the higher education level. The present study was conducted in the academic year of 2019-2020 with a qualitative approach of conventional qualitative content analysis. From the community of blind and visually impaired students, 12 students in this range were selected using purposive sampling method and participated in a semi-structured in-depth interview. The text analysis of the interviews was performed manually using the communication analysis model. Data validation strategies were performed using the methods of External checks, Member check, allocating sufficient time for data collection, and continuous conflict and Investingator Triangulation. Findings were extracted in the main categories of "entrance exam challenges", "inappropriate physical space of the university", "communication challenges", "educational challenges" and "organizational procrastination" and several sub-classes. The results showed that despite the adoption and cross-sectional implementation of domestic and international laws protecting the rights of persons with disabilities, the Academic needs of this group of students are less considered; And in practice, their Academic requirements are not taken into account. It is suggested that those in charge take the necessary measures considering the practical achievements of the research

کلیدواژه‌ها [English]

  • نابینا
  • کم‌بینا
  • محدودیت‌های تحصیلی
  • آموزش عالی
  • تحلیل محتوای کیفی
منابع
ادیب حاج باقری، م؛ پرویزی، س. و صلصالی، م. (1396). روش های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری.
ایمان، م. ت. (1394). روش­شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ایمان، م. ت و نوشادی، م. ر. ( 1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، 3 (2): 15-44.
ساعی شتربانی، ر. ا. ؛ محمودی، ث. و رفعتی، م. ( 1396) حقوق اجتماعی معلولان. دانژه. تهران.
عاروان، ک. (1399). وبینار تخصصی «معلولیت بدون محرومیت از منظر سازمان‌های غیر دولتی . https://www.isna.ir/news/99091310525
فرهودیان ع. ، سلیمانی نیا، ل. ، غریب م. ، فرهادی م. ح. ، صادقی م. (1392) بررسی نیازهای ویژه افراد دارای ناتوانی جسمی: یک مطالعه کیفی. مجله علمی پژوهان. ۱۱ (۳) :۹-۱۵.
قاسمی، ا. (1398). آسیب شناسی آموزش استثنایی، انتشارات توانمندان. قم.
ملکی، ح. ( 1394). برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل). مدرسه. تهران
معینی، س. (1398). نشست تخصصی چالش‌های نشریات نابینایان و کم بینایان. وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندرود، https://rasaneh.farhang.gov.ir/fa/newsagency/14016.
مهرام،  ب.؛ ساکتی، پ.؛ مسعودی، ا. و مهرمحمدی، م. (1385 ). نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1 (3) 29-3.
نحوی نژاد، ح. (1397). انتقاد از آموزش و پرورش در استخدام نابینایان/ 11 درصد معلول نابینا.جامعه/ رفاه و خدمات اجتماعی https://www.mehrnews.com/news/4430778
 
Abera, T., Mohajer, S., Negassa, D., & Mulatie, M. (2020). Engagement of Students with Disabilites for Inclusion in Ethiopian Public Higher Education Institutions. International Journal of Education and Literacy Studies, 8(1), 173-179.
Al-Hmouz, H. (2014). Experiences of students with disabilities in a public university in Jordan. International Journal of Special Education, 29(1), 25-32.
Ali, R., & Hameed, H. (2015). Dealing with Visual Impairment: Experiences of Youth in Tertiary Education. Social Sciences Review, 3(1), 1-24.
Baker, C. M., Bennett, C. L., & Ladner, R. E. (2019). Educational Experiences of Blind Programmers. In Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (pp. 759-765).
Bayram, G. İ., Corlu, M. S., Aydın, E., Ortaçtepe, D., & Alapala, B. (2015). An exploratory study of visually impaired students’ perceptions of inclusive mathematics education. British Journal of Visual .
Bell, E. C. (2010). Competitive employment for consumers who are legally blind: A 10-year retrospective study. Journal of Rehabilitation Research & Development, 47(2), 109-116.
Bell, E. C., & Mino, N. M. (2015). Employment outcomes for blind and visually impaired adults. 5(2).
Bishop, D., & Rhind, D. J. (2011). Barriers and enablers for visually impaired students at a UK Higher Education Institution. British Journal of Visual Impairment, 29(3), 177-195.
Brandt, S. (2011). From policy to practice in higher education: The experiences of disabled students in Norway. International Journal of Disability, Development and Education, 58(2), 107-120.
Bualar, T. (2018). Barriers to inclusive higher education in Thailand: voices of blind students. Asia Pacific Education Review, 19(4), 469-477.
Devi, B., & Saxena, D. R. (2019). A PHENOMENOLOGICAL STUDY EXPLORING THE EDUCATIONAL PROBLEMS IN HIGHER EDUCATION OF VISUALLY IMPAIRMENT STUDENTS OF THE ONE CENTRAL UNIVERSITY OF INDIA. European Journal of Physical Education and Sport Science.
Dorfman, D. (2017). Re-claiming disability: Identity, procedural justice, and the disability determination process. Law & Social Inquiry, 42(1), 195–231.
Ellcessor, E., & Kirkpatrick, B. (2017). Introduction: Toward a disability media studies. Disability Media Studies, ed. Elizabeth Ellcessor and Bill Kirkpatrick (New York: New York University Press, 2017), 3.
Frank, H., McLinden, M., & Douglas, G. (2020). Accessing the curriculum; university based learning experiences of visually impaired physiotherapy students. Nurse Education in Practice, 42, 102620.
Fullarton, S., & Duquette, C. (2016). Experiences of students with learning disabilities in Ontario universities: A case study. International Journal of Special Education, 31(1), 55-66.
Hanafin, J., Shevlin, M., Kenny, M., & Mc Neela, E. (2007). Including young people with disabilities: Assessment challenges in higher education. Higher Education,54, 435-448.
Harpur, P., & Loudoun, R. (2011). “The barrier of the written word: analysing universities ' policies to students with print disabilities”. Journal of Higher Education Policy and Management, 33(2), 153-167.
Helena Martins, M., Borges, M. L., & Gonçalves, T. (2018). Attitudes towards inclusion in higher education in a Portuguese university. International Journal of Inclusive Education, 22(5), 527-542.
  Hsieh, H., & Shannon, S.E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9)., 1277 – 1288.
Hurst, A. (1999). The Dearing report and students with disabilities and learning difficulties. Disability & Society,14, 65–83.
Joshi, A., & Ray, S. L. (2019). Facilitators and barriers to education for chiropractic students with visual impairment. Journal of Chiropractic Education. Vol. 00 No. 0. 1-9. DOI 10.7899/JCE-18-14.
Kendall, L. (2018). Supporting students with disabilities within a UK university: Lecturer perspectives. Innovations in Education and Teaching International, 55(6), 694-703.
Lourens, H., & Swartz, L. (2016). Experiences of visually impaired students in higher education: bodily perspectives on inclusive education. Disability & society, 31(2), 240-251.
Lumadi, M. W., & Maguvhe, M. O. (2012). Teaching Life Sciences to Blind and Visually Impaired Learners: Issues to consider for effective learning mediation practice. The Anthropologist, 14(5), 375-381.
Ma, Y. (2014). Research on the supporting system of inclusive higher education for people with disability in China.(Doctoral dissertation). Nanjing Normal University. Available from the database of CNKI.
Milic Babic, M., & Dowling, M. (2015). Social support, the presence of barriers and ideas for the future from students with disabilities in the higher education system in Croatia. Disability & Society, 30(4), 614-629.
Mutanga, O. (2017). Students with disabilities’ experience in South African higher education–a synthesis of literature. South African Journal of Higher Education, 31(1), 135-154.
Naidu, M. (2014). Seeing with the blind: teaching and learning with differently-abled students. International Journal of Educational Sciences, 7(2), 349-355.
Okiki, O. C., & Okonji, P. E. (2019). Access to Information Resource and Opportunities for Social In inclusiveness: Perceptions of Visually Impaired Students of Higher Education Institutions in Lagos, Nigeria.vol.20 n.1 p-p 1-13.
Omede, A. A. (2015). The Challenges of Educating the Visually Impaired and Quality Assurance in Tertiary Institutions of Learning in Nigeria. International journal of educational administration and policy studies, 7(7), 129-133.
Opini, B. (2012). Barriers to Participation of Women Students with Disabilities in University Education in Kenya. Journal of Postsecondary Education and Disability, 25(1), 65-79.
Otyola, W. R., Kibanja, G. M., & Mugagga, A. M. (2017). Challenges faced by visually impaired students at Makerere and Kyambogo Universities. Makerere Journal of Higher Education, 9(1), 75-86.
Pacheco, E., Yoong, P., & Lips, M. (2020). Transition issues in higher education and digital technologies: the experiences of students with disabilities in New Zealand. Disability & Society, 1-23.
Quirke, M., McCarthy, P., & Mc Guckin, C. (2018). “I Can See What You Mean”: Encouraging Higher Education Educators to Reflect Upon Their Teaching and Learning Practice When Engaging with Blind/Vision Impaired Learners. AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching & Learning in Higher Education, 10(1).
Stodden, R. A., Whelley, T., Chang, C., & Harding, T. (2001). Current status of educational support provision to students with disabilities in postsecondary education. Journal of Vocational Rehabilitation, 16(3, 4), 189-198.
The World Bank. (2019). Disability Inclusion. https://www.worldbank.org/en/topic/disability
Tom, S. L., Mpekoa, N., & Swart, J. (2018, March). Factors that affect the provision of visually impaired learners in higher education. In 2018 Conference on Information Communications Technology and Society (ICTAS) (1-5).
  World report on vision (2019). World Health Organization  . Geneva:. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Yonson, D. L. (2018). Searching the Light: Experiences of Visually-Impaired Students Attending Mainstream School. US-China Education Review, 8(9), 391-403.