نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 کارشناس ارشد روان‌سنجی، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین کارآمدترین تکلیف نامیدن خودکار سریع در تمیز دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی فارس زبان بود. در قالب یک طرح علی مقایسه‌ای با استفاده از روش سرشماری تمام 77 دانش آموزان دچار نارساخوانی شهر گناباد که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب شدند و 77 دانش آموز عادی که از لحاظ سن، جنسیت و هوش‌بهر با گروه نارساخوان همگن بودند نیز به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق آزمون تشخیصی خواندن (شیرازی و نیلی پور، 1384)، آزمون هوش ریون (ریون، 1956) و تکالیف نامیدن سریع (دنکلا و رودل، 1974) گردآوری و با استفاده از روش t مستقل و تحلیل تشخیصی- تمیزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانش‌آموزان دچار نارساخوانی در همه تکالیف نامیدن خودکار سریع (رنگ، اعداد، حروف الفبا، اشیاء و شکل رنگی) به‌طور معناداری پایین‌تر از دانش‌آموزان بدون نارساخوانی بود (0001/0p <)؛ همچنین، تکلیف نامیدن خودکار سریع اشکال رنگی بهترین متمایزکننده دانش‌آموزان دچار نارساخوانی از دانش آموزان بدون نارساخوانی بود؛ بنابراین، می‌توان از تکالیف نامیدن خودکار سریع، به‌خصوص آزمون نامیدن اشکال رنگی، برای تمیز دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determine the most effective rapid automatized naming tasks (RAN) for discrimination of Persian language students with and without dyslexia

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abdollahzadeh Rafi 1
  • Mahsa rahimzadeh 2

1 Malayer University

2 Master of Psychometrics, Islamic Azad University, Gonabad Branch

چکیده [English]

The purpose of the present study was determining the most effective speed naming tasks for discrimination of Persian language students with and without dyslexia. In a causal-comparative design, all 77 students with dyslexia who had the criteria to enter the study were selected, and 77 normal students who were similar with the dyslexic group in terms of age, gender, and intelligence were also selected as available. Data was collected using a diagnostic Reading Test (Shirazi, & Nilipour, 2005), Raven Intelligence Test (Raven, 1956) and Rapid Automatized Naming Tasks (Denckla, & Rudel, 1976). To analyze the data, the independent T test and discriminative analysis method were used. Results show that students with dyslexia perform significantly less than normal students in rapid automatized naming tasks (p <0.0001); also, the coloring shape rapid automatized naming tasks was the most effective in distinctive students with and without dyslexia; therefore, rapid automatized naming tasks, especially coloring shape rapid automatized naming tasks, could be used to discrimination students with and without dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning disorder
  • Dyslexia
  • Reading disorder
  • rapid automatized naming tasks (RAN)
منابع
رجبی، غ. (1387). هنجاریابی آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون رنگی کودکان در دانش‌آموزان شهر اهواز، روانشناسی معاصر، 5، 23-32.
شیرازی، ط؛ و نیلی پور، ر. (1384). آزمون تشخیص اختلال خواندن. تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
میکائیلی منیع، ف و فراهانی، م­. (1385). آیا مدل پردازش واج‌شناختی برای تبیین نارساخوانی در دانش‌آموزان دو زبانۀ عادی و نارساخوان دبستانی مناسب است؟ پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 3، 735-768.
صفرپور دهکردی، ن.، وفایی، م؛ و افروز، غ. (1390). مقایسۀ سرعت نامیدن و عملکرد مؤلفه‌های سه‌گانه حافظه فعال در کودکان نارساخوان و عادی. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 1، 1-21.
شیرازی، ط.، موسوی، ع.، غلامی تهرانی، ل.، حاتمی زاده، ن.، رهگذر، م؛ و غلمانی پور، م. (1390). سرعت نامیدن کودکان نارساخوان فارسی‌زبان و ارتباط آن با درستی و سرعت خواندن آن‌ها. شنوایی‌شناسی، 1 (23)، 10-20.
بازرگان، ش.، سعیدمنش، م؛ و ایروانی، م. (1398). مقایسۀ سرعت نامیدن خودکار و حافظۀ فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی. مجله مطالعات ناتوانی، 9، 1-6.
 
Al Dahhan, N. Z. (2018). Understanding reading and reading difficulties through naming speed tasks: Bridging the gaps between neuroscience, cognition, and education. Examining the Neural and Cognitive Processes Underlying Typical And Atypical Reading Ability, Ph.D. Dissertation. Queen’s University.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Araújo, S., Inácio, F., Francisco, A., Faísca, L., Petersson, K. M., & Reis, A. (2011). Component processes subserving rapid automatized naming in dyslexic and non‐dyslexic readers. Dyslexia17(3), 242-255.
Christopher, M. E., Miyake, A., Keenan, J. M., Pennington, B., DeFries, J. C., Wadsworth, S. J., ... & Olson, R. K. (2012). Predicting word reading and comprehension with executive function and speed measures across development: a latent variable analysis. Journal of Experimental Psychology: General141(3), 470.
Clayton, F. J., West, G., Sears, C., Hulme, C., & Lervåg, A. (2020). A longitudinal study of early reading development: letter-sound knowledge, phoneme awareness and ran, but not letter-sound integration, predict variations in reading development. Scientific Studies of Reading24(2), 91-107.
Compton, D. L., Defries, J. C., & Olson, R. K. (2001). Are RAN‐and phonological awareness‐deficits additive in children with reading disabilities?. Dyslexia7(3), 125-149.
Denckla, M. B., & Rudel, R. (1974). Rapid “automatized” naming of pictured objects, colors, letters and numbers by normal children. Cortex10(2), 186-202.
Denckla, M. B., & Rudel, R. G. (1976). Rapid ‘automatized’naming (RAN): Dyslexia differentiated from other learning disabilities. Neuropsychologia14(4), 471-479.
Fawcett, A. J., & Nicolson, R. I. (1994). Naming speed in children with dyslexia. Journal of Learning Disabilities27(10), 641-646.
Furnes, B., & Samuelsson, S. (2011). Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study. Learning and Individual differences21(1), 85-95.
Gordon, P. C., Moore, M., Choi, W., Hoedemaker, R. S., & Lowder, M. W. (2019). Individual differences in reading: Separable effects of reading experience and processing skill. Memory & cognition, 1-13.
Heikkilä, R., Närhi, V., Aro, M., & Ahonen, T. (2009). Rapid automatized naming and learning disabilities: Does RAN have a specific connection to reading or not?. Child Neuropsychology15(4), 343-358.
Houlis, K., Hogben, J. H., Visser, T., Ohan, J. L., Anderson, M., & Heath, S. M. (2019). “Zooming in” on orthographic knowledge to clarify the relationship between rapid automatised naming (RAN) and word reading. Learning and Individual Differences74, 101756.
Kail, R., & Hall, L. K. (1994). Processing speed, naming speed, and reading. Developmental Psychology30(6), 949.
Kirby, J. R., Georgiou, G. K., Martinussen, R., & Parrila, R. (2010). Naming speed and reading: From prediction to instruction. Reading Research Quarterly45(3), 341-362.
Landerl, K., Freudenthaler, H. H., Heene, M., De Jong, P. F., Desrochers, A., Manolitsis, G., ... & Georgiou, G. K. (2018). Phonological Awareness and Rapid Automatized Naming as Longitudinal Predictors of Reading in Five Alphabetic Orthographies with Varying Degrees of Consistency. Scientific Studies of Reading, 1-15.
Liao, C. H., Georgiou, G. K., & Parrila, R. (2008). Rapid naming speed and Chinese character recognition. Reading and Writing21(3), 231-253.
Lobier, M., Dubois, M., & Valdois, S. (2013). The role of visual processing speed in reading speed development. PLoS One8(4), e58097.
Mather, N., & Wendling, B. J. (2011). Essentials of dyslexia assessment and intervention. New Jersey:John Wiley & Sons.
Nalavany, B. A., Carawan, L. W., & Rennick, R. A. (2011). Psychosocial experiences associated with confirmed and self-identified dyslexia: A participant-driven concept map of adult perspectives. Journal of Learning Disabilities44(1), 63-79.
Norton, E. S., & Wolf, M. (2012). Rapid automatized naming (RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. Annual review of psychology63, 427-452.
Pannell, P. P. (2018). Making a Difference for Students with Dyslexia. Doctoral dissertation, William Carey University.
Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H. T., Poikkeus, A.-M., et al. (2007). Very early phonological and language skills: Estimating individual risk of reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 923–931.
Sako, E. (2016). The Emotional and Social Effects of Dyslexia. European Journal of Interdisciplinary Studies4(2), 233-241.
Savage, R., & Frederickson, N. (2005). Evidence of a highly specific relationship between rapid automatic naming of digits and text-reading speed. Brain and language93(2), 152-159.
Schatschneider, C., Fletcher, J. M., Francis, D. J., Carlson, C. D., & Foorman, B. R. (2004). Kindergarten prediction of reading skills: A longitudinal comparative analysis. Journal of Educational Psychology96(2), 265.
Tibi, S., & Kirby, J. R. (2018). Investigating phonological awareness and naming speed as predictors of reading in Arabic. Scientific Studies of Reading22(1), 70-84.
Undheim, A. M. (2009). A thirteen‐year follow‐up study of young Norwegian adults with dyslexia in childhood: reading development and educational levels. Dyslexia15(4), 291-303.
Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scanlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades?. Journal of child psychology and psychiatry45(1), 2-40.
Waber, D. P., Wolff, P. H., Forbes, P. W., & Weiler, M. D. (2000). Rapid automatized naming in children referred for evaluation of heterogeneous learning problems: How specific are naming speed deficits to reading disability?. Child neuropsychology6(4), 251-261.
Wilmshurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. New York,Taylor & Francis.
Wolf, M., & Bowers, P. G. (1999). The double-deficit hypothesis for the developmental dyslexias. Journal of educational psychology91(3), 415.
Wolf, M., & Denckla, M. B. (2005). RAN/RAS: Rapid automatized naming and rapid alternating stimulus tests. Austin, TX: Pro-ed.
Wolf, M., Bowers, P. G., & Biddle, K. (2000). Naming-speed processes, timing, and reading: A conceptual review. Journal of learning disabilities33(4), 387-407.
Wolf, M., Gottwald, S., Galante, W., Norton, E., & Miller, L. (2009). How the origins of the reading brain instruct our knowledge of reading intervention. In K. Pugh & P. McCardle (Eds.), How children learn to read: Current issues and new directions in the integration of cognition, neurobiology and genetics of reading and dyslexia research and practice (pp. 289–299). New York: Psychology Press.