نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ترکیبی به کمک تماس تصویری از طریق پیام‌رسان جهت بهبود روان‌خوانی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن بود. از جامعه آماری دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مریوان که از سوی مدارس‌، در سال تحصیلی 1400-1399 به مرکز مشکلات یادگیری معرفی شده بودند‌، (3 پسر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نسخۀ چهارم مقیاس وکسلر و آزمون نارساخوانی فلاح‌چای (1374)، نارساخوان تشخیص داده شدند. آزمودنی‌ها با روش تک‌آزمودنی و طرح چند خط پایه با استفاده از افراد مختلف در 30 جلسۀ مداخله‌ای 35 دقیقه‌ای از طریق پیام‌رسان مورد مداخله قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل نمودار و شاخص اندازۀ اثر استفاده گردید. یافته‌های پژوهش از طریق مقایسۀ عملکرد آزمودنی‌ها در مراحل خط پایه نسبت به مرحله‌های مداخله و پیگیری نشان داد که استفاده از روش ترکیبی با بهره‌گیری از آموزش برخط (پیام‌رسان) در بهبود روان‌خوانی این دانش‌آموزان مؤثر می‌باشد و این تأثیر در طول زمان پایدار است. نتیجه‌گیری: استفادۀ هرچه بیشتر از انواع آموزش برخط و فن‌آوری‌هایی مثل تلفن همراه و برنامه‌های کاربردی آن در ارتقای کیفیت درمان انواع اختلال‌ یادگیری‌، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Online Teaching of a Combined Educational Model (direct and phonological awareness) on Improving the Fluent Reading of Students with Reading Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Fatimah Nosrati 1
  • Bagher Ghobari Bonab 2
  • Sara Sharifi 3

1 assisstance

2 UT

3 Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of combining education with the help of video training through WhatsApp to improve the fluent reading of students with learning disabilities. For this purpose, 3 boys from the primary school in Marivan who were referred to the Learning Disabilities Center by the schools were diagnosed as dyslexic using the Wechsler test and Fallahchai dyslexia test (1374) and selected by the available sampling method. They were trained through WhatsApp in a one-test method and multi-baseline design using different people in 30 sessions of 35 minutes. In order to collect information, the graph analysis method and effect size index were used. Findings showed that the use of a combined method with the use of online education (WhatsApp) is effective in improving the fluent reading of these students. Conclusion: The increasing use of online education and technologies such as mobile phones and their applications in improving the quality of treatment for learning disabilities can provide effective assistance to these students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluent Reading
  • Dyslexia
  • Online Education
  • Combined Educational Model
  • Whatsapp Technology
منابع
صبور ابراهیمی، سیدمحمد؛ غباری‌بناب، باقر؛ ابراهیمی، آرام. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی کارکردی برپرخاشگری و رفتارهای تکلیف‌ ‌مدار دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی دارای رفتارهای پرخاشگرانه. تعلیم و تربیت استثنایی‌، (15) 7، 34-21.
بادله، علیرضا‌؛ ایزدی‌خواه، الهه.(1399). مقایسه میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایه ی دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کویست، سیار و معکوس درس علوم تجربی. رویکردهای نوین آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان. 44-21.
برقی، اسماعیل؛ استکی، مهناز و صالحی، مهدیه. (1398).  اثربخشی آموزش توانایی‌های شناختی بر حافظه کاری کلامی و غیر‌کلامی دانش‌آموزان نارساخوان. روان‌شناسی افراد استثنائی، 9 ( 34 ،) 159 – 181.
بهمرد، فرشاد؛ استکی، مهناز و شهریاری احمدی، منصوره. (1399). مقایسۀ اثربخشی روش ترکیبی (آموزش مستقیم وآگاهی واج‌شناختی) بر علائم نارساخوانی دانش‌آموزان. روان‌شناسی افراد استثنایی. (10) 39، 133-156.
شریفی، سارا. (1393). اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری در شهرستان مریوان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
صادقی، احمد؛ ربیعی، محمد؛ عابدی، محمدرضا. (1390). رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 7 (28)،1-12.                       
علیزاده، حمید؛ همتی‌علمدارلو، قربان؛ رضایی‌دهنویی، صدیقه؛ شجاعی، ستاره. (1398). اختلال‌های‌ یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس مؤثر). تهران: نشر ارسباران.
غباری‌بناب‌، باقر؛ نصرتی، فاطمه؛ شریفی، سارا. (1395). تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دستخط دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، (6)، 1، 147-141.
غلامی‌، اعظم‌؛ جلالی‌فرد‌، حوا. (1398). تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست‌شناسی دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان دلگان. دانشگاه فرهنگیان، پویش در آموزش علوم پایه‌، (5)، 17.
فلاح‌چای، حمیدرضا. (1374). بررسی اختلال خواندن و نوشتن در بین دانش‌آموزان ابتدایی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی، آزادالله‌؛ الماسی، حجت الله. (1394). بررسی و مقایسۀ قابلیت‌های وایبر و واتساپ در آموزش عالی. فن‌آوری آموزش و یادگیری. 1‌، 3، 37-55.
کریمی، بهروز ؛ علیزاده، حمید. (1394). اختلال‌های یادگیری املا (ارزیابی و برنامۀ آموزش). تهران: نشر روان.
کریمی، بهروز؛ علیزاده، حمید‌؛ سلیمانی‌، اسماعیل. (1392). تدوین برنامه و مقایسۀ  اثربخشی سه شیوۀ آموزش مستقیم، آگاهی واج‌شناختی و ترکیبی بر درک مطلب خواندن دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن. ناتوانی‌های یادگیری، (3)،1/78-60.
کریمی‌، بهروز؛ علیزاده، حمید؛ فرخی، نورعلی؛ سعدی‌پور، اسماعیل. (1390). مقایسه اثربخشی سه شیوۀ آموزش مستقیم‌، آگاهی واج‌شناختی و ترکیبی برکاهش مشکلات املای دانش‌آموزان دبستانی. فصلنامۀ ایرانی کودکان استثنایی. (3)، 266-255.
میکائیلی، فرزانه؛ فراهانی، محمدتقی. (1384). بررسی مدل پردازش واج‌شناختی خواندن در دانش‌آموزان پسر عادی و نارساخوان دبستانی. پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی، 18 (4)، 416-379.
نعمتی، شهروز؛ تقی‌پور، کیومرث. (1397). کاربرد تکنولوژی کمکی در اختلال یادگیری ویژه: یک پژوهش میان‌رشته‌ای. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی، 15 -45.
نیکومحمدی، نجمه؛ علیزاده، حمید؛ کریمی، بهروز؛ حکیمی‌راد، الهام؛ امین‌آبادی، زهرا. (1394). اثربخشی برنامه ترکیبی آموزش مستقیم و آگاهی واج‌شناختی بر کاهش غلط‌های املایی در دانش‌آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری املا. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 10 ، 39، 204-189.
Allen, M., Witt, P. & Wheeless, L. (2006). The role of teacher immediacy as a motivational factor in student learning: using meta-analysis to test a causal model. Communication Education, 55(1), 21_31.
American Psychiatric Associatiation. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,Fifth Edition.Arlington, VA,American Psychiatric Assocation.
Barhoumi, C. H. (2015). The Effectiveness of whats App mobile learning activities guided by activity theory on students' knowledge management. Contemporary Educational Technology, 6(3), 221-238.
Bomhold, C. R. (2013). Educational use of smart phone technology. Emerald Group Publishing Limited, 47, 424-426.
Cinquin,P.A,  Guitton, P, Sauzéon, H.(2019). Online e-learning and cognitive disabilities: A systematic review. Computers and Education, Elsevier, 130, 152-167.
Galuschka, K., Görgen, R., Kalmar, J., Haberstroh, S., Schmalz, X., & Schulte-Körne, G. (2020). Effectiveness of spelling interventions for learners with dyslexia: A meta-analysis and systematic review. Educational Psychologist,55(1), 1-20.
Istenic Starcic, A., & Bagon, S. (2014). Ict-supported learning for inclusion of
people with special needs: Review of seven educational technology journals,
1970-2011. British Journal of Educational Technology, 45 (2) 202-230.
Inan, F. A., Flores, R., Grant, M.M. (2010). Perspectives on the design and evaluation of adaptive web-based learning environments. Contemporary Educational Technology, 2010, 1(2), 148-159.
Iversen, S., Tunmer, W. E. & Chapman, J. W. (2005). The effects of varying group size on the Reading Recovery approach to preventative early intervention. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 456-472.
Jimoyiannis, A., Tsiotakis, P., Roussinos, D., & Siorenta, A. (2013). Preparing teachers to integrate mobile in school practice: Toward a framework for Pedagogy 2.0. Australasian Journal of Educational Technology, 29(2), 248-26.
Kim. E. (2015). "WhatsApp's insane growth continues: 100 million new users in 4 months". Retrieved January 13, 2015.
Liberman, A. (1998). Why is speech so much easier than reading and writing? In C. Hulmes &M. Joshi (Eds.), Reading and Spelling: Development and disorders. Mahwah, NJ.: Erlbuam.5-17.
Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: a framework and evaluation. Computers & Education,49(3), 581_596.
Pirani, Z., Sasikumar, M. (2015). Assistive E-Learning system for the learning disabled. Procedia computer sience,45,718-727.
Wechsler, D. (2003a). WISC_IV: technical and interpretation manual. A San Antonio: The psychological corporation.