نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ترکیبی به کمک تماس تصویری از طریق پیام‌رسان جهت بهبود روان‌خوانی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خواندن بود. از جامعه آماری دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مریوان که از سوی مدارس‌، در سال تحصیلی 1400-1399 به مرکز مشکلات یادگیری معرفی شده بودند‌، (3 پسر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نسخۀ چهارم مقیاس وکسلر و آزمون نارساخوانی فلاح‌چای (1374)، نارساخوان تشخیص داده شدند. آزمودنی‌ها با روش تک‌آزمودنی و طرح چند خط پایه با استفاده از افراد مختلف در 30 جلسۀ مداخله‌ای 35 دقیقه‌ای از طریق پیام‌رسان مورد مداخله قرار گرفتند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل نمودار و شاخص اندازۀ اثر استفاده گردید. یافته‌های پژوهش از طریق مقایسۀ عملکرد آزمودنی‌ها در مراحل خط پایه نسبت به مرحله‌های مداخله و پیگیری نشان داد که استفاده از روش ترکیبی با بهره‌گیری از آموزش برخط (پیام‌رسان) در بهبود روان‌خوانی این دانش‌آموزان مؤثر می‌باشد و این تأثیر در طول زمان پایدار است. نتیجه‌گیری: استفادۀ هرچه بیشتر از انواع آموزش برخط و فن‌آوری‌هایی مثل تلفن همراه و برنامه‌های کاربردی آن در ارتقای کیفیت درمان انواع اختلال‌ یادگیری‌، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها