نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. 612 نفر (271 مذکر و 341 مؤنث) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 90-1389 به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و ترجمه فارسی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو را پر کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای ترجمه فارسی پرسشنامه 125 آیتمی 96/. به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مؤلفه‌های اصلی) 9 عامل حافظه، سازمان‌دهی، اضطراب، پرخاشگری، عملکرد تحصیلی، بی‌توجهی، بیش فعالی / تکانش گری، گرایش‌ها تضادورزی و خودنظم­دهی را نشان داد. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل‌های استخراج‌شده بین 74/. تا 90/. و برای کل پرسشنامه 97/. به دست آمد که نشان‌دهنده اعتبار مطلوب فرم فارسی پرسشنامه بود. همچنین ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده بین عامل‌های استخراج‌شده با یکدیگر و با کل پرسشنامه نشان‌دهنده روایی سازه مطلوب پرسشنامه بود. با توجه به حذف 25 آیتم، درنهایت فرم فارسی پرسشنامه با 100 آیتم و 9 عامل استخراج شد؛ بنابراین پرسشنامه مذکور در جامعه دانشجویان ایرانی از پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن برای ارزیابی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

ﺧﻮﺷﺎﺑﻲ، ک؛ و ﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد، ح.ر. (1381). ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻟﻲدرداﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﻲﺷﻬﺮﺗﻬﺮان. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ.
درتاج، ف؛ و محمدی، ا. (1389). مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلابه اختلال کمبود توجه / بیش فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش فعالی. فصلنامه خانواده پژوهی. سال 6. شماره 22. ص 226-211.
صرامی فروشانی، پ؛ و هاشمی، ن. (1383). اختلال کمبود توجه / بیش فعالی علتی رایج برای دشواری‌های یادگیری و ناهنجاری‌های رفتاری در دانشجویان. فصلنامه طب و تزکیه. شماره 53. ص 31- 25.
عربگل، ف. حیاتی، م؛ و حدید، م. (1383). شیوع اختلال بیش فعالی ـ کمبود توجه در گروهی از دانشجویان. تازه‌های علوم شناختی. سال 6. شماره 1 و 2. ص 78-73.
گنجی، ک. عسگری، م؛ و ترک، ف. (1390). شیوع اختلال «نارسایی توجه / بیش فعالی» در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 90-1389. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی. شماره 3. ص 140-109.
وندر، پ.ا. (1995). اختلال کم‌توجه‌ی / بیش فعالی در بزرگسالان. ترجمه­ی صرامی فروشانی، پ. (1387). تهران: انتشارات رشد.
یعقوبی، ا. علیزاده، ح؛ و مرادی امین، ف. (1389). مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی. فصلنامه روانشناسی تربیتی. سال 6. شماره 16. ص 163-147.
Barkley, R. A. (2002). Major life activity and health outcomes associated with Attention – Deficit / Hyperactivity Disorder. Journal of clinical psychiatry, 63, 10-15.

Biederman, J. Mick, E, Faraone, S. V (2000). Age-dependent decline of symptoms Attention Deficit Hyperactivity Disorder: impact of remission definition symptom type, American Journal of Psychiatry, 157, 816-818.

Brock, S.E, Jimerson, S.R & Hansen, R.L (2009). Identifying, Assessing, and Treating ADHD at School, Springer, New York.
DuPaul, G. & Power, T. J. (2008). Improving school outcomes for students with ADHD: Using the right strategies in the context of the right relationship. Journal of Attention Disorders, 11, 519–521.
DuPaul, G. & Power, T. J. (2008). Improving school outcomes for students with ADHD: Using the right strategies in the context of the right relationship. Journal of Attention Disorders, 11, 519–521.
Faraone, SV. Serdeant, J. Gillberg, C. Biederman, J (2003). The worldwide prevalence of ADHD: it is an American condition? World Psychiatry, 2, 104-130.
Mayes, S. D. Calhoun, S. L. & Crowell, E. W. (2000). Learning disabilities and ADHD: Overlapping spectrum disorders. Journal of Learning Disabilities, 33, 417–424.
Nadeau, K (1994). How do you know if you have ADD? In P. O. Quinn (Ed.), ADHD and the College Student (pp. 7-18), New York: Brunner/Mazel, Reprinted with permission.
Ohlmeier, M. D. Peters, K. Wildt, B. T. Zedler, M. Ziegenbein, M. Emrich, H.M. & Schneider,U. (2008). Co morbidity of alcohol and substance dependence with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Alcohol, 43, 300-304.
Pary, R. Lewis, S. Matuschka, P. R. Rudzinskiy, P. Safi, M. & Lippmann, S. (2002). Attention deficit disorder in adults. Annals Clinical Psychiatry, 14, 105-111.
Rasmussen, P. Gillbetrg, C (2000). Natural outcome of ADHD with developmental coordination disorder at age 22 years: a controlled, longitudinal, community-based study. JAM Acad Child Adolesc Psychiatry, 39, 14, 24-31.
Shifrin, J. G, Proctor, B. E. & Prevatt, F. F.(2010).Work performance differences between college students with and without ADHD, Journal of Attention Disorder,13(5),489-490.
Swanson, J. M. (2003). Role of executive function in ADHD. Journal of Clinical Psychiatry, 64(14),35-39.
Wender, P. H. (1987). The hyperactive child, adolescent, and adult, New York: Oxford University press.
Wender, P. H. Reimherr, F.W. Wood, D. R. (2007). Attention deficit disorders in adults. Archives of General psychiatry, 38, 449-456.
Wiener, S. (2004). Textbook of child & adolescent psychiatry (3rd ed). Philadelphia, Saunders.