نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه کودکان نارساخوان بیش از کودکانی که خواننده­های متوسط یا بالاتر از متوسط­اند، در روان­خوانی و درک مطلب مشکل دارند، لذا هدف از این پژوهش تاثیر برنامه آموزش ادراک دیداری- شنیداری بر مهارت روان­خوانی و درک مطلب دانش­آموزان نارساخوان بود. در این پژوهش کاربردی از طرح پژوهش، تک آزمودنی و از نوع طرح چند خط پایه­ای با آزمودنی­های مختلف استفاده شد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان با اختلال خواندن در پایه دوم ابتدایی که در سال تحصیلی 99-1398 به مرکز اختلالات یادگیری سلامت شهرستان تنکابن مراجعه نمودند بود. نمونه شامل سه نفر دانش­آموز با اختلال خواندن است که به شیوه در دسترس  انتخاب شدند که در مدارس مختلف مشغول تحصیل بودند. ابتدا آزمون وکسلر کودکان WISC-IV، آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) و آزمون محقق ساخته درک مطلب تکمیل شد. برگزاری جلسات توسط پژوهشگر انجام شد، پس از اتمام جلسه پانزدهم، و 1 ماه پس از آن (به منظور بررسی پایداری اثر بخشی برنامه آموزشی) پرسشنامه­ها مجدداً توسط کودکان هر دو گروه تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ادراک دیداری- شنیداری مهارت روان­خوانی و درک مطلب را در همه آزمودنی­ها ارتقا داده است. بنابراین به نظر می رسد که برنامه آموزش ادراک دیداری شنیداری روش مداخله مناسبی برای بهبود روان­خوانی و درک مطلب است ، بنابراین  می توان در کنار سایر برنامه های مداخله ای و درمانی اثر بخش از این برنامه  را برای ارتقاء سلامت دانش آموزان نارساخوان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Visual and Auditory Perception Program on Fluency and Reading Perception in Students with Dyslexia Disorder

نویسندگان [English]

  • Elham Afruzeh 1
  • kourosh Amraei 2
  • Saeed Hasanzadeh 3
  • Mohammadparsa Azizi 4

1 PhD Student in Exceptional Child Psychology and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Psychology, Humanistic Sciences Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran,

3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistance Professor, Department of Psychology, Faculty Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to the fact that dyslexic children have more difficulty in reading and comprehension than children who are average or above-average readers, so the purpose of this study is the Effectiveness of Visual and Auditory Perception Program on Fluency and Reading Perception in Students with Dyslexia disorder. In this applied research, a single-subject research design and a multi-baseline design with different subjects were used. The statistical population studied in this study included all students with reading disorders in the second grade of elementary school who went to Tonekabon Health Learning Disorders Center in the academic year 2009-2010. The sample includes three students with reading disabilities who are selected by available means who were studying in different schools. First, the WISC-IV children’s Wechsler test, reading and dyslexia test (façade), and Researcher-made comprehension test were completed. The sessions were conducted by the researcher, after the end of the fifteenth session, and 1 month later (in order to evaluate the sustainability of the effectiveness of the educational program) The questionnaires were completed again by the children of both groups. The results showed that the training of visual-auditory perception has improved reading skills and comprehension in all subjects. So it seems that an audio-visual perception training program is a good intervention method to improve reading and comprehension. Promoting the health of students who are diagnosed with dyslexia, this intervention is an effective tool by which the reiterated goal can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyslexic children
  • Reading
  • Reading Comprehension
  • Visual and Auditory Perception
منابع
 اخوان تفتی، مهاز؛ امیری، بنت المهدی (1392). مقایسه توجه انتخابی شنیداری و برتری شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی. مجله علوم رفتاری، 7 (3): 8-7.
افروز، غلامعلی (1391). اختلالات یادگیری، تهران: دانشگاه پیام نور.
امیدوار، احمد (1384). نارسایی‌های ویژه در یادگیری. تهران: نوای غزال.
اهرمی، راضیه؛ شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرشته؛ کمرزرین، حمید (1390). اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش­آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثتایی، 3 (1): 152-139.
سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجنیا آلکوت؛ روئیز، پدرو (2015). خلاصه روان‌پزشکی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: ارجمند.
سیاهکلرودی، لاله؛ علیزاده، حمید؛ کوشش، محمدرضا (1388). تأثیر آموزش مهارت­های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان. تازه­های علوم شناختی، 11 (2): 73-62.
عابدی، محمدرضا، صادقی، احمد، ربیعی، مجمد. (1394). هنجاریابی آزمون هوشی وکسلر کودکان چهار در استان چهارمحال و بختیاری. مجله دست آوردهای روان‌شناختی 22 (2): 116-99.
کرمی نوری، رامین؛ مرادی، عباس (1387). آزمون خواندن و نارساخوانی، تهران: جهاد دانشگاهی.
کریمی، بهزاد؛ علیزاده. حمید؛ پیرزادی، حجت (1397). اختلالات یادگیری خواندن (ارزیابی و برنامه آموزش)، تهران: روان.
گنجی، حمزه (1396). روان‌شناسی کودکان استثنایی بر اساس DSM-5، تهران: ساوالان.
لدنی فر، نعمت الله؛ شجاعی، ستاره؛ همتی علمدارلو، قربان (1395). اثربخشی برنامه بازی­های زبان­شناختی بر عملکرد خواندن دانش­آموزان پسر با نارساخوانی. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، 7 (25): 52-35.
لطفی کاشانی، فیروزه؛ وزیری، شهره (1385). روان‌شناسی مرضی کودک. تهران: ارسباران.
میلانی فر، بهروز (1386). روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران: قومس.
ولف، دیوید ای؛ مش، اریک جی (2017). روان‌شناسی مرضی کودک. (ترجمه پرویز شریفی درآمدی، افسانه عزیزیان، حسین مرادی). ویرایش ششم. تهران: انتشارات آوای نور.
References
Ali, M. S., & Rafi, M. (2016). Learning Disabilities: Characteristics and         Instructional­Approaches. International Journal Of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 3(4), 111-115.
Alloway, T. P., & Carpenter, R. K. (2020). The relationship among children’s learning disabilities, working memory, and problem behaviours in a classroom setting: Three case studies. The Educational and Developmental Psychologist, 37(1), 4-10.
Berninger, V. W., Nielsen, K. H., Abbott, R. D., Wijsman, E., & Raskind, W. (2008). Writing problems in developmental dyslexia: Under-recognized and under-treated. Journal of school psychology46(1), 1-21.
Blythe, H.I.; Kirkby, J.A.; Liversedge, S.P. Comments on: “What Is Developmental Dyslexia?” Brain Sci. (2018, 8, 26). The Relationship between Eye Movements and Reading Difficulties. Brain Sci. 2018, 8, 100.
Brown, A. C., Peters, J. L., Parsons, C., Crewther, D. P., & Crewther, S. G. (2020). Efficiency in magnocellular processing: a common deficit in neurodevelopmental disorders. Frontiers in human neuroscience, 14, 49.
Di Filippo, G., Zoccolotti, P., & Ziegler, J. C. (2008). Rapid naming deficits in          dyslexia: A stumbling block for the perceptual anchor theory of        dyslexia. Developmental Science11(6), F40-F47.
Edwards, A. A., & Schatschneider, C. (2020). Magnocellular pathway and reading rate: An equivalence test analysis. Scientific Studies of Reading, 24(3), 264-273.Shukla, P., & Agrawal, G. (2015). Awareness of learning disabilities among teachers of primary schools. Online Journal of Multidisciplinary Research, 1(1), 33-8
Fletcher, J. M., & Miciak, J. (2019). The identification of specific learning disabilities: A summary of research on best practices.
Freilich, R., & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to         the       social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in psychotherapy, 37, 97-105.
Haft, S.L., Duong, P.H., Ho, T.C., Hendren, R.L., Hoeft, F., 2018. Anxiety and Attentional Bias in 735 Children with Specific Learning Disorders. J. Abnorm. Child Psychol. 1–11.
Heath, N. L., & Ross, S. (2000). Prevalence and expression of depressive     symptomatology in students with and without learning disabilities.            Learning          Disability Quarterly, 23, 24–36.
Huang, A., Sun, M., Zhang, X., Lin, Y., Lin, X., Wu, K., & Huang, Y. (2021). Self-Concept in Primary School Student with Dyslexia: The Relationship to Parental Rearing Styles. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9718.
Karami, A., Karami, R., Alipour, A. (2021). The investigation of psychometric         properties of fifth version of Wechsler Children's Intelligence in Iran. Quarterly        of Educational Measurement,
Kaur, A., & Padmanabhan, J. (2017). Children with Specific Learning           Disorder: Identification and Interventions. Educational Quest, 8(1),  1.
Keogh, B. K. (2020). Republication of Future of the LD Field: Research and Practice. Journal of Learning Disabilities, 53(1), 12-18.
Lyon, R; Shaywitz, S; Shaywitz, B. (2003). Defining Dyslexia,          Comorbidity,   Teachers Knowledge of Language and Reading.  Annals of Dyslexia, 53,1          14.
Magnan, A; Ecalle, J. (2006). Audio-visual training in children with reading disabilities. Institut Psychology, Av Mende`s-France. Journal of Computers & Education 46, 407-425.
Messbauer, V. C., & De Jong, P. F. (2006). Effects of visual and phonological          distinctness on visual–verbal paired associate learning in Dutch dyslexic and normal readers. Reading and Writing19(4), 393-426.
Miranda, A., Villaescusa, M. I., Vidal-Abarca, E. (2000). Is attribution retraining necessary? Use of self-regulation procedures for    enhancing the reading comprehension strategies of children with        learning disabilities. Journal of          Learning Disabilities, 30(5): 503- 512.
Nandakumar, K., & Leat, S. J. (2008). Dyslexia: a review of two       theories. Clinical          and Experimental Optometry91(4), 333-340.
Nicki, G. (1996). Learned Helplessness and Attribution for Success and        Failure in LD Students. National Center for Learning Disabilities.
Ramus, F. (2004). Neurobiology of dyslexia: a reinterpretation of the data. TRENDS in Neurosciences27(12), 720-726.
Roswell, F. G., & Natchez, G. (1977). Reading Disability: A Human Approach to Learning. Revised & Expanded.
Rapcsak, S. Z., Beeson, P. M., Henry, M. L., Leyden, A., Kim, E., Rising, K., ... & Cho, H. (2009). Phonological dyslexia and dysgraphia: Cognitive mechanisms and neural substrates. Cortex45(5), 575-591.
Peters, J.L.; De Losa, L.; Bavin, E.L.; Crewther, S.G. Efficacy of dynamic visuo-attentional interventions for reading in dyslexic and neurotypical children: A systematic review. Neurosci. Biobehav. Rev. 2019, 100, 58–76.
Sideridis, G. D. (2006). Classroom goal structures and hopelessness as predictors of day-today experience at school: Differences between       students with and without learning disabilities. Department of   psychology.University of Crete.
Stein, J. (2001). The magnocellular theory of developmental dyslexia.           Dyslexia 7,12   36. Torgensen, J., Rashotte, C., & Alexander, A. (2001).   Principles of    fluency instruction in reading: Relationships   with established empirical outcomes. Dyslexia, fluency and the        brain, 334-355.
Stein, J. What is Developmental Dyslexia? Brain Sci. 2018, 8, 26.
Torman, R. K; & Takala, M. (2009). Auditory processing in   developmental dyslexia: An exploratory study of an auditory and       visual matching training           program with Swedish children with    developmental dyslexia. Health and       Disability, Journal of   Psychology, 50, 277– 285.
Van Der Schoot, M., Vasbinder, A. L., Horsley, T. M., & Van Lieshout, E. C.           (2008). The role of two reading strategies in text comprehension: An eye           fixation study in primary school children.  Journal of Research in    Reading31(2), 203-223.
Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scanlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four   decades? Journal of child psychology and psychiatry45(1), 2-40.
Volkmer, S., Schulte-Körne, G., 2018. Cortical responses to tone and phoneme mismatch as a predictor of dyslexia? A systematic review. Schizophr. Res. 2018;191, 148–160.
Youman, M., & Mather, N. (2018). Dyslexia laws in the USA: A 2018 update. Perspectives on language and literacy, 44(2), 37-41.
Zamani, P., Hozeily, E., Tahmasebi, N., Ahmadi, A., Moradi, N. (2018). The Effect of Elementary School Teachers’ Knowledge of Learning Disabilities on Referring Afflicted Students to Speech Therapy. Iranian Rehabilitation Journal. 2018; 16(4):371-378.