نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

--

کلیدواژه‌ها

کاپلان و سادوک،(۲۰۱۰). دستنامه روانپزشکی بالینی ،چاپ سوم ، ترجمه محسن ارجمند، فرزین رضاعی،۱۳۹۱ ،تهران: انتشارات ارجمند.
Almedia LG , Ricardo-garcell J , Paradoh ,and et all(2010)Reduced RT frontal cortical thikness in children ,adolescence and its correlation to clinical variables:a case sectional study. Journal Of Psychiatr Res, 44(16):1214-23.
Almedia montes LG , Rcardo-garcell J, Barajas de lac torre LB and et all(2010)Clinical correlations of grey matter reductions in the caudate nucleus of adults with attention deficit hyperactivity disorder. Journal Of Psychiatry Neurosience,35(4):238-46.
Aquiar A , Eubig PA , Schantz ST(2010)Attention deficit/hyperactivity disorder: a focused overview for children's environmental health researchers. Environmental Health Prospective:118(12):1646-53.
Anstien TJ, Max JE , Schacher R and et all(2013)Response inhibition in children with and without ADHD after traumatic brain injury. Journal Of Neuropsychology, 7(1)1-11.
BoasFE, Flishman D(2012) CT Artifacts :Causes and reduction techniques . Imaging Medicin,42(20)227-240
Batty MJ , Liddle EB , Pitiot A and et all(2010)Cortical gray matter in attention-deficit/hyperactivity disorder: a structural magnetic resonance imaging study.. Journal Of American academic child adolescence psychiatry ,49(3):229-80.
Bledsoe JC, Semrad-cllikeman M , Pliszka SR
(2011)Neuroanatomical and neuropsychological correlates of the cerebellum in children with attention-deficit/hyperactivity disorder--combined type. Journal Of Academic Child Adolescence Psychiatry,50(6):593-601
Bleodose JC , Semrad-clikeman M and et all(2013)Anterior cingulate cortex and symptom severity in attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal Of Abnormal Psychology:122(2)558-65.
Cubillo A , Halari R , Giampitrtro V and et all( 2011)Fronto-striatal underactivation during interference inhibition and attention allocation in grown up children with attention deficit/hyperactivity disorder and persistent symptoms.Psychiatry Res .30:193(1):17-27
Cubillo A , Halari R, Echer C and et all(2010)Reduced activation and inter-regional functional connectivity of fronto-striatal networks in adults with childhood Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and persisting symptoms during tasks of motor inhibition . J psychiatry res .44(10):629-39.
Carmona S , proal E , Hockzema EA and et all.(2009)Ventro-striatal reductions underpin symptoms of hyperactivity and impulsivity in attention-deficit/hyperactivity disorder.Biological Psychiatry ,15:66(10)972-7.
Cortese S , Castellanos FX(2012)Neuroimaging of attention-deficit/hyperactivity disorder: current neuroscience-informed perspectives for clinicians.Curr Psychiatry Rep, 14(5):568-78
Carrey N, Bernier D , Gunde E , and et all(2012)Smaller volumes of caudate nuclei in prepubertal children with ADHD: impact of age.Journal Psychiatric Res.46(8):1066-72.
Coa M , Shu N , Coa Q ,and et all(2014)Imaging functional and structural brain connectomics in attention-deficit/hyperactivity disorder. Molecular Neurobiolology,50(3):1111-23
Chan E, Mattingley JB , and et all(2009) Abnormal spatial asymmetry of selective attention in ADHD. Journal Of Child Psychology and Psychiatry.50(9)1064-72
Cortez S,Kelly C ,Chabernaud C (2012)Toward Systems Neuroscience Of ADHD:A meta analysis of 55 FMRI sTUDIES.The A merican Journal Of Psychiatry ,169, 1035-1055.
Chiang H , Chen XJ ,And et all(2015)Altered whith matter tract property related to impaired focused attention sustained impulsivity and vigilance in ADHD.Journal Of psychiatry and neuroscience;14,40(2).
DucharmeS, Hudziak JJ , Batteron KN and et all(2012)Decreased regional cortical thickness and thinning rate are associated with inattention symptoms in healthy children. Journal Of American Academic Adolescence Psychiatry, 51(1)18-27.
Duerden EG , Tannock R ,Dockstader C(2012)Altered cortical morphology in sensorimotor processing regions in adolescents and adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Brain Res ,22, 1445-82-91
Frodi T, Skokauskas N(2012)Meta-analysis of structural MRI studies in children and adults with attention deficit hyperactivity disorder indicates treatment effects. Acta Psychiatrica Scandinavica,125 (2):114-26.
Goto Y , Hatakeyama K, Kitamat T and et all(2010)Saccade eye movements as a quantitative measure of frontostriatal network in children with ADHD. Brain Dev .32(5):347-55.
Ghassbian A , Herba CM , Govart P and et(2013)Infant brain structures, executive function, and attention deficit/hyperactivity problems at preschool age. A prospective study. Journal Of Child Psychology and Psychiatry. 54(1):96-104.
Lopez-larson MP , King JB , Terry S , McGlade EC(2012)Reduced insular volume in attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry Res,204(1):32-9.
McNally MA , Corcetti D, Mahon EM , and et all(2010)Corpus callosum segment circumference is associated with response control in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).Journal Of Child Neurology 25(4):453-62.
McAlona GM , Cheung V , Chua SE , and et all(2009) Age-related grey matter volume correlates of response inhibition and shifting in attention-deficit hyperactivity disorder. Br Journal Of Psychiatry.194(2):123-9.
Montes LG ,Ricardo-Garcell ,Dellatore LB and et all (2011)Cerebellar gray matter density in females with ADHD combined type: a cross-sectional voxel-based morphometry study. Journal Of Attention Disorder.15(5):368-81.
Makris N , Biederman J, Monuteaux MC , and et all(2009)Towards conceptualizing a neural systems-based anatomy of attention-deficit/hyperactivity disorder. Developmental Neuroscience,31(1-2):36-94.
Mahone EM , Crocetti D , and et all(2011)A preliminary neuroimaging study of preschool children with ADHD. Clinical Neuropsychol:25(6):1009-25.
Negoro H , Sawada M , Lida J and et all (2010)Prefrontal dysfunction in attention-deficit/hyperactivity disorder as measured by near-infrared spectroscopy. Child Psychiatry Human Developmental ,41(2):193-203.
Nagel BJ, BathulaD, Herting M and et all (2011)Altered white matter microstructure in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal Of American Academic Child Adolescence Psychiatry,50(3):283-92.
Perlov E, Philipsen A and et all(2009)Spectroscopic findings in attention-deficit/hyperactivity disorder: review and meta-analysis. Word Journal Of Biological Psychiatry,10(4 pt 2):355-65.
Rubia K, Halari R Cubillo A, Mohamad AM and et all(2010)Disorder-specific inferior prefrontal hypofunction in boys with pure attention-deficit/hyperactivity disorder compared to boys with pure conduct disorder during cognitive flexibility. Human Brain Mapp,31(12):1823-33
Silk T,Vancen A,Riebert G And et all(2005)Fronto -Parietal Activity in ADHD Combind type fMRI Study.British Journal Of Psychiatry 87.3.282/
Shinapoli KJ , Skacher R (2011) Trumatic brain injury and secondary adhd in childeren and addolescent :The effect of reward on inhibitory control . Journal Of Clinical Experimental Neuropsychiatry, 33(7)855-9.
Shaw P , Gilliam M , Liverpool M(2011)Cortical development in typically developing children with symptoms of hyper reactivity and impulsivity-support for a dimensional view of adhd . American Journal Of Psychiatry,168(2):143-5
Silk TJ , VanceA, Rinehart N ,Bradshaw JL , Connington R,(2009)Structural development of the basal ganglia in attention deficit hyperactivity disorder: a diffusion tensor imaging study. Psychiatry Res,30,172(3):220-5.
Seripada C , Kessler D ,Fang Y , Welsh RC, and et all(2014)Disrupted network architecture of the resting brain in adhd. Human Brain Mapp.35(9):4693-705.
Shalev L,Clodny T ,And et all(2015)attention FUNCTIONING AMONG ADOLESCENCE WITH MULTIPLE LEARNING ,ATYPICAL BEHAVIORAL ,AND EMOTIONAL DIFFICULTIES.JOURNAL oF LEARNING DISABILITY 2015,
Tripp G ,Wickens JR (2009)Neurobiology of ADHD. Neuropharmachology, 57(7-8):579-89.
Verkhliutov VM , Gapienko GV, and et all(2009)[MRI morphometry of the brain ventricles in patients with attention-deficit hyperactivity disorder]. Zn Vyssh Nerv Deiat Im i P Pavlova, 59(1);34-44.
Van ,t Ent D , Van bijstervedt CE, Hudziak JJ Vetman DJ, and et all.(2009)Neuroimaging of response interference in twins concordant or discordant for inattention and hyperactivity symptoms.. Neuroscince,164(1):16-29
Van wingen GA, Van den brik W , Veltman DJ(2013)Reduced striatal brain volums in non medicated adult adhd patients with combed cocaien dependence . Drug Alcohol Dependence, 131(3)198-203
Vink M .Zandbelt BB ,GadwinTand et all(2014)Frontostriatalactivity and connectivity increased during proactive inhibition across adolescence and early adulthood . Human Brain Mapp, 36(9):4415-27.
Wolf JF, Milkovic S, Osswald N and et all( 2011)Agenesis of the corpus callosum: Cognitive and neuropsychiatric symptoms in children and adolescents--a case report]. Z Kinder jugendpsychiather, 39(3); 207-13.
Wang L , Zhu C and et all.(2009)Altered small-world brain functional networks in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Human Brain Mapp, 30(2); 638-49.