نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،‌ایران.

2 دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی

3 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد

چکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر مولفه‌های کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون به همراه گروه گواه بود. از میان کودکان مقطع ابتدایی از 7 تا 12 سال که در کلینیک‌های روان‌شناسی شهر تهران در سال 1399 تشخیص اختلال یادگیری خاص گرفته بودند، به صورت غیرتصادفی در دسترس، ۳۰ نفر انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون دست برتری ادینبرگ، جدول عصبی-رشدی دلاکاتو، آزمون ادراک دیداری TVPS-R و پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف استفاده شد. نتایج نشان داد که بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر کارکردهای اجرایی (01/0p< و 47/8=F) و ادراک دیداری )01/0p<و 20/10(F= کودکان با اختلال یادگیری خاص تاثیر داشته است.

واژه‌های کلیدی: اختلالات یادگیری خاص، غلبه طرفی، کارکردهای اجرایی، ادراک دیداری، کودکان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of educational package enhancement lateral domination on executive functions and visual perception of children with Specific learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Sharmin Esmaeili Anvar 1
  • Reza Ghorban Jahromi 2
  • Amin Rafiepoor 3
  • Mehrdad Sabet 4

1 amir abad

2 Department of Psychology, University of Science and Research

3 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Roodehen University

چکیده [English]

The Aim of this study was to determine the effectiveness of the training package Reinforcement lateral domination over the components of executive functions including: initiation, working memory, planning, organizing and monitoring and visual perception components including: Visual spatial-Relationship, visual Form-Constancy, visual Sequential-memory and VisualFigure-Ground of children with Specific learning disabilities. The method of the present study was experimental with a pretest-posttest design with a control group. From elementary school children from 7 to 12 years old who were diagnosed with Specific learning disabilities in psychology clinics in Tehran in 2020, 30 people were randomly selected and then randomly replaced in two groups of 15 experimental and control. The Edinburgh inventory and Delacato Neurodevelopmental Scale, TVPS-R Visual Perception Test and Brief’s Behavioral Rating Scale of Executive Functions were used to collect data. The results of analysis of covariance showed that the training package had an effect on executive functions (p <0.01 and F = 8.47) and visual perception (F=10.20 and P<0/01) in children with Specific learning disabilities in the experimental group.

Keywords: Specific learning disabilities, Lateral Dominance, Executive Functions, Visual Perception, Children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Specific learning disabilities
  • Lateral Dominance
  • Executive Functions
  • Visual Perception
  • Children